งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำชี้แจง  1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้  1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของ โลก  1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำชี้แจง  1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้  1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของ โลก  1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำชี้แจง  1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้  1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของ โลก  1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก อดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ  1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรม ลุ่มแม่น้ำสินธุ  1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อ สังคมไทยเราอย่างไร  2. ให้นักเรียนศึกษา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ สินธุ 1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 2 หรือ เว็บไซต์อื่นๆ แล้วตอบคำถามตามประเด็น โดยให้ทำใส่ power point หรือ ทำเป็นคลิป VDO ส่งตรง add reply ส่งภายใน 25 ธันวาคม 2556

3 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของ โลก  อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ เป็นอารยธรรมในยุค สำริด ( ประมาณ 2500 - 1900 ก่อน คริสตกาล ) ถือกำเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ ในประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบัน ถือเป็นอารยธรรมยุคแรกๆของโลก ซึ่งนัก โบราณคดีเรียกว่ายุคฮารัปปัน

4 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก อดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ  จริง เพราะ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น มีการวางผังเมืองอย่าง เป็นระบบระเบียบ มีระบบท่อระบายน้ำ มีสระขนาด ใหญ่ภายใต้ตึก 3 ชั้น ยุ้งฉางสำหรับเก็บผลผลิต ทางการเกษตร เป็นต้น

5 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรม ลุ่มแม่น้ำสินธุ คือ ความเป็นแบบเดียวกัน (Uniformity) และ เป็นอนุรักษนิยม (Conservation)  การวางผังเมือง (City Planning) แผนผังมี ระเบียบ งดงาม มีถนนตัดกัน แบ่งเมืองเป็น ตารางแยกพื้นที่ใช้สอยออกจากกัน เช่นที่อยู่ อาศัย อาคารสาธารณะ ที่อยู่ช่างฝีมือ ยุ้งข้าว ป่าช้า ท่าเรือ พื้นที่ทางศาสนา ? แสดงถึงความรู้ ด้านวิศวกรรมการสำรวจและเรขาคณิตอย่างดี  มีถนน และซอยตัดกันเป็นมุมฉาก บ้านอยู่ 2 ฟาก ถนนมีเสาตะเกียงเป็นระยะๆ  การสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพมาก ทุกบ้านมี ห้องน้ำ มีท่อระบายน้ำเสีย - น้ำดี พบอ่างอาบน้ำ ใหญ่ เจริญกว่าอารยธรรมอื่นจนสมัยโรมันจึงมี ห้องน้ำดีๆเทียบได้  มีการสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการเพื่อกัน ผู้รุกราน มีอาวุธ กระสุนดินเผา

6 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อ สังคมไทยเราอย่างไร  อินเดียเป็นอารยธรรมของคนในแถบเอเชียใต้ และมีอิทธิพลต่ออารยธรรมอื่นๆ โดยเฉพาะ อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย ตะวันออก อารยธรรมอินเดียโบราณหรืออารย ธรรมลุ่มแม้น้ำสินธุ จัดเป็นอารยธรรมที่ ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ซึ่งประเทศไทยมี การพัฒนาสิ่งต่างๆน้อยกว่าประเทศอินเดียจึง ทำให้อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อ สังคมไทย

7


ดาวน์โหลด ppt คำชี้แจง  1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้  1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของ โลก  1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google