งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้การปรึกษาในการตรวจเอชไอวี แบบฟังผลในวันเดียว Counseling with Same Day HIV Testing 12 July 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้การปรึกษาในการตรวจเอชไอวี แบบฟังผลในวันเดียว Counseling with Same Day HIV Testing 12 July 2011."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้การปรึกษาในการตรวจเอชไอวี แบบฟังผลในวันเดียว Counseling with Same Day HIV Testing
12 July 2011

2 หัวข้อที่จะพูดวันนี้
ข้อดีของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียว ในมุมของผู้รับบริการ และผู้ให้การปรึกษา การสร้างความมั่นใจของผู้ให้การปรึกษา ประเด็นสำคัญของการให้การปรึกษาก่อนตรวจและ แจ้งผลตรวจ ในการตรวจเอชไอวีแบบฟังผลวันเดียว

3 ข้อดีของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียว
ในส่วนผู้รับบริการ (Client: Cl.) ลดอุปสรรคในการกลับมาฟังผล - ค่าเดินทาง/การเดินทาง/ติดธุระ ลดความกระวนกระวายใจ ระหว่างรอผลเลือดอีกหลายวัน (3 – 14 วัน) ลดความเข้าใจผิดในความคาดหวังต่อผลการตรวจ ความหมายของผลการตรวจ Cl. ได้รับบริการปรึกษา การส่งต่อ การดูแลอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว

4 ไม่กลับมาฟังผลการตรวจเอชไอวี
สหรัฐ: ปี 2000 คนเข้ารับการตรวจเอชไอวี แบบกลับมาฟังผล จำนวน 2.1 ล้านคน 30% ของคนที่ติดเชื้อ ไม่กลับมาฟังผล 39% ของคนที่ไม่ติดเชื้อ ไม่กลับมาฟังผล

5 ไม่กลับมาฟังผลการตรวจเอชไอวี
ณ. คลินิก STI/VCT แห่งหนึ่งที่ กทม. ในระยะเวลา 6 เดือน กลับมารับการปรึกษาแจ้งผล = 117 (75%) HIV- = 105 HIV- = 31 (78%) รับการปรึกษาเรื่อง HIV = 220 ไม่พร้อมตรวจ = 39 (18 %) ตรวจ Routine Test = 157 (87%) พร้อมตรวจ = 181 (82%) ตรวจ Same Day HIV Testing ได้รับการปรึกษาแจ้งผล = 24 (13%) ไม่กลับมารับการปรึกษาแจ้งผล = 40 (25%) HIV+ = 9 (22%) HIV+ = 12 HIV+ = 1 HIV- = 23

6 ข้อดีของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียว
ในส่วนผู้ให้การปรึกษา (Counselor: Co.) เชื่อมต่อกระบวนการให้การปรึกษาอย่างเป็นระบบ HIV Pre-test Counseling กับ HIV Post-test Counseling - Risk assessment/Risk Reduction ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง ปัจจัยเอื้อต่อพฤติกรรมเสี่ยง (Pre-test)โดย Co. คนเดียว กับที่ให้ข้อมูลและวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง (Post-test)

7 ข้อดีของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียว
(ต่อ) ในส่วนผู้ให้การปรึกษา เชื่อมต่อการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ - กรณีติดเชื้อเอชไอวี เข้าสู่การดูแลรักษาในวันเดียวกันได้เลย เช่น ส่งต่อเข้าคลินิก ARV ส่งต่อเพื่อตรวจ CD4 ครั้งแรกทันที - กรณีไม่ติดเชื้อ อยู่ในระยะ Window period เช่น ให้ข้อมูลเรื่องการป้องกัน ตรวจซ้ำ พาคู่ตรวจ - พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา การส่งต่อ/ติดตาม

8 ระยะเวลาการเข้าถึงการดูแลรักษา
ตรวจแบบ Routine Pre-test Csg. + Test รอฟังผล 3-14 วัน Post-test If Pos นัดตรวจ CD4 รอนัดตรวจ ตรวจ CD4 Baseline ART ตรวจแบบ Same Day Result Pre-test Csg. + Test + Post-test Csg. ฟังผลในวันเดียว If Pos นัดตรวจ CD4 ตรวจ CD4 Baseline ART

9 การสร้างความมั่นใจของผู้ให้การปรึกษา
ความเข้าใจเรื่องการตรวจ Same Day HIV Testing การตรวจที่มีการยืนยันก่อนแจ้งผล ไม่ใช่ตรวจแค่ test เดียว ลดทัศนคติที่เป็นลบ ต่อการตรวจ Same Day HIV Testing โดยเฉพาะผลบวกปลอม เพิ่มพูนความรู้เรื่องกระบวนการให้การปรึกษาในการตรวจเอชไอวีแบบฟังผลในวันเดียว การฝึกปฏิบัติ การอบรม ดูงาน และปฏิบัติจริง นโยบายรองรับ ทั้งการปฏิบัติและองค์ความรู้

10 ที่มี Sensitivity/Specificity = 100%
ไม่มีการตรวจชนิดใด ที่มี Sensitivity/Specificity = 100% แต่โอกาสในการเกิดผลบวกปลอม (false positive) ได้ถูกจำกัดให้น้อยที่สุด โดยการเลือกชนิดการตรวจ และ ขั้นตอนการตรวจ (Accuracy/Algorithm) ให้เหมาะสม กับความชุกของประชากร

11 ความกังวลใจของ Co. ในการแจ้งผล
โดยเฉพาะผลบวก จากการตรวจแบบฟังผลในวันเดียว ลดความกังวลใจโดย เน้นการที่ผลเป็นบวก : พบการติดเชื้อเอชไอวี ตรวจสอบความจริงได้จากการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงอย่างละเอียดของแต่ละบุคคล ใน Pre-test Csg. การจะได้พฤติกรรมเสี่ยงจริงๆ ขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง Cl. กับ Co.

12 ประเด็นสำคัญของ Pre-Test Csg
คล้ายกันกับการตรวจแบบ Routine เหตุผล/ปัจจัย ความเต็มใจในการตรวจ เคย/ไม่เคยตรวจ ผลอย่างไร ความรู้สึก/ความเข้าใจเรื่องการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์อย่างไร, ความแตกต่างระหว่างการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์, การติดต่อ, การป้องกัน การดำเนินของโรค ระยะต่างๆ การรักษาในปัจจุบัน คิดว่าตนเองเสี่ยงหรือไม่ ถ้าเสี่ยง/ไม่เสี่ยง อะไรที่คิดว่าเสี่ยง/ไม่เสี่ยง ผลการตรวจวันนี้คิดว่าเป็นอย่างไร ถ้าลบ/บวก เป็นอย่างไรมีผลกระทบอย่างไร

13 ประเด็นสำคัญของ Post-Test Csg
ผล Negative ความพร้อมในการตรวจ ความคาดหวังต่อผลตรวจ (*ดึงจาก Pre-test Csg) ผลลบ และ window period หมายถึง รู้สึกอย่างไร ผลจะเป็นลบตลอดไปหรือไม่ อย่างไร, มีวิธีป้องกันอย่างไร, อะไรที่จะส่งเสริม/เป็นปัญหาในการป้องกัน ติดตาม นัดหมาย ถ้าต้องการตรวจซ้ำ (*ดึงข้อมูลจาก pretest ประเด็นความเสี่ยงครั้งล่าสุด ความกังวลใจของ Cl.)

14 ประเด็นสำคัญของ Post-Test Csg
ผล Positive ความพร้อมในการตรวจ ความคาดหวังต่อผลตรวจ (*ดึงจาก Pre-test Csg) ผลบวก หมายถึง *ช่วยเหลือทางด้านจิตใจ ตามปฏิกิริยาของแต่ละบุคคล หลังรู้ผล ไม่เน้นการให้ข้อมูล เน้นประโยชน์ของการตรวจและรู้ผล เชื่อมโยงจาก Pre-test Csg เน้นตรวจ CD4 baseline ประโยชน์ในการตรวจและรู้ผลเพื่อการดูแลรักษา

15 ประเด็นสำคัญของการให้การปรึกษา แบบฟังผลในวันเดียว
เน้นประเด็น อธิบายขั้นตอนการตรวจ การแปลผล ของการตรวจแบบฟังผลในวันเดียว รู้ผลทันที ประเมินความพร้อมในการตรวจและรับรู้ผล (ก่อนตรวจ/หลังตรวจ) ประโยชน์ของการตรวจ การป้องกัน และการดูแลรักษาที่จะได้รับถ้าผลเลือดเป็นลบ/เป็นบวก “ประโยชน์ของการตรวจ มีผลต่อการตัดสินในการตรวจ”

16 ทักษะสำคัญของการให้การปรึกษา แบบฟังผลในวันเดียว
ทักษะสำคัญของการให้การปรึกษา แบบฟังผลในวันเดียว การสร้างสัมพันธภาพในระยะเวลาสั้นๆ (Relationship) การรักษาความลับ (Confidentiality) ไม่ตำหนิ (No blaming) มีความเป็นมิตร (Friendly) เข้าใจการปรับตัวเมื่อเสียสมดุล (Coping strategy) ปฏิกิริยาทางจิตใจ การช่วยเหลือทางจิตใจ “Co. เตรียมตัว ก่อนแจ้งผล ทบทวนประเด็นส่วนบุคคลของ Cl. จาก Pre-test Csg.”

17 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การให้การปรึกษาในการตรวจเอชไอวี แบบฟังผลในวันเดียว Counseling with Same Day HIV Testing 12 July 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google