งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบกระดูก (Skeletal system) กระดูก (Bone ) ในร่างกาย ของคนที่เจริญเติบโตเต็มที่ จะมี จำนวน 206 ชิ้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน กระดูก (Bone ) ในร่างกาย ของคนที่เจริญเติบโตเต็มที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบกระดูก (Skeletal system) กระดูก (Bone ) ในร่างกาย ของคนที่เจริญเติบโตเต็มที่ จะมี จำนวน 206 ชิ้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน กระดูก (Bone ) ในร่างกาย ของคนที่เจริญเติบโตเต็มที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ระบบกระดูก (Skeletal system) กระดูก (Bone ) ในร่างกาย ของคนที่เจริญเติบโตเต็มที่ จะมี จำนวน 206 ชิ้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน กระดูก (Bone ) ในร่างกาย ของคนที่เจริญเติบโตเต็มที่ จะมี จำนวน 206 ชิ้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1 กระดูกแกน (Axial skeleton) มีจำนวน 80 ชิ้น 1 กระดูกแกน (Axial skeleton) มีจำนวน 80 ชิ้น เป็นแกนหลักที่ยึดร่างกายเข้า ด้วยกัน เป็นแกนหลักที่ยึดร่างกายเข้า ด้วยกัน ประกอบด้วย ประกอบด้วย

4 กระโหลกศีรษะ

5 กระดูกสันหลัง มี 33 ชิ้น

6

7

8 2. กระดูกรยางค์ มีจำนวน 126 ชิ้น ประกอบไปด้วย 1 กระดูกขา 2 กระดูกแขน ทำหน้าที่ เคลื่อนไหวร่างกาย

9 1. กระดูกยาว (Long bones) มี จำนวน 90 ชิ้น พบได้ที่กระดูก ต้นแขน และขา ฝ่าเท้า นิ้วมือ และนิ้วเท้า 2. กระดูกสั้น (Short bones) มี จำนวน 30 ชิ้น ได้แก่ กระดูก ข้อมือข้อเท้า 3. กระดูกแบบ (Flat bones) มี จำนวน 40 ชิ้น ได้แก่ กระดูกกะโหลกศีรษะ กระดูก ซี่โครง กระดูกสะบัก

10 1. ส่วนที่ถูไถกับกระดูกอื่นจะเป็น ส่วนที่เรียกว่า ข้อต่อ (Joint) 2. ภายในท่อนกระดูก หรือส่วนลำ ของกระดูก จะปรากฏลักษณะของ เนื้อเยื้อ 2 ชนิด คือ กระดูกทึบ และ กระดูกพรุน ภายในกระดูก พรุนมีช่องว่างอยู่มากคล้ายฟองน้ำ เรียกฟองน้ำนี้ว่า โพรง และ กระดูกพรุน ภายในกระดูก พรุนมีช่องว่างอยู่มากคล้ายฟองน้ำ เรียกฟองน้ำนี้ว่า โพรง กระดูก และภายในจะมีไขกระดูก บรรจุอยู่

11 1. เมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่จะ มีกระดูกกี่ชิ้น ก 126 ชิ้น ก 126 ชิ้น ข 200 ชิ้น ข 200 ชิ้น ค 206 ชิ้น ค 206 ชิ้น ง 208 ชิ้น ง 208 ชิ้น

12 2. กระดูกระยาง คือข้อใด 2. กระดูกระยาง คือข้อใด ก กระดูกแขน ก กระดูกแขน ข กระดูกซี่โครง ข กระดูกซี่โครง ค กระดูกอก ค กระดูกอก ง กระดูกสันหลัง ง กระดูกสันหลัง

13 3. ลักษณะภายในเนื้อกระดูกจะ พบช่องว่างมากมายคล้าย ฟองน้ำ เรียกว่าอะไร 3. ลักษณะภายในเนื้อกระดูกจะ พบช่องว่างมากมายคล้าย ฟองน้ำ เรียกว่าอะไร ก กระดูกทึบ ก กระดูกทึบ ข ข้อต่อ ข ข้อต่อ ค กระดูกพรุน ค กระดูกพรุน ง โพรงกระดูก ง โพรงกระดูก

14 4. การเคลื่อนไหวแบบใดที่ข้อ ต่อไม่สามารถกระทำได้ 4. การเคลื่อนไหวแบบใดที่ข้อ ต่อไม่สามารถกระทำได้ ก การงอ ก การงอ ข การหมุน ข การหมุน ค การยืด ค การยืด ง การเหยียด ง การเหยียด

15 5. ข้อใดไม่ใช่กระดูกแกน (Axial skeleton) 5. ข้อใดไม่ใช่กระดูกแกน (Axial skeleton) ก กระดูกขา ก กระดูกขา ข กระดูกอก ข กระดูกอก ค กระดูกซี่โครง ค กระดูกซี่โครง ง กะโหลกศีรษะ ง กะโหลกศีรษะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบกระดูก (Skeletal system) กระดูก (Bone ) ในร่างกาย ของคนที่เจริญเติบโตเต็มที่ จะมี จำนวน 206 ชิ้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน กระดูก (Bone ) ในร่างกาย ของคนที่เจริญเติบโตเต็มที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google