งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dijkstra Shortest Path Algorithm ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dijkstra Shortest Path Algorithm ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dijkstra Shortest Path Algorithm ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 ตัวอย่างสำหรับ Dijkstra ’ s Algorithm ในตัวอย่างนี้ ให้เริ่มที่โหนด A และ ตัวเลขบนอาร์ กคือระยะทางระหว่างโหนด A EG C D F B 46 5 75 5 4 3 7 3 4 0 D(v) Pred(v) A A B B C C D D E E F F G G 0 0 0 0 0 0 infinity เริ่ม ต้น A 0

3 รอบที่ 1 รอบที่ โหนดที่มีสีแดง Adjacency Node Adjacency Node Arc ที่พิจารณา Arc ที่พิจารณา Weight(i,j) Weight(i,j)+d(i) d(v) 1 1 A A B B (A,B) 4 4 4 4 4 4 F F (A,F) 5 5 5 5 5 5 A EG C D F B 46 5 75 5 4 3 7 3 4 D(v) Pred(v) A A B B C C D D E E F F G G 0 0 0 0 0 infinity 0 B เลือ ก B 0 0 4infinity A

4 รอบที่ 2 รอบที่ โหนดที่มีสีแดง Adjacency Node Adjacency Node Arc ที่พิจารณา Arc ที่พิจารณา Weight(i,j) Weight(i,j)+d(i) d(v) 2 2 A,B C C (B,C) 6 6 10 F F (A,F) 5 5 5 5 5 5 (B,F) 3 3 7 7 5 5 A EG C D F B 5 75 5 4 3 7 3 4 D(v) Pred(v) A A B B C C D D E E F F G G A 0 0 0 0 0 infinity 4 0 B F 46 เลือก F 0 A infinity5

5 รอบที่ 3 รอบที่ โหนดที่มีสีแดง Adjacency Node Adjacency Node Arc ที่พิจารณา Arc ที่พิจารณา Weight(i,j) Weight(i,j)+d(i) d(v) 3 3 A,B,F C C (B,C) 6 6 10 D D (F,D) 3 3 8 8 8 8 E E (F,E) 4 4 9 9 9 9 G G (F,G) 7 7 12 A EG C D F B 5 75 5 4 3 7 3 4 D(v) Pred(v) A A B B C C D D E E F F G G A 0 A 0 0 0 infinity 5 4 0 B F 46 0 D เลือ ก D 8 F

6 รอบที่ 4 รอบที่ โหนดที่มีสีแดง Adjacency Node Adjacency Node Arc ที่พิจารณา Arc ที่พิจารณา Weight(i,j) Weight(i,j)+d(i) d(v) 4 4 A,B,D,F C C (B,C) 6 6 10 (D,C) 5 5 13 10 E E (F,E) 4 4 9 9 9 9 (D,E) 5 5 13 9 9 A EG C D F B 5 75 5 3 7 3 4 D(v) Pred(v) A A B B C C D D E E F F G G A 0 A 0 F 0 8 infinity 5 4 0 B F 46 0 D เลือ ก E G G (F,G) 7 7 12 E 4 9 F

7 รอบที่ 5 รอบที่ โหนดที่มีสีแดง Adjacency Node Adjacency Node Arc ที่พิจารณา Arc ที่พิจารณา Weight(i,j) Weight(i,j)+d(i) d(v) 5 5 A,B,D,E,F C C (B,C) 6 6 10 (D,C) 5 5 13 10 G G (E,G) 4 4 13 12 (F,G) 7 7 12 A EG C D F B 5 75 5 3 7 3 4 D(v) Pred(v) A A B B C C D D E E F F G G A 0 A F F 0 8 infinity 5 9 4 0 B F 46 0 D เลือ ก C E C 4 10 B

8 รอบที่ 6 รอบที่ โหนดที่มีสีแดง Adjacency Node Adjacency Node Arc ที่พิจารณา Arc ที่พิจารณา Weight(i,j) Weight(i,j)+d(i) d(v) 6 6 A,B,C,D,E,F G G (E,G) 4 4 13 12 (F,G) 7 7 12 A EG C D F B 5 7 5 5 3 7 3 4 D(v) Pred(v) A A B B C C D D E E F F G G A B A F F 0 8 infinity 5 9 10 4 0 B F 46 0 D E C 4 G เลือก G

9 รอบที่ 6 รอบที่ โหนดที่มีสีแดง Adjacency Node Adjacency Node Arc ที่พิจารณา Arc ที่พิจารณา Weight(i,j) Weight(i,j)+d(i) d(v) 6 6 A,B,C,D,E,F G G (E,G) 4 4 13 12 (F,G) 7 7 12 A EG C D F B 5 7 5 5 3 7 3 4 D(v) Pred(v) A A B B C C D D E E F F G G A B A F F 8 5 9 10 4 0 B F 46 0 D E C 4 G 12 F

10 Dijkstra ’ s Algorithm ( ต่อ ) เราจะได้ระยะทางที่สั้นที่สุดจากเมือง A ยัง เมืองต่างๆ เช่น ถ้าเราต้องการเดินทางจาก เมือง A ไปยังเมือง E ต้องเดินทางผ่าน เมือง F แล้วมีระยะทางในการเดินทาง เท่ากับ 9

11 สรุป Dijkstra’s Algorithm เป็นขั้นตอนวิธีที่ใช้ ในการหาเส้นทางที่สั้นที่สุด ที่ใช้เวลาใน การค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดน้อย และมี ขั้นตอนวิธีที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมาก จนเกินไป และเราสามารถเอา dijkstra’s algorithm มาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้ ไม่ ว่าจะเป็นการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดบน แผนที่หรือไปประยุกต์ใช้ในงานทางด้าน network ได้เป็นต้น

12 เอกสารอ้างอิง http://www.cs.kau.se/cs/education/courses/davb03 /lectures/graphs1.pdf http://www.cs.kau.se/cs/education/courses/davb03 /lectures/graphs1.pdf http://www.cs.vassar.edu/~walter/cs241index/lectu res/PDF/graphs.pdf http://www.cs.vassar.edu/~walter/cs241index/lectu res/PDF/graphs.pdf http://www.cs.nott.ac.uk/~mzt/G6DSWE2002/pdfs/ graphs4.pdf http://www.cs.nott.ac.uk/~mzt/G6DSWE2002/pdfs/ graphs4.pdf http://www.cs.montana.edu/~defrance/classes/spri ng-2003/cs223/Lectures/graphs.html http://www.cs.montana.edu/~defrance/classes/spri ng-2003/cs223/Lectures/graphs.html http://www.cs.kau.se/~donald/ds_alg/lectures/grap hs1.ppt http://www.cs.kau.se/~donald/ds_alg/lectures/grap hs1.ppt

13 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt Dijkstra Shortest Path Algorithm ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google