งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Pointer พอยน์เตอร์ ความหมาย การประกาศ และการใช้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Pointer พอยน์เตอร์ ความหมาย การประกาศ และการใช้."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Pointer พอยน์เตอร์ ความหมาย การประกาศ และการใช้

2 2 พอยน์เตอร์ เป็นข้อมูลชนิดหนึ่ง ซึ่งหมายถึง ตำแหน่งหรือ แอดเดรส ในหน่วยความจำ ใช้สำหรับเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจำโดยระบุ ตำแหน่งหรือแอดเดรสในหน่วยความจำ ค่าของข้อมูลชนิดนี้เป็นประเภท unsigned ขนาดของตัวแปรชนิดนี้จะขึ้นกับรูปแบบของ หน่วยความจำ (memory model) 1 หน่วยข้อมูลชนิดนี้ หมายถึงขนาดของ หน่วยความจำที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งจะมี ขนาดแตกต่างกันขึ้นกับชนิดข้อมูลพื้นฐานของตัว แปรพอยน์เตอร์

3 3 การประกาศ รูปแบบ * ตัวแปรพอยน์เตอร์ ; ตัวแปร, * ตัวแปรพอยน์เตอร์ = แอดเดรสของตัวแปร ; ตัวอย่าง int i, j = 8, *p; char c = ‘A’, *pa = &c; float x=1.5, *pf = &x; unsigned u = 32768; *pu = &u;

4 4 การกำหนดค่าตัวแปรพอยน์เตอร์ การกำหนดค่า ค่าที่จะกำหนดให้กับตัวแปรพอยน์เตอร์ต้องเป็นแอดเดรส ในหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลซึ่งมีชนิดสอดคล้องกับที่ ประกาศ ตัวอย่าง int i = 8, *p; ip p = 0; p = NULL; /* equivalent to p = 0 */ p = (int *) 1308; /* an absolute address in memory */ p = &i; 8? 8

5 5 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรพอยน์เตอร์ ค่าของตัวแปรพอยน์เตอร์ (เป็นแอดเดรสใน หน่วยความจำ) ค่าข้อมูล ณ ตำแหน่งหรือแอดเดรสซึ่งเป็นค่าของตัว แปรพอยน์เตอร์ อ้างถึงหรือแสดงได้ รูปแบบ * ตัวแปรพอยน์เตอร์

6 6 ตัวอย่างการอ้างถึงหรือแสดงค่าตัวแปรพอยน์เตอร์ int x, y, *p; x = y = 10; p = &x; printf(“p = %u\t*p = %d\n”, p *p); *p = y + 18; printf(“x = %d\n”, x); p = &y; scanf(“%d”, p); ? x ? y ? p 10 608 10 608 1028 608 10 28 608

7 7 การประกาศตัวแปรและกำหนดค่าเริ่มต้น แบบทดสอบความเข้าใจ int a=3, b=5,*p = &a, *q = &b, *r; double x; นิพจน์ นิพจน์เทียบเท่า ค่าของนิพจน์ p == &a p = a + 8 * * & p r = &x 8 * *p/*q + 8 *(r = &b) *= *p p == (&a) 1 p = (a + 8) /* illegal */ ( * (&p) ) 3 r = (&x) /* illegal */ (8 * (*p))/(*q))+8 12 *(r = &b) *= (*p) 15

8 8 pa ppa ? a Pointer to pointer รูปแบบ ** ตัวแปร [= แอดเดรสของพอยน์เตอร์ ] int a, *pa = &a, **ppa = &pa; 608 *pa = 8; /*equivalent to a = 8;*/ **ppa = *pa + 10; printf(“**ppa = %u\n”, **ppa); printf(“ *ppa = %u\n”, *ppa); printf(“ ppa = %u\n”, ppa); printf(“ pa = %u\n”, pa); printf(“*pa = %u\n”, *pa); 818

9 9 แบบฝึกหัด จงเขียนโปรแกรมทำการเลื่อนค่าของตัวแปรเดี่ยว อักขระ 3 ตัว โดยใช้ พอยน์เตอร์ จงเขียนโปรแกรมทำการ Zapping ข้อมูลที่ป้อน 1 บรรทัด โดยให้ตัด ช่องว่างออก และเปลี่ยน ตัวอักษรแรกของคำที่ป้อนให้เป็นพิมพ์ใหญ่ เช่น ป้อนข้อมูลเป็น The final day is Sunday. ผลลัพธ์ที่ได้เป็น TheFinalDayIsSunday.


ดาวน์โหลด ppt 1 Pointer พอยน์เตอร์ ความหมาย การประกาศ และการใช้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google