งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
ปาล์มน้ำมัน

2 สถานการณ์ ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ขยายพื้นที่ปลูก 2.5 ล้านไร่
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร สถานการณ์ ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ขยายพื้นที่ปลูก 2.5 ล้านไร่ ปลูกทดแทนสวนเก่า 0.5 ล้านไร่ เพิ่มผลผลิต 3.0 ตัน เป็น 3.5 ตัน/ไร่/ปี เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันจาก 17 เป็น 18 % มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม อย่างยั่งยืน (RSPO)

3 วัตถุประสงค์ 1. ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มได้อย่างยั่งยืน 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รองรับการเปิดตลาดการค้าเสรี

4 Concept โครงการ 1. ลดต้นทุน (ใช้ปุ๋ยตามความต้องการของปาล์มน้ำมัน)
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร Concept โครงการ 1. ลดต้นทุน (ใช้ปุ๋ยตามความต้องการของปาล์มน้ำมัน) 2. ผลิตได้ตามมาตรฐานสากล

5 พื้นที่เป้าหมาย 19 จังหวัด
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร พื้นที่เป้าหมาย 19 จังหวัด อบรมเกษตรกร แปลงต้นแบบ ปทุมธานี หนองคาย บึงกาฬ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ชลบุรี ตราด สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล พังงา ตรัง สตูล ชุมพร กระบี่ สุราษฎร์ธานี

6 กิจกรรม 1. อบรมเจ้าหน้าที่ (กรม/เขต) 2. อบรมเกษตรกร (จังหวัด/อำเภอ)
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กิจกรรม 1. อบรมเจ้าหน้าที่ (กรม/เขต) 2. อบรมเกษตรกร (จังหวัด/อำเภอ) 3. แปลงต้นแบบ (จังหวัด/อำเภอ) 4. ศึกษาวิเคราะห์การผลิต ปาล์มอย่างยั่งยืน (กรมฯ) 5. เอกสารวิชาการ (กรมฯ)

7 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
วิธีดำเนินการ 1. อบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร การผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (1 ครั้ง 3 วัน) 2. อบรมเกษตรกร 3 ครั้งๆ ละ 1 วัน ได้แก่ ครั้งที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ครั้งที่ 2 : การรวมกลุ่ม และระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 3 : มาตรฐานการเก็บเกี่ยว

8 4. การศึกษาวิเคราะห์การผลิตปาล์มอย่างยั่งยืน
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 3. แปลงต้นแบบ เรียนรู้ร่วมกันในประเด็น การเก็บตัวอย่างดิน-ใบปาล์ม และการใช้ปุ๋ย ตามค่าการวิเคราะห์ดิน-ใบปาล์ม 4. การศึกษาวิเคราะห์การผลิตปาล์มอย่างยั่งยืน 5. เอกสารวิชาการ : ปาล์มน้ำมัน เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน

9 ประเด็นวัดผล 1. สามารถเก็บตัวอย่างดิน-ใบปาล์มน้ำมันได้
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ประเด็นวัดผล 1. สามารถเก็บตัวอย่างดิน-ใบปาล์มน้ำมันได้ 2. มีความรู้เรื่องการใส่ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน-ใบ 3. มีความรู้ในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน 4. เก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันที่ 17 เปอร์เซนต์

10 ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงานโครงการ
นายสุรพล จารุพงศ์ ผอ.สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร นายมนู โป้สมบูรณ์ ผอ.ส่วนฯการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา ผู้ประสานงานโครงการ นายศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล ผอ.กลุ่มฯยางพาราและปาล์มน้ำมัน นางสาวนิภา สงฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทรศัพท์


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google