งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร. สถานการณ์ ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม ปาล์มน้ำมัน ขยายพื้นที่ปลูก 2.5 ล้านไร่ ปลูกทดแทนสวนเก่า 0.5 ล้านไร่ เพิ่มผลผลิต 3.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร. สถานการณ์ ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม ปาล์มน้ำมัน ขยายพื้นที่ปลูก 2.5 ล้านไร่ ปลูกทดแทนสวนเก่า 0.5 ล้านไร่ เพิ่มผลผลิต 3.0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร

2 สถานการณ์ ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม ปาล์มน้ำมัน ขยายพื้นที่ปลูก 2.5 ล้านไร่ ปลูกทดแทนสวนเก่า 0.5 ล้านไร่ เพิ่มผลผลิต 3.0 ตัน เป็น 3.5 ตัน / ไร่ / ปี เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันจาก 17 เป็น 18 % มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม อย่างยั่งยืน (RSPO) สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร

3 วัตถุประสงค์ 1. ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มได้อย่างยั่งยืน 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รองรับการเปิดตลาดการค้าเสรี

4 Concept โครงการ สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร 1. ลดต้นทุน ( ใช้ปุ๋ยตาม ความต้องการของปาล์ม น้ำมัน ) 2. ผลิตได้ตาม มาตรฐานสากล

5 พื้นที่เป้าหมาย 19 จังหวัด อบรมเกษตรกรแปลงต้นแบบ ปทุมธานี หนองคาย บึงกาฬ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้วชลบุรี ตราด สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนองนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล พังงาตรัง สตูล ชุมพร กระบี่ สุราษฎร์ธานี สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร

6 กิจกรร ม 1. อบรมเจ้าหน้าที่ ( กรม / เขต ) 2. อบรมเกษตรกร ( จังหวัด / อำเภอ ) 3. แปลงต้นแบบ ( จังหวัด / อำเภอ ) 4. ศึกษาวิเคราะห์การผลิต ปาล์มอย่างยั่งยืน ( กรมฯ ) 5. เอกสารวิชาการ ( กรมฯ )

7 วิธีดำเนินการ 1. อบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร การ ผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (1 ครั้ง 3 วัน ) 2. อบรมเกษตรกร 3 ครั้งๆ ละ 1 วัน ได้แก่ ครั้งที่ 1 : การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต ครั้งที่ 2 : การรวมกลุ่ม และ ระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 3 : มาตรฐานการเก็บ เกี่ยว สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร

8 3. แปลงต้นแบบ เรียนรู้ร่วมกัน ในประเด็น การเก็บตัวอย่างดิน - ใบ ปาล์ม และการใช้ปุ๋ย ตามค่าการวิเคราะห์ดิน - ใบ ปาล์ม 4. การศึกษาวิเคราะห์การผลิต ปาล์มอย่างยั่งยืน 5. เอกสารวิชาการ : ปาล์ม น้ำมัน เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปาล์ม น้ำมัน สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร

9 ประเด็นวัดผล 1. สามารถเก็บตัวอย่างดิน - ใบ ปาล์มน้ำมันได้ 2. มีความรู้เรื่องการใส่ปุ๋ยตามค่า การวิเคราะห์ดิน - ใบ 3. มีความรู้ในการผลิตปาล์ม น้ำมันอย่างยั่งยืน 4. เก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันที่ 17 เปอร์เซนต์ สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร

10 ผู้รับผิดชอบ นายสุรพล จารุพงศ์ผอ. สำนักส่งเสริม และจัดการสินค้าเกษตร นายมนู โป้สมบูรณ์ผอ. ส่วนฯการผลิตไม้ ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา ผู้ประสานงานโครงการ นายศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล ผอ. กลุ่มฯ ยางพาราและปาล์มน้ำมัน นางสาวนิภา สงฤทธิ์ นักวิชาการ เกษตรชำนาญการ โทรศัพท์ 0 2940 6123 E-mail Agriman43@doae.go.th


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมและ จัดการสินค้าเกษตร. สถานการณ์ ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม ปาล์มน้ำมัน ขยายพื้นที่ปลูก 2.5 ล้านไร่ ปลูกทดแทนสวนเก่า 0.5 ล้านไร่ เพิ่มผลผลิต 3.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google