งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2556. กิจกรรมจังหวัดที่ Key in แผนงาน ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ Key in ( เป็นครั้ง ที่ 2) 1. การจัดที่ดินเกษตรกรรม (472,500 ไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2556. กิจกรรมจังหวัดที่ Key in แผนงาน ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ Key in ( เป็นครั้ง ที่ 2) 1. การจัดที่ดินเกษตรกรรม (472,500 ไร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2556

2 กิจกรรมจังหวัดที่ Key in แผนงาน ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ Key in ( เป็นครั้ง ที่ 2) 1. การจัดที่ดินเกษตรกรรม (472,500 ไร่ 31,500 ราย ) 1.1 พื้นที่ X-Ray (64 จังหวัด ) รวม 11 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ บึงกาฬ ยโสธร หนองคาย อำนาจเจริญ (1) และอุดรธานี ชลบุรี (1) ชัยนาท และ สุพรรณบุรี ปัตตานี 1.2 พื้นที่ New Area (4 จังหวัด ) ไม่มี

3 กิจกรรมจังหวัดที่ Key in แผนงาน ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ Key in ( เป็นครั้งที่ 2) 1. การจัดที่ดินเกษตรกรรม (472,500 ไร่ 31,500 ราย ) 1.3 การโอนสิทธิ / ตกทอด มรดกสิทธิ เต็มแปลงแบ่ง แปลง (66 จังหวัด ) รวม 13 จังหวัด ได้แก่ แพร่ อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ บึงกาฬ ยโสธร และอุดรธานี ระยอง และสุพรรณบุรี กระบี่ ปัตตานี และยะลา

4 กิจกรรมจังหวัดที่ Key in แผนงาน ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ Key in ( เป็น ครั้งที่ 2) 2. การจัดที่ดินชุมชน (31,500 ราย ) - พื้นที่ที่ดินชุมชน / การโอน สิทธิ / ตกทอดมรดกสิทธิ เต็ม แปลงแบ่งแปลง (44 จังหวัด ) รวม 18 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และอุตรดิตถ์ ชัยภูมิ บึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร และอุดรธานี ชลบุรี ปราจีนบุรี ลพบุรี สระแก้ว (1) และสุพรรณบุรี ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

5 กิจกรรมจังหวัดที่ Key in แผนงาน ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ Key in ( เป็นครั้งที่ 2) 3. การปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน 6,000 ไร่ (39 จังหวัด ) 1 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ 4. การส่งเสริม พัฒนา สร้าง และเพิ่ม มูลค่าที่ดิน 4.1 การพัฒนาเกษตรกร (37,060 ราย ) 4.1.1 การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร (1,630 ราย ) ( คปจ. และอสปก. 71 จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์ 46 จังหวัด ) - อบรม คปจ. - อบรม อสปก. - อบรมผู้แทนสหกรณ์ อบรม คปจ. ไม่มี อบรม อสปก. ไม่มี อบรมผู้แทนสหกรณ์ ไม่มี

6 กิจกรรมจังหวัดที่ Key in แผนงาน ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ Key in ( เป็นครั้งที่ 2) 4.1.2 การสร้างและพัฒนา เกษตรกรรุ่นใหม่ (4,000 ราย ) (71 จังหวัด ) 1 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ 4.1.3 การพัฒนาธุรกิจ ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (6,000 ราย ) ( วสช. 70 จังหวัดและ ไตรภาคี 21 จังหวัด ) - ขยายผลวิสาหกิจชุมชน - ขยายผลไตรภาคี ขยายผลวิสาหกิจชุมชน ไม่มี ขยายผลไตรภาคี ไม่มี

7 กิจกรรม จังหวัดที่ Key in แผนงาน ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ Key in ( เป็น ครั้งที่ 2) 4.1.4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน (24,000 ราย ) (69 จังหวัด ) - พัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ - ขยายผล พัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ไม่มี ขยายผล ไม่มี 4.2 การพัฒนารายพื้นที่ในเขต ปฏิรูปที่ดิน (18 นิคม ) ( นิคมการเกษตร 8 จังหวัด และนิคมเศรษฐกิจพอเพียง 10 จังหวัด ) - นิคมการเกษตร - นิคมเศรษฐกิจพอเพียง นิคมการเกษตร 3 จังหวัด สุโขทัย ชัยภูมิ และ ชลบุรี นิคมเศรษฐกิจพอเพียง 2 จังหวัด น่าน และกาญจนบุรี

8 กิจกรรม จังหวัดที่ Key in แผนงาน ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ Key in ( เป็น ครั้งที่ 2) 4.3 ศูนย์บริการประชาชนในเขต ปฏิรูปที่ดิน 200 ตำบล (71 จังหวัด ) - ออกศูนย์บริการฯ - ผู้มารับบริการ ออกศูนย์บริการฯ 1 จังหวัด สิงห์บุรี (1) ผู้มารับบริการ ไม่มี 5. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย (1,160 ราย ) - หลักสูตรระยะสั้น 1 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี 6. การพัฒนาให้เป็นเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 6,300 ราย (71 จังหวัด ) รวม 2 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ และชุมพร (1)


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2556. กิจกรรมจังหวัดที่ Key in แผนงาน ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ Key in ( เป็นครั้ง ที่ 2) 1. การจัดที่ดินเกษตรกรรม (472,500 ไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google