งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

2 ทำสวนไม้ผล 1.923 ล้านครัวเรือน (30%) * ผลผลิตด้อยคุณภาพ
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร สถานการณ์/สภาพปัญหา : * เกษตรกรทั้งประเทศ ล้านครัวเรือน ทำสวนไม้ผล ล้านครัวเรือน (30%) * ผลผลิตด้อยคุณภาพ * ต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพดี * ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ปี 2553 – 2557 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต

3 Concept โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพดีปี 2555
1.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไม้ผลคุณภาพดี เป้าหมาย : เกษตรกร 18,870 ราย 28 จังหวัด 1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลตุณภาพดี 2 หลักสูตร (ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว) และหลักสูตรการตรวจสอบ ย้อนกลับ ใน 3 จังหวัดนำร่อง (ฉะเชิงเทรา พิจิตร และ จันทบุรี) 1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำป็น (แปลงต้นแบบ) 377 แปลง ล้านบาท วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล 9 ชนิด 3. พัฒนางานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ให้สัมฤทธิ์ผล 2. บริหารจัดการ งานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ 2.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและระบริหารจัดการผลไม้ 2.2 จัดทำข้อมูลเอกภาพเรื่องการประมาณการผลผลิต 2.3 จัดทำแผนการกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรตามฤดูกาล ในระดับเขต เกษตรกร 18,870 ราย 3. ติดตามนิเทศงาน Out put : เกษตรกร 18,870 ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพดี Out come : เกษตรกรมีความรู้หลังจากได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้ง 2 เรื่อง สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

4 เป้าหมาย 28 จังหวัด (5 ภาค)
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แพร่ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชัยนาท กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พะเยา ลำปาง น่าน เป้าหมาย 28 จังหวัด (5 ภาค) จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา สระแก้ว สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบฯ เพชรบุรี ชุมพร นครศรีฯ ยะลา ศรีสะเกษ นครราชสีมา

5 ประเด็นวัดผลโครงการ เกษตรกร 18,870 ราย
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ประเด็นวัดผลโครงการ เกษตรกร 18,870 ราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพดี 2 หลักสูตร มีการจัดทำแปลงต้นแบบ 377 แปลง


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google