งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตไม้ผลคุณภาพดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตไม้ผลคุณภาพดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตไม้ผลคุณภาพดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

2 สถานการณ์ / สภาพปัญหา : * เกษตรกรทั้งประเทศ 6.5 ล้านครัวเรือน ทำสวนไม้ผล 1.923 ล้านครัวเรือน (30%) * ผลผลิตด้อยคุณภาพ * ต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพดี * ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ปี 2553 – 2557 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

3 Concept โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไม้ผลคุณภาพดีปี 2555 13.523 ล้านบาท 2. บริหารจัดการ งานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ 2.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและระ บริหารจัดการผลไม้ 2.2 จัดทำข้อมูลเอกภาพเรื่องการประมาณ การผลผลิต 2.3 จัดทำแผนการกระจายผลผลิตสินค้า เกษตรตามฤดูกาล ในระดับเขต 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไม้ผลคุณภาพดี เป้าหมาย : เกษตรกร 18,870 ราย 28 จังหวัด 1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลตุณ ภาพดี 2 หลักสูตร ( ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ) และ หลักสูตรการตรวจสอบ ย้อนกลับ ใน 3 จังหวัดนำร่อง ( ฉะเชิงเทรา พิจิตร และ จันทบุรี ) 1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำป็น ( แปลง ต้นแบบ ) 377 แปลง เกษตรกร 18,870 ราย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล 9 ชนิด 3. พัฒนางานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ให้สัมฤทธิ์ผล Out put : เกษตรกร 18,870 ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพดี Out come : เกษตรกรมีความรู้หลังจากได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้ง 2 เรื่อง 3. ติดตามนิเทศงาน สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

4 จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเ ทรา สระแก้ ว ศรีสะ เกษ นครรา ชสีมา สมุทรสา คร สมุทรสง คราม ประจวบ ฯ เพชรบุรี เชียงให ม่ เชียงราย ลำพูน แพร่ พิจิตร พิษณุโล ก เพชรบูร ณ์ ชัยนาท กำแพงเ พชร ตาก นครสวร รค์ พะเยา ลำปาง น่าน ชุมพร นครศรี ฯ ยะลา เป้าหมาย 28 จังหวัด (5 ภาค ) สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

5 ประเด็นวัดผลโครงการ เกษตรกร 18,870 ราย 1. ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพดี 2 หลักสูตร 2. มีการจัดทำแปลงต้นแบบ 377 แปลง สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตไม้ผลคุณภาพดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google