งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานการณ์การ ระบาด 22 จังหวัด พื้นที่ระบาดจำแนก ตามอายุข้าว - มากกว่า 60 วัน 1,620 ไร่ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอยู่ ในระยะตัวอ่อน พื้นที่ที่พบเพลี้ยฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานการณ์การ ระบาด 22 จังหวัด พื้นที่ระบาดจำแนก ตามอายุข้าว - มากกว่า 60 วัน 1,620 ไร่ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอยู่ ในระยะตัวอ่อน พื้นที่ที่พบเพลี้ยฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานการณ์การ ระบาด 22 จังหวัด พื้นที่ระบาดจำแนก ตามอายุข้าว - มากกว่า 60 วัน 1,620 ไร่ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอยู่ ในระยะตัวอ่อน พื้นที่ที่พบเพลี้ยฯ ทั้งตัวเต็มวัยและตัว อ่อน แต่ยังไม่ถึง ระดับทำความ เสียหายแก่ข้าว ได้แก่ จ. ปทุมธานี พื้นที่ที่พบการ ระบาดเพลี้ยฯ 2 จังหวัด ได้แก่ จ. สุพรรณบุรี อ. หนองหญ้าไซ 100 ไร่ จ. ชัยนาท อ. หัน และอ. มโนรมย์ 1,520 ไร่ รวมพื้นที่ระบาด 1,620 ไร่ พื้นที่ที่ไม่พบการ ระบาด 19 จังหวัด ได้แก่ จ. อุทัยธานี เพชรบูรณ์ อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี เพชรบุรี ขอนแก่น เลย อุบลราชธานี ราชบุรี สมุทรสาคร ระยอง พัทลุง นครศรีธรรมราช นครพนม นครนายก ปราจีนบุรี พิษณุโลก สรุปสถานการณ์การระบาด เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภา พันธุ์ 54 17 – 23 กุมภา พันธุ์ 54

2 ปัจจัยที่มีผลต่อการ ระบาด มีการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ เป็นแหล่ง อาหารและแหล่งอาศัยในการ ขยายพันธุ์ เป็นช่วงลมมรสุมฝ่ายใต้และ ตะวันออกเฉียงใต้ พัดจากทะเลขึ้น บก สภาพอากาศเหมาะสมต่อการเพิ่ม ประชากร การปฏิบัติของเกษตรกรที่ไม่ ถูกต้อง - การใช้พันธุ์ข้าวอ่อนแอ อัตรา เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมีและสารเคมี

3 เป็นช่วงลมฝ่ายใต้และตะวันออกเฉียงใต้ ( ก. พ.- พ. ค.) ลมฝ่ายใต้ พัดจาก จ. สมุทรสาคร ไปสู่ จ. นครปฐม สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี เป็นต้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ พัด จาก จ. ฉะเชิงเทรา ไปสู่ จ. นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา ลพบุรี เป็น ต้น การคาดการณ์ ( เดือน ก. พ.– มี. ค. จะพบการ ระบาดของเพลี้ยฯเป็นบางจุดของพื้นที่ )

4 ผลการดำเนินงาน (10 - 16 ก. พ. 54) ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียพ่น จำนวน 5 กก. ในพื้นที่ระบาด 7 ไร่ที่ อ. ดอนเจดีย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ศจช.( จ. สุพรรณบุรี ) จากการตรวจสอบ 3,5,7 วัน สามารถควบคุมสถานการณ์การ ระบาดได้แล้ว แนวทางการควบคุมเพลี้ยกระโดดสี น้ำตาล แผนการเฝ้าระวัง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนติดตาม สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จากแปลงติดตามสถานการณ์ แผนการเตือนภัย เมื่อสำรวจพบเพลี้ยฯมีแนวโน้มการระบาด ให้ประกาศเตือนภัยทางหอกระจายข่าวและ วิทยุท้องถิ่น เพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวังอย่าง ใกล้ชิด

5 แผนการรณรงค์ควบคุมเพลี้ยกระโดดสี น้ำตาลระยะตัวอ่อนโดยวิธีผสมผสาน ศจช. ผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย สำหรับ พ่นกำจัดเพลี้ยกระโดด ควบคุมทั้งวิธีกลและฟิสิกส์ พร้อมกันทุก พื้นที่ ควบคุมทั้งวิธีกลและฟิสิกส์ พร้อมกันทุก พื้นที่ ใช้กับดักกาวเหนียวและแสงไฟล่อ เพื่อตัด วงจร ใช้กับดักกาวเหนียวและแสงไฟล่อ เพื่อตัด วงจร ศจช. ผลิตสารกำจัดสะเดาพ่น เพื่อยับยั้ง การลอกคราบ ศจช. ผลิตสารกำจัดสะเดาพ่น เพื่อยับยั้ง การลอกคราบ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการ ควบคุมระดับน้ำในแปลงนา ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการ อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมเพลี้ย กระโดดสีน้ำตาล เช่นมวนเขียวดูดไข่ แมง มุม เป็นต้น สำนักงานเกษตรจังหวัดประสาน 3 หน่วยงาน ในระดับท้องถิ่นเช่น อบต. อบจ. และจังหวัด เพื่อ เสนอแผนการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณในการ ดำเนินงาน ต่อไป แผนการ สนับสนุน


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานการณ์การ ระบาด 22 จังหวัด พื้นที่ระบาดจำแนก ตามอายุข้าว - มากกว่า 60 วัน 1,620 ไร่ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอยู่ ในระยะตัวอ่อน พื้นที่ที่พบเพลี้ยฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google