งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานการณ์ การเงินการคลัง ของหน่วยบริการ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานการณ์ การเงินการคลัง ของหน่วยบริการ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานการณ์ การเงินการคลัง ของหน่วยบริการ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

2 ดัชนีเกณฑ์กค.สค.กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)≥ 1.5 7.29 9.11 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)≥ 1.0 7.098.168.85 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.8 7.137.027.28 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 89 92 91 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่ายUC ( วัน ) ≤ 90 390 383 328 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 26 25 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 33 32 31 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 39 38 37 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0% 6.3%6.2%6.0% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW19,630.26 10,61211,30211,675 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit1,431.61 842837810

3 ดัชนีเกณฑ์กค.สค.กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)≥ 1.52.22 2.32 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)≥ 1.02.13 2.23 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.81.591.521.58 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 104 106 107 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่าย UC ( วัน ) ≤ 90 236 232 223 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 47 46 44 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 73 75 74 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 92 93 92 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%2.4%2.3%0.1% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW23,152.6611,86810,55910,669 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit1,214.79 654651663

4 ดัชนีเกณฑ์กค.สค.กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)≥ 1.51.251.281.34 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)≥ 1.01.111.131.19 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.81.241.200.96 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 33 34 36 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่าย UC ( วัน ) ≤ 90 359 333 341 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 71 75 71 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 107 109 110 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 108 110 113 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-8.0%-6.9%-7.3% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW22,059.469,7119,1759,877 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit658.86 396395402

5 ดัชนีเกณฑ์กค.สค.กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)≥ 1.51.962.051.94 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)≥ 1.01.831.941.87 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.81.651.481.71 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 329 332 308 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตาม จ่ายUC ( วัน ) ≤ 90 428 447 448 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 52 49 46 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 69 72 75 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 63 67 70 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-3.3%-5.6%-1.9% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW18,356.0812,51012,80312,889 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit645.70 501459460

6 ดัชนีเกณฑ์กค.สค.กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)≥ 1.51.621.721.98 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)≥ 1.01.34 1.57 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.81.711.531.34 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 35 34 38 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่าย UC ( วัน ) ≤ 90 347 299 361 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 96 93 95 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 74 73 76 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 88 86 93 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-7.0%-6.3%-5.6% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW22,059.4615,21216,58616,690 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit 658.86571564563

7 ดัชนีเกณฑ์กค.สค.กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)≥ 1.51.331.351.76 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)≥ 1.01.131.141.55 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.81.331.241.40 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 105 103 104 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่าย UC ( วัน ) ≤ 90 231 226 221 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 63 61 59 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 95 93 90 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 113 111 110 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-5.3%-4.3%1.2% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW22,059.4610,60211,12411,400 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit 658.86479486 497

8 ดัชนีเกณฑ์กค.สค.กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)≥ 1.51.771.831.85 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)≥ 1.01.531.581.57 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.82.071.971.72 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 43 44 46 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่าย UC ( วัน ) ≤ 90 - - - ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 78 74 73 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 200 180 169 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 191 178 166 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%2.4%3.0%2.0% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW22,059.4610,91911,83912,486 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit 658.86396430449

9 ดัชนีเกณฑ์กค.สค.กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)≥ 1.51.141.171.19 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)≥ 1.01.021.011.04 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.81.121.010.82 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 114 118 - ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตาม จ่ายUC ( วัน ) ≤ 90 1,478 1,028 959 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 73 75 76 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 143 144 151 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 161 179 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-13.6%-11.3%-11.0% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW22,059.4610,453 -10,23110,419 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit658.86 434432442

10 ดัชนีเกณฑ์กค.สค.กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)≥ 1.51.21 1.41 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)≥ 1.01.151.161.36 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.81.481.321.30 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 26 27 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่าย UC ( วัน ) ≤ 90 392 372 382 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 52 50 45 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 69 70 68 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่า ยา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 67 69 70 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย≥ 0.0%-10.9%-10.1%-5.9% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW22,059.4610,56311,22010,533 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit 658.86400431412

11 ดัชนีเกณฑ์กค.สค.กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)≥ 1.51.371.571.56 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)≥ 1.01.241.231.43 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.81.381.211.44 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 37 36 29 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่าย UC ( วัน ) ≤ 90 - - - ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 76 107 74 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 124 114 115 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่า ยา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 138 124 133 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย≥ 0.0%-2.8%1.8%-4.1% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW22,059.4610,29910,04010,662 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit 658.86408395416

12 ดัชนีเกณฑ์กค.สค.กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)≥ 1.51.360.771.77 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)≥ 1.01.170.621.38 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.82.711.221.37 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 48 49 45 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตาม จ่ายUC ( วัน ) ≤ 90 186 219 128 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 104 75 64 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 42 39 40 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 43 40 41 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-9.6%-32.6%-9.8% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW22,059.46107,655116,316 130,706 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit 658.86387414 420

13 ดัชนีเกณฑ์กค.สค.กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)≥ 1.51.011.251.24 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)≥ 1.00.831.061.08 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.80.780.980.88 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 59 58 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่าย UC ( วัน ) ≤ 90 98 105 116 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 80 81 73 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 108 111 105 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่า ยา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 139 143 136 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย≥ 0.0%-8.7%-7.5%-6.8% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW22,059.4611,53211,29211,888 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit 658.86429424444

14 ดัชนีเกณฑ์กค.สค.กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)≥ 1.52.803.256.57 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)≥ 1.02.623.016.04 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.84.674.165.74 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 25 26 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่าย UC ( วัน ) ≤ 90 - - - ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 140 142 145 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 64 56 52 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่า ยา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 73 62 58 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย≥ 0.0%-1.0%-0.7%0.6% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW22,059.469,44810,68811,035 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit 658.86380381387

15 ดัชนีเกณฑ์มิย.กค.สค. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)≥ 1.52.112.302.40 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)≥ 1.01.942.142.21 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.82.322.772.32 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 58 55 52 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่าย UC ( วัน ) ≤ 90 530 562 564 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 85 81 77 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 125 130 129 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่า ยา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 140 145 142 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย≥ 0.0%-5.2%-5.5%-12.6% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW22,059.466,5816,6586,791 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit 658.86276280287

16 ดัชนีเกณฑ์กค.สค.กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)≥ 1.51.121.151.13 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)≥ 1.00.900.930.87 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.80.940.960.80 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 79 78 74 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตาม จ่ายUC ( วัน ) ≤ 90 155 164 168 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 118 120 106 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 147 151 136 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 212 215 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-11.3%-10.1%-10.2% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW22,059.4611,57811,38511,191 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit 658.86522520527

17 ดัชนีเกณฑ์กค.สค.กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)≥ 1.51.161.081.06 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)≥ 1.01.030.970.98 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.80.830.900.89 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 78 61 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่าย UC ( วัน ) ≤ 90 349 344 311 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 40 38 36 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 101 106 107 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 108 117 122 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-8.4%-4.1%-3.4% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW22,059.467,7838,0238,146 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit658.86 414412 417

18 ต้นทุนระดับประเทศรพศ. ( รพ. อยุธยา ) รพท.( รพ. เสนา ) ณ 30 กันยายน 2551 ( บาท ) percentile 80 ต้นทุนดำเนินการ ทั้งหมดต่อ RW 19,630.26 23,152.66 ต้นทุนดำเนินการ ทั้งหมดต่อ OPD Visit 1,431.61 1,214.79 ต้นทุนระดับประเทศ รพช. ขนาดมากกว่า 30 เตียง ( บาง ปะอิน, วังน้อย, สมเด็จฯ ) รพช. ขนาด 10 ถึง 30 เตียง ( รพช.11 แห่ง ) ณ 30 กันยายน 2551 ( บาท ) percentile 80 ต้นทุนดำเนินการ ทั้งหมดต่อ RW 18,356.08 22,059.46 ต้นทุนดำเนินการ ทั้งหมดต่อ OPD Visit 645.70 658.86

19


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานการณ์ การเงินการคลัง ของหน่วยบริการ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google