งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ของหน่วยบริการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน
ดัชนี เกณฑ์ กค. สค. กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า) ≥ 1.5 7.29 9.11 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า) ≥ 1.0 7.09 8.16 8.85 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.8 7.13 7.02 7.28 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 89 92 91 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่ายUC ( วัน ) 390 383 328 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) 26 25 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) 33 32 31 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) 39 38 37 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ≥ 0.0% 6.3% 6.2% 6.0% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW 19,630.26 10,612 11,302 11,675 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit 1,431.61  842 837 810

3 เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน
โรงพยาบาลเสนา เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน ดัชนี เกณฑ์ กค. สค. กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า) ≥ 1.5 2.22 2.32 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า) ≥ 1.0 2.13 2.23 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.8 1.59 1.52 1.58 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 104 106 107 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่ายUC ( วัน ) 236 232 223 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) 47 46 44 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) 73 75 74 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) 92 93 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ≥ 0.0% 2.4% 2.3% 0.1% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW 23,152.66 11,868 10,559 10,669 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit 1,214.79  654 651 663

4 เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน
โรงพยาบาลท่าเรือ เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน ดัชนี เกณฑ์ กค. สค. กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า) ≥ 1.5 1.25 1.28 1.34 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า) ≥ 1.0 1.11 1.13 1.19 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.8 1.24 1.20 0.96 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 33 34 36 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่ายUC ( วัน ) 359 333 341 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) 71 75 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) 107 109 110 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) 108 113 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ≥ 0.0% -8.0% -6.9% -7.3% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW 22,059.46 9,711 9,175 9,877 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit 658.86  396 395 402

5 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนะมหาเถระ) นครหลวง
เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน ดัชนี เกณฑ์ กค. สค. กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า) ≥ 1.5 1.96 2.05 1.94 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า) ≥ 1.0 1.83 1.87 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.8 1.65 1.48 1.71 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 329 332 308 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่ายUC ( วัน ) 428 447 448 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) 52 49 46 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) 69 72 75 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) 63 67 70 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ≥ 0.0% -3.3% -5.6% -1.9% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW 18,356.08 12,510 12,803 12,889  ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit 645.70  501 459 460  

6 เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน
โรงพยาบาลบางไทร เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน ดัชนี เกณฑ์ กค. สค. กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า) ≥ 1.5 1.62 1.72 1.98 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า) ≥ 1.0 1.34 1.57 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.8 1.71 1.53 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 35 34 38 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่ายUC ( วัน ) 347 299 361 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) 96 93 95 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) 74 73 76 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) 88 86 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ≥ 0.0% -7.0% -6.3% -5.6% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW 22,059.46 15,212 16,586 16,690  ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit  658.86 571 564 563 

7 เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน
โรงพยาบาลบางบาล เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน ดัชนี เกณฑ์ กค. สค. กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า) ≥ 1.5 1.33 1.35 1.76 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า) ≥ 1.0 1.13 1.14 1.55 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.8 1.24 1.40 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 105 103 104 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่ายUC ( วัน ) 231 226 221 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) 63 61 59 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) 95 93 90 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) 113 111 110 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ≥ 0.0% -5.3% -4.3% 1.2% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW 22,059.46 10,602 11,124 11,400  ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit  658.86 479 486  497

8 เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน
โรงพยาบาลบางปะอิน เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน ดัชนี เกณฑ์ กค. สค. กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า) ≥ 1.5 1.77 1.83 1.85 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า) ≥ 1.0 1.53 1.58 1.57 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.8 2.07 1.97 1.72 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 43 44 46 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่ายUC ( วัน ) - ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) 78 74 73 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) 200 180 169 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) 191 178 166 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ≥ 0.0% 2.4% 3.0% 2.0% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW 22,059.46 10,919 11,839 12,486  ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit  658.86 396 430 449

9 เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน
โรงพยาบาลบางปะหัน เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน ดัชนี เกณฑ์ กค. สค. กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า) ≥ 1.5 1.14 1.17 1.19 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า) ≥ 1.0 1.02 1.01 1.04 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.8 1.12 0.82 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 114 118 - ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่ายUC ( วัน ) 1,478 1,028 959 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) 73 75 76 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) 143 144 151 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) 161 179 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ≥ 0.0% -13.6% -11.3% -11.0% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW 22,059.46 10,453 -10,231 10,419  ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit 658.86  434 432 442 

10 เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน
โรงพยาบาลผักไห่ เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน ดัชนี เกณฑ์ กค. สค. กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า) ≥ 1.5 1.21 1.41 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า) ≥ 1.0 1.15 1.16 1.36 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.8 1.48 1.32 1.30 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 26 27 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่ายUC ( วัน ) 392 372 382 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) 52 50 45 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) 69 70 68 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) 67 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ≥ 0.0% -10.9% -10.1% -5.9% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW 22,059.46 10,563 11,220 10,533 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit  658.86 400 431 412

11 เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน
โรงพยาบาลภาชี เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน ดัชนี เกณฑ์ กค. สค. กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า) ≥ 1.5 1.37 1.57 1.56 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า) ≥ 1.0 1.24 1.23 1.43 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.8 1.38 1.21 1.44 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 37 36 29 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่ายUC ( วัน ) - ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) 76 107 74 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) 124 114 115 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) 138 133 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ≥ 0.0% -2.8% 1.8% -4.1% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW 22,059.46 10,299 10,040 10,662 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit  658.86 408 395 416

12 เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน ดัชนี เกณฑ์ กค. สค. กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า) ≥ 1.5 1.36 0.77 1.77 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า) ≥ 1.0 1.17 0.62 1.38 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.8 2.71 1.22 1.37 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 48 49 45 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่ายUC ( วัน ) 186 219 128 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) 104 75 64 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) 42 39 40 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) 43 41 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ≥ 0.0% -9.6% -32.6% -9.8% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW 22,059.46 107,655 116,316  130,706 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit  658.86 387 414  420

13 เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน
โรงพยาบาลวังน้อย เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน ดัชนี เกณฑ์ กค. สค. กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า) ≥ 1.5 1.01 1.25 1.24 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า) ≥ 1.0 0.83 1.06 1.08 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.8 0.78 0.98 0.88 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 59 58 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่ายUC ( วัน ) 98 105 116 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) 80 81 73 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) 108 111 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) 139 143 136 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ≥ 0.0% -8.7% -7.5% -6.8% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW 22,059.46 11,532 11,292 11,888 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit  658.86 429 424 444

14 เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน
โรงพยาบาลบางซ้าย เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน ดัชนี เกณฑ์ กค. สค. กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า) ≥ 1.5 2.80 3.25 6.57 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า) ≥ 1.0 2.62 3.01 6.04 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.8 4.67 4.16 5.74 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 25 26 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่ายUC ( วัน ) - ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) 140 142 145 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) 64 56 52 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) 73 62 58 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ≥ 0.0% -1.0% -0.7% 0.6% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW 22,059.46 9,448 10,688 11,035 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit  658.86 380 381 387

15 เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน
โรงพยาบาลอุทัย เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน ดัชนี เกณฑ์ มิย. กค. สค. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า) ≥ 1.5 2.11 2.30 2.40 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า) ≥ 1.0 1.94 2.14 2.21 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.8 2.32 2.77 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 58 55 52 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่ายUC ( วัน ) 530 562 564 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) 85 81 77 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) 125 130 129 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) 140 145 142 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ≥ 0.0% -5.2% -5.5% -12.6% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW 22,059.46 6,581 6,658 6,791 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit  658.86 276 280 287

16 เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน
โรงพยาบาลมหาราช เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน ดัชนี เกณฑ์ กค. สค. กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า) ≥ 1.5 1.12 1.15 1.13 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า) ≥ 1.0 0.90 0.93 0.87 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.8 0.94 0.96 0.80 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 79 78 74 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่ายUC ( วัน ) 155 164 168 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) 118 120 106 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) 147 151 136 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) 212 215 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ≥ 0.0% -11.3% -10.1% -10.2% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW 22,059.46 11,578 11,385 11,191 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit  658.86 522 520 527

17 เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน
โรงพยาบาลบ้านแพรก เปรียบเทียบสภาพคล่องทางการเงิน ดัชนี เกณฑ์ กค. สค. กย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า) ≥ 1.5 1.16 1.08 1.06 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า) ≥ 1.0 1.03 0.97 0.98 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.8 0.83 0.90 0.89 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 78 61 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่ายUC ( วัน ) 349 344 311 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) 40 38 36 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) 101 106 107 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) 108 117 122 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ≥ 0.0% -8.4% -4.1% -3.4% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW 22,059.46 7,783 8,023 8,146 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit 658.86  414 412 417

18 ต้นทุนระดับประเทศ ณ 30 กันยายน 2551 (บาท)
รพศ. (รพ.อยุธยา) รพท.(รพ.เสนา) ณ 30 กันยายน 2551 (บาท) percentile 80 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW 19,630.26 23,152.66 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit 1,431.61 1,214.79 รพช.ขนาดมากกว่า 30 เตียง (บางปะอิน,วังน้อย,สมเด็จฯ) รพช.ขนาด 10 ถึง 30 เตียง (รพช.11 แห่ง) 18,356.08 22,059.46 645.70 658.86

19 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google