งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gene expression and signal transduction (4 hr)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gene expression and signal transduction (4 hr)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gene expression and signal transduction (4 hr)
- Basic of plant gene expression - Fundamental of plant signal transduction - Phytochrome and blue-light responses in plants

2

3 Gene expression คืออะไร
“DNA sequence that encode protein & RNA” genes gene expression “turning gene on”

4 อะไรบ้างที่มีผลให้ยีนแสดงออก

5 turning “flowering genes” on

6 turning “heat shock protein genes” on

7 turning “growth & development genes” on

8 ภาวะปกติ Growth & development ภาวะผิดปกติ Environmental change

9 รูปแบบการแสดงออกของยีน
Constitutive expression มีการแสดงออกอย่างถาวรและเหมือนกันทุกเซลล์ (ได้แก่ housekeeping genes) Regulated expression มีการแสดงออกเมื่อได้รับสัญญาณกระตุ้น (internal / external signals)

10 พืชมีระบบรับรู้ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
การรับสัญญาณ (signal perception) การถ่ายทอดสัญญาณ (signal transduction) การตอบสนองต่างๆ (gene expression, responses)

11 “chemical communication”

12 การตอบสนองต่อสัญญาณจะเกิดขึ้นรูปแบบใดนั้น ขึ้นกับ
ระดับ (dose, level) เวลา ประสบการณ์

13 ตัวอย่าง: Temperature-dependent extracellular pH change of cells
threshold level of stress sensed by plant cells physiological : 25°C non-physiological : >45°C (Chaidee and Pfeiffer 2006)

14

15 signal receptor signal transduction responses
Sung et al. 2003 signal receptor signal transduction responses

16

17 Basic of plant gene expression
Transcription: การสังเคราะห์ mRNA (transcript) Translation: การสังเคราะห์โปรตีน

18 Gene expression in eukaryotes

19 Gene expression in eukaryotes

20 รูป 14.4 Gene expression in eukaryotes
อ่านคำอธิบายภาพและเขียนอธิบายด้วยภาษาตัวเอง ข้อดีของการเติม poly-A tail มีอะไรบ้าง

21 Transcription factors

22

23

24 DNA-binding motifs

25 การควบคุม gene expression

26 การควบคุมที่ขั้น transcription เพื่อให้ได้ mRNA ที่ถูกต้อง
1. mRNA processing เพื่อให้ส่งออกไปที่ไซโทพลาซึมได้ [5′ capping, addition of poly-A tail, excision of introns, splicing together of exons] 2. Posttranscriptional regulation [mRNA degradation (turnover)] 3. Binding to cis-acting regulatory sequences [transcription factor]

27 การควบคุมขั้น posttranscription ควบคุมปริมาณ mRNA และ translatability
mRNA turnover rate mRNA folding codon usage cellular location


ดาวน์โหลด ppt Gene expression and signal transduction (4 hr)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google