งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องชี้นำวิกฤตการณ์ ค่าเงินของไทย นพดล บูรณะธนัง วรางคณา อิ่มอุดม สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องชี้นำวิกฤตการณ์ ค่าเงินของไทย นพดล บูรณะธนัง วรางคณา อิ่มอุดม สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องชี้นำวิกฤตการณ์ ค่าเงินของไทย นพดล บูรณะธนัง วรางคณา อิ่มอุดม สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

2 จุดประสงค์ เพื่อหาเครื่องชี้เศรษฐกิจ สำคัญที่สะท้อนความเสี่ยง ของระบบเศรษฐกิจ สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน การติดตามภาวะเศรษฐกิจได้

3 นิยามของวิกฤตการณ์ ค่าเงิน ไม่มีกฎที่ใช้ตัดสินเวลาที่เกิด วิกฤตที่ตายตัว วิกฤตการณ์ค่าเงินอาจแบ่งได้ เป็น 3 กลุ่ม – การใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นตัวเงิน (nominal exchange rate) – การใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง (real exchange rate) – การใช้ดัชนีแรงกดดันตลาดอัตรา แลกเปลี่ยน (Exchange Market Pressure Index)

4 ดัชนีแรงกดดันตลาด อัตราแลกเปลี่ยน Emp t = %  e t -  e * %  r t rr e t = อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในช่วงเวลา t r t = ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ในช่วง เวลา t  e = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของอัตราแลกเปลี่ยน  r = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทุนสำรอง เงินตราต่างประเทศ

5 Exchange Market Pressure Index

6 นิยามวิกฤตการณ์ค่าเงิน ในการศึกษานี้ Emp t >  emp +  emp เกิดวิกฤตการณ์ Emp t <  emp +  emp ไม่ เกิดวิกฤตการณ์

7 Crisis Period

8 ข้อจำกัดของคำนิยามนี้ วิกฤตการณ์จะขึ้นอยู่กับ จำนวนตัวอย่างที่ใช้ การไม่คำนึงถึงการ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อาจทำให้การกำหนดวิกฤต คลาดเคลื่อนได้

9 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง First-generation model: ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจเป็น ตัวแปรสำคัญ Second-generation model: ให้ ความสำคัญกับการคาดคะเน (expectation) และพฤติกรรมที่ เหมาะสม (optimizing behavior) ของทางการ Third-generation model: ผสมผสานของ 2 กลุ่มแรก

10 วิธีการศึกษา Parametric approach เช่น Probit/logit model Non-parametric approach เช่น Signal approach

11 การศึกษานี้ ใช้วิธีแบบจำลองทางเศรษฐมิติ ตามแบบ probit model ใช้ข้อมูลรายเดือนตั้งแต่ มกราคม 2523 - กันยายน 2544 ตัวแปรอธิบายจะอยู่ในรูปอัตรา เปลี่ยนแปลง (y-o-y) หรือเป็น สัดส่วน และแปลงเป็น percentile

12 Probit Model Binary Probit Model: Y t = X / t   t P t (Y t = 1/X t ) = F(X / t  ) = F(Y t ) F(X / t  ) = N(0,1) ภาวะวิกฤต ถ้า Y t > Y * t ภาวะปกติ ถ้า Y t < Y * t

13 เครื่องชี้เศรษฐกิจ กลุ่มดุลบัญชีเดินสะพัด – การส่งออกในรูป ดอลลาร์ สรอ. – การนำเข้า ในรูป ดอลลาร์ สรอ. –Real Effective Exchange: REER –REER เทียบกับแนวโน้ม กลุ่มดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้าย – ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ – ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเทียบ กับแนวโน้ม – ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ / การ นำเข้า – ส่วนต่าง Interbank rate กับ Fed Fund Rate – ปริมาณเงิน (M2)/ ทุนสำรองเงินตรา ต่างประเทศ

14 เครื่องชี้เศรษฐกิจ ( ต่อ ) กลุ่มเครื่องชี้ภาคการเงิน – สินเชื่อในประเทศ – ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ - เงินฝาก –Money multiplier กลุ่มเศรษฐกิจจริง – ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม – ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน – รายได้รัฐบาล – ดุลเงินสดรัฐบาล – ดัชนีราคาผู้บริโภค – ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

15 ผลการประมาณแบบจำลอง IndicatorsModel 1 Model 2 Model 7 Exports-0.0248***-0.0105*- 0.9018*** REER-Trend-0.0532***- 0.8162*** Reserves/Imports-0.1876*** -0.5136** Govt. Revenue-0.0179***-0.0170*** Spread0.0670* SET Index-0.00838*** Domestic credits- 0.616 CPI0.8607** Log likelihood-130.39-109.42- 112.80 Obs. with 0 215 215 215 Obs. With 1 46 46 46

16 Mode l 1 Mode l 2 Mode l 7

17 การประเมินความถูกต้องของ แบบจำลอง กำหนด Cut-off Point Probability ( ร้อยละ 40) เกิดวิกฤต AB ไม่มีสัญญาณ CD มีสัญญาณ ไม่เกิดวิกฤต เหตุการณ์จริงในอีก 24 เดือนข้างหน้า ประมาณการ

18 Performance Test Model 1. Model 2. Model 7. In Out Avg. Prob.0.31 0.29 0.19 0.150.18 0.15 (A+D)/(A+B+C+D) A / (A+C) D / (B+D) A / (A+B) ((B/(B+D))/(A/(A+C) Type I Type II. 0.55 0.52 0.91 0.23 0.59 0.09 0.52 0.36 0.91 0.90 0.26 0.64 0.09 0.35 0.27 0.88 0.73 0.92 0.87 0.12 0.32 0.09 0.91 0.70 1.08 0.91 0.09 0.34 0.11 0.91 0.74 0.86 0.89 0.09 0.30 0.04 0.92 0.57 1.84 0.96 0.08

19 Marginal Effects IndicatorsModel 1 Model 2 Exports-0.0749-0.0175 REER-Trend- 0.0639 Reserves/Imports- 0.0968 Govt. Revenue-0.0553- 0.026 Spread0.1675 SET Index-0.0254

20 บทสรุป วิกฤตการณ์ค่าเงินมีความสัมพันธ์ กับการขยายตัวของ (1) การส่งออก (2) รายได้รัฐบาล (3) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (4) สัดส่วนทุน สำรองเงินตราต่างประเทศต่อการ นำเข้า (5) ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ - เงิน ฝาก (6) REER เทียบกับแนวโน้ม และ (7) ดัชนีราคาผู้บริโภค ทำนายวิกฤตได้ถูกต้องระหว่างร้อย ละ 30-52 ส่งสัญญาณวิกฤตได้ถูกต้อง ประมาณร้อยละ 60-90


ดาวน์โหลด ppt เครื่องชี้นำวิกฤตการณ์ ค่าเงินของไทย นพดล บูรณะธนัง วรางคณา อิ่มอุดม สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google