งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องชี้นำวิกฤตการณ์ ค่าเงินของไทย นพดล บูรณะธนัง วรางคณา อิ่มอุดม สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องชี้นำวิกฤตการณ์ ค่าเงินของไทย นพดล บูรณะธนัง วรางคณา อิ่มอุดม สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องชี้นำวิกฤตการณ์ ค่าเงินของไทย นพดล บูรณะธนัง วรางคณา อิ่มอุดม สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

2 จุดประสงค์ เพื่อหาเครื่องชี้เศรษฐกิจ สำคัญที่สะท้อนความเสี่ยง ของระบบเศรษฐกิจ สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน การติดตามภาวะเศรษฐกิจได้

3 นิยามของวิกฤตการณ์ ค่าเงิน ไม่มีกฎที่ใช้ตัดสินเวลาที่เกิด วิกฤตที่ตายตัว วิกฤตการณ์ค่าเงินอาจแบ่งได้ เป็น 3 กลุ่ม – การใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นตัวเงิน (nominal exchange rate) – การใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง (real exchange rate) – การใช้ดัชนีแรงกดดันตลาดอัตรา แลกเปลี่ยน (Exchange Market Pressure Index)

4 ดัชนีแรงกดดันตลาด อัตราแลกเปลี่ยน Emp t = %  e t -  e * %  r t rr e t = อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในช่วงเวลา t r t = ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ในช่วง เวลา t  e = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของอัตราแลกเปลี่ยน  r = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทุนสำรอง เงินตราต่างประเทศ

5 Exchange Market Pressure Index

6 นิยามวิกฤตการณ์ค่าเงิน ในการศึกษานี้ Emp t >  emp +  emp เกิดวิกฤตการณ์ Emp t <  emp +  emp ไม่ เกิดวิกฤตการณ์

7 Crisis Period

8 ข้อจำกัดของคำนิยามนี้ วิกฤตการณ์จะขึ้นอยู่กับ จำนวนตัวอย่างที่ใช้ การไม่คำนึงถึงการ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อาจทำให้การกำหนดวิกฤต คลาดเคลื่อนได้

9 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง First-generation model: ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจเป็น ตัวแปรสำคัญ Second-generation model: ให้ ความสำคัญกับการคาดคะเน (expectation) และพฤติกรรมที่ เหมาะสม (optimizing behavior) ของทางการ Third-generation model: ผสมผสานของ 2 กลุ่มแรก

10 วิธีการศึกษา Parametric approach เช่น Probit/logit model Non-parametric approach เช่น Signal approach

11 การศึกษานี้ ใช้วิธีแบบจำลองทางเศรษฐมิติ ตามแบบ probit model ใช้ข้อมูลรายเดือนตั้งแต่ มกราคม กันยายน 2544 ตัวแปรอธิบายจะอยู่ในรูปอัตรา เปลี่ยนแปลง (y-o-y) หรือเป็น สัดส่วน และแปลงเป็น percentile

12 Probit Model Binary Probit Model: Y t = X / t   t P t (Y t = 1/X t ) = F(X / t  ) = F(Y t ) F(X / t  ) = N(0,1) ภาวะวิกฤต ถ้า Y t > Y * t ภาวะปกติ ถ้า Y t < Y * t

13 เครื่องชี้เศรษฐกิจ กลุ่มดุลบัญชีเดินสะพัด – การส่งออกในรูป ดอลลาร์ สรอ. – การนำเข้า ในรูป ดอลลาร์ สรอ. –Real Effective Exchange: REER –REER เทียบกับแนวโน้ม กลุ่มดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้าย – ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ – ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเทียบ กับแนวโน้ม – ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ / การ นำเข้า – ส่วนต่าง Interbank rate กับ Fed Fund Rate – ปริมาณเงิน (M2)/ ทุนสำรองเงินตรา ต่างประเทศ

14 เครื่องชี้เศรษฐกิจ ( ต่อ ) กลุ่มเครื่องชี้ภาคการเงิน – สินเชื่อในประเทศ – ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ - เงินฝาก –Money multiplier กลุ่มเศรษฐกิจจริง – ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม – ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน – รายได้รัฐบาล – ดุลเงินสดรัฐบาล – ดัชนีราคาผู้บริโภค – ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

15 ผลการประมาณแบบจำลอง IndicatorsModel 1 Model 2 Model 7 Exports *** * *** REER-Trend *** *** Reserves/Imports *** ** Govt. Revenue *** *** Spread0.0670* SET Index *** Domestic credits CPI0.8607** Log likelihood Obs. with Obs. With

16 Mode l 1 Mode l 2 Mode l 7

17 การประเมินความถูกต้องของ แบบจำลอง กำหนด Cut-off Point Probability ( ร้อยละ 40) เกิดวิกฤต AB ไม่มีสัญญาณ CD มีสัญญาณ ไม่เกิดวิกฤต เหตุการณ์จริงในอีก 24 เดือนข้างหน้า ประมาณการ

18 Performance Test Model 1. Model 2. Model 7. In Out Avg. Prob (A+D)/(A+B+C+D) A / (A+C) D / (B+D) A / (A+B) ((B/(B+D))/(A/(A+C) Type I Type II

19 Marginal Effects IndicatorsModel 1 Model 2 Exports REER-Trend Reserves/Imports Govt. Revenue Spread SET Index

20 บทสรุป วิกฤตการณ์ค่าเงินมีความสัมพันธ์ กับการขยายตัวของ (1) การส่งออก (2) รายได้รัฐบาล (3) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (4) สัดส่วนทุน สำรองเงินตราต่างประเทศต่อการ นำเข้า (5) ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ - เงิน ฝาก (6) REER เทียบกับแนวโน้ม และ (7) ดัชนีราคาผู้บริโภค ทำนายวิกฤตได้ถูกต้องระหว่างร้อย ละ ส่งสัญญาณวิกฤตได้ถูกต้อง ประมาณร้อยละ 60-90


ดาวน์โหลด ppt เครื่องชี้นำวิกฤตการณ์ ค่าเงินของไทย นพดล บูรณะธนัง วรางคณา อิ่มอุดม สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google