งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างข้อสอบ ตามแนวการวัดใน PISA. ตัวอย่างข้อสอบ PISA สถานการณ์ที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างข้อสอบ ตามแนวการวัดใน PISA. ตัวอย่างข้อสอบ PISA สถานการณ์ที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างข้อสอบ ตามแนวการวัดใน PISA

2 ตัวอย่างข้อสอบ PISA สถานการณ์ที่ 1

3 ตัวอย่างข้อสอบ PISA สถานการณ์ที่ 1

4 ตัวอย่างข้อสอบ PISA สถานการณ์ที่ 1

5 ตัวอย่างข้อสอบ PISA สถานการณ์ที่ 1

6 ตัวอย่างข้อสอบ PISA สถานการณ์ที่ 2 เสื้อผ้า

7 ตัวอย่างข้อสอบ PISA สถานการณ์ที่ 2 เสื้อผ้า

8 องค์ประกอบสำคัญของข้อสอบมี 2 ส่วน ดังนี้ 1. สถานการณ์หรือข้อสนเทศ 2. คำถามหรือปัญหา ลักษณะข้อสอบ PISA

9  สถานการณ์คือ  เป็นส่วนของข้อมูลเพื่อใช้ในการตอบคำถาม โดยนำเสนอ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของบทเรียน รวมทั้งมีความ เชื่อมโยงกับความเป็นจริงของชีวิต และสังคม  ควรมีลักษณะ  เหตุการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงความจริง ความรู้ต่างๆ ที่มีผู้อื่น รวบรวมไว้แล้ว  ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ  สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน สาระการเรียนรู้  เรื่องสมมติที่สามารถนำมาวิเคราะห์ แก้ปัญหา ให้ความคิดเห็น หรือแสดงความรู้สึก สถานการณ์หรือข้อสนเทศ

10  สถานการณ์คือ  เป็นส่วนของคำสั่งที่ระบุให้ทราบว่าต้องการให้ทำอะไร โดยทั่วไปต้องการให้ ตอบสนองโดยการคิดในเชิงวิทยาศาสตร์และนำความรู้ ทักษะต่างๆ ไปเพื่อใช้ แก้ปัญหา  ควรมีลักษณะ  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และสถานการณ์ที่กำหนด  สื่อสารได้ชัดเจนและใช้ภาษาที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย แก้ปัญหา ตัดสินใจ ประเมินค่า และ สร้างคำตอบได้อย่างสมเหตุผล  เนื้อหาของคำถามมีความยุติธรรมสำหรับผู้เรียนทุกคน คำถามหรือปัญหา

11 ลักษณะข้อสอบ เลือกตอบ 1 เลือกตอบเชิงซ้อน 2 เขียนตอบแบบสั้น/ปิด 3 เขียนตอบแบบอิสระ 4

12 การเตรียมข้อสอบแบบเขียนตอบ ควรมี แนวการตอบและเกณฑ์การให้คะแนน ด้วย เพื่อให้ผู้ตรวจคำตอบสามารถตรวจได้สะดวกและให้คะแนนได้ตรงกัน ข้อสอบแบบเขียนตอบ แนวคำตอบ เกณฑ์การให้คะแนน เป็นเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น สำหรับการให้คะแนน คำตอบโดยพิจารณา ความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของ คำตอบเป็นสำคัญ เป็นหลักการหรือ แนวคิดที่เป็นไปได้ใน การตอบคำถาม

13 เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบ ลักษณะของเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบ 1. เกณฑ์ให้คะแนนแบบ ภาพรวม ดูภาพรวมที่แสดงถึงความ เข้าใจ การเกิดแนวคิดหลัก กระบวนการที่ใช้ และการ สื่อความหมาย และแบ่ง ระดับคุณภาพของงานโดย เขียนอธิบายพฤติกรรมการ แสดงออกในแต่ละระดับ อย่างชัดเจน 2. เกณฑ์ให้คะแนนแบบแยก องค์ประกอบ แยกองค์ประกอบของผลงาน ออกเป็นด้านต่างๆ และ อธิบายพฤติกรรมการ แสดงออกในแต่ละ องค์ประกอบเป็นระดับ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างข้อสอบ ตามแนวการวัดใน PISA. ตัวอย่างข้อสอบ PISA สถานการณ์ที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google