งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลู่ทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดย อ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลู่ทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดย อ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลู่ทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดย อ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

2 ลู่ทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ทางกฎหมาย การแยกสิทธิพลเมือง กับ สิทธิมนุษยชน ออก จากกันโดยชัดเจน ลดปัญหาการตีความหมวดสามให้คลุมคนต่าง ด้าว อาจมีการทำข้อสงวนกันสิทธิพลเมืองไว้อย่าง ชัดแจ้ง การเพิ่มสิทธิบางประการ การขอลี้ภัย การขอ สัญชาติ ทำให้แนวนโยบายแห่งรัฐกลายเป็นหน้าที่ของ รัฐ การลดผลกระทบจากการทำสนธิสัญญาที่ชัด และเปิดโอกาสให้รัฐบาล รัฐสภาทำงานได้ คล่องตัวขึ้น กระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ร้องเรียนต่างๆ ควรดูในทางปฏิบัติ

3 ลู่ทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ระบุในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายแม่บทอย่างชัด แจ้งว่ารับรองสิทธิใดบ้าง และเปิดโอกาสให้ ปัจเจกชนอ้างสิทธิโดยตรงในชั้นศาล การจัดองค์กรตรวจตรามากขึ้น การให้คำปรึกษา ด้านกฎหมายฟรี การรับรองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนผ่าน กฎหมายและอิสระจากรัฐ กลุ่มทุน การส่งเสริม เสรีภาพทางวิชาการ เลิกยึดหนังสือ ไล่ปิดเว็บ ให้มีหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในการศึกษา ภาคบังคับ ตั้งแต่ประถม การเปิดช่องทางให้ NGOs สื่อสารกับประชาชน ผ่านสื่อได้โดยตรง และสามารถหารายได้จาก ประชาชน โดยมีสื่อสาธารณะเป็นตัวกลาง


ดาวน์โหลด ppt ลู่ทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดย อ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google