งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 1. งาน บริหาร. 2 เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ระหว่าง ต. ค. – ธ. ค. 2552 หน่วย งาน งบจัดสรร ต. ค.- ธ. ค. 2552 ต. ค.52 พ. ย.52 ธ. ค.52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 1. งาน บริหาร. 2 เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ระหว่าง ต. ค. – ธ. ค. 2552 หน่วย งาน งบจัดสรร ต. ค.- ธ. ค. 2552 ต. ค.52 พ. ย.52 ธ. ค.52."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 1. งาน บริหาร

2 2 เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ระหว่าง ต. ค. – ธ. ค. 2552 หน่วย งาน งบจัดสรร ต. ค.- ธ. ค. 2552 ต. ค.52 พ. ย.52 ธ. ค.52 รวมคงเหลือ จำนวนเงิน ( บาท ) จำนวนเงิน ( บาท ) จำนวนเงิน ( บาท ) จำนวนเงิน ( บาท ) ส. ทล.3 198,000. 00 129,466. 60 110,548. 90 101,167. 11 341,182.6 1 - 240,01 5.50 เปรียบเทียบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงราย ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ระหว่าง ต. ค. – ธ. ค. 2553 หน่วย งาน งบจัดสรร ต. ค.- ธ. ค. 2553 ต. ค.53 พ. ย.53 ธ. ค.53 รวมคงเหลือ จำนวน เงิน ( บาท ) จำนวน เงิน ( บาท ) จำนวนเงิน ( บาท ) จำนวน เงิน ( บาท ) ส. ทล.3 112,560.24 128,120.64 254,038. 85 - 254,038.85

3 3 จำนวนเงิน ( บาท ) ไตรมาส 1 รวม ส. ทล. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ส. ทล.3 112,560. 24 128,120. 64 กราฟเปรียบเทียบการเติมน้ำมันของรถวิทยุนอกหน่วย ไตรมาสที่ 1 ระหว่าง ต. ค. – ธ. ค. 2553 ( จำนวน เงิน : บาท ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. รว ม ธ.ค.ธ.ค.

4 4 จำนวนเงิน ( บาท ) ส. ทล.3 นำขบวนออกตรวจรวมเงินค่า น้ำมัน พ. ย.2553 83,252.5040,972.24124,224.74 กราฟแสดงเงินค่าน้ำมัน ( นำ ขบวน - ออกตรวจ ) ประจำเดือน พ. ย. 2553 ( จำนวน เงิน : บาท )

5 5 จำนวนเงิน ( บาท ) เดือน / ปีนำขบวนออกตรวจรวมเงินค่า น้ำมัน ต. ค. 2553 พ. ย. 2553 83,252.5040,972.24124,224.74 ธ. ค. 2553 กราฟเปรียบเทียบเงินค่าน้ำมัน ( ออก ตรวจ - นำขบวน ) ไตรมาสที่ 1 ระหว่าง ต. ค. – ธ. ค. 2553 ( จำนวนเงิน : บาท )

6 6 กราฟการประหยัดไฟฟ้า เปรียบเทียบ ระหว่างเดือน พ. ย.52 และ ต. ค.- พ. ย. 53 ส. ทล. 13 เป้าหมายให้ต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมา ( ลดการใช้ พลังงาน ) ต. ค.53 10,164.26 พ. ย.52 14,646.08 พ. ย.53 15,435.30 เพิ่ม / ลด + 5,271.04 จำนวนเงิน ( บาท )

7 7 คดีสอบสวนทางวินัยสอบสวน, ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง เดือน พฤศจิกายน 2553 หน่วยง าน ตรวจสอบข้อเท็จจริงสืบสวนสอบสวนทางวินัย ค้างรับ ใหม่ เสร็จ สิ้น คง เหลื อ ร้ายแรงไม่ร้ายแรง ค้างรับ ใหม่ เสร็จ สิ้น คง เหลื อ ค้างรับ ใหม่ เสร็จ สิ้น คง เหลือ ส. ทล.1 ------------ ส. ทล.2 ------------ ส. ทล.3 ------------ ส. ทล.4 ------------ ส. ทล.5 ------------ รวม กก.1 - -- - - -------

8 8 ผลการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 ลำ ดับ ยศ ชื่อ ชื่อ - สกุลตำแหน่ง จำนวน / ครั้ง หมาย เหตุ 1 พล. ต. ต. นร บุญแน่นหนาผบก. ทล. 1 2 พ. ต. อ. เอก ราชลิ้มสังกาศผกก 1 บก. ทล. - 3 พ. ต. ท. ปิยะ อนันต์ โตสกุล วงศ์ รอง ผกก.1 บก. ทล. - 4 พ. ต. ท. ตรัย ฤกษ์ ปัญญา ไตรรัตน์ รอง ผกก.1 บก. ทล. - 5 พ. ต. ต. ชัชวาลเมืองดี สว. ส. ทล.3 กก.1 บก. ทล. 9 6 ร. ต. อ. ณัฐ สิษฐ์พุทธเจริญ รอง สว. ส. ทล.3 กก.1 บก. ทล. 11 7 ร. ต. ท. จำเริญหนูรัก รอง สว. ส. ทล.3 กก.1 บก. ทล. 12


ดาวน์โหลด ppt 1 1. งาน บริหาร. 2 เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ระหว่าง ต. ค. – ธ. ค. 2552 หน่วย งาน งบจัดสรร ต. ค.- ธ. ค. 2552 ต. ค.52 พ. ย.52 ธ. ค.52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google