งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพ ติดจังหวัดขอนแก่น โดย ศตส. จ. ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพ ติดจังหวัดขอนแก่น โดย ศตส. จ. ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพ ติดจังหวัดขอนแก่น โดย ศตส. จ. ขอนแก่น

2 ข้อมูลทั่วไป จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดพื้นที่ ตอนใน * แบ่งการปกครอง ออกเป็น 26 อำเภอ 198 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน 460 ชุมชน * ประชากรรวม 1.6 ล้านคน * ไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติด / การ นำเข้า * สภาพปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับ เบาบาง

3 สถานการณ์การค้าและแพร่ระบาด ยาเสพ ติด ราคาเฉลี่ย ยาบ้า 400-600 บาท / เม็ด กัญชา 100-150 บาท / ห่อ สาร ระเหย 50 บาท / กระป๋อง

4 คดี ยาบ้า 52,815 เม็ด ยาบ้า 392,712 เม็ด

5 1. สถานที่เชิง พาณิชย์ ( หอพัก ร้านค้า ) 2. สถานที่ สาธารณะ 3. บ้านพัก อาศัย

6 ชาย > หญิง ช่วงเวลาการจับกุม 20.00-02.00 ( ห้วงเวลาของข้อมูล ตค.50- มีค.51)

7 การปฏิบัติงานของหน่วย

8 ด้าน De mand สถิติการเข้ารับการบำบัดรักษา ห้วง ต. ค. 50 – มี. ค.51 แยกตาม ช่วงอายุ

9 ข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดสูงสุด แยกรายอำเภอ 5 อันดับ สถิติการเข้ารับการบำบัดรักษาห้วง ต. ค. 50 – มี. ค.51 แยกตามอำเภอ 5 อันดับ

10 สถิติการเข้ารับการ บำบัดรักษา ห้วง ต. ค. 50 – มี. ค.51 แยก ตามชนิดยาเสพติด

11 สถิติผู้เข้ารับการบำบัด แยก รายเดือน 5 อันดับ อำเภอตค. 50 พย. 50 ธค. 50 มค 5 1 กพ. 51 มีค. 51 เมือง 7947107715 น้ำพอง 731--1 ชุมแพ 51112- บ้านไผ่ 453222 เขาสวน กวาง 4--3-2

12 สถิติการเข้ารับการบำบัดรักษาห้วง ต. ค. 50 – มี. ค.51 แยกตามอำเภอ 5 อันดับ อาชีพที่เข้ารับ การบำบัด

13 สรุปสถานการณ์ยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น  สถานการณ์การค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดใน พื้นที่ขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นยาบ้า โดยยาบ้า บางส่วน ถูกนำเข้ามาจากชายแดนอีสาน ตอนบน และส่งต่อนักค้าที่ กทม. ก่อนนำมา จำหน่ายรายย่อยที่ขอนแก่น บางส่วนถูกนำเข้า มาจากพื้นที่จังหวัดชายแดน และจังหวัดตอน ในทางภาคอีสานโดยตรง และบางส่วนถูกนำมา จากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนล่าง และ ชายแดนภาคตะวันออก ( ปราจีนบุรี )  พื้นที่เฝ้าระวังยาเสพติด ( ด้านการค้าและแพรร่ บาด ) ได้แก่ เขตชุมชนเมือง น้ำพอง ชุมแพ บ้านไผ่ เขาสวนกวาง กระนวน  กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาด ส่วน ใหญ่เป็นการเข้าบำบัดยาบ้า และเป็นกลุ่มอาชีพ ช่าง ( รับจ้างทั่วไป ) ช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ที่ 20- 29 ปี ที่อยู่ปัจจุบันอยู่เขตเมืองขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพ ติดจังหวัดขอนแก่น โดย ศตส. จ. ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google