งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปภพ รวมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เรื่อง “ ทบทวนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปภพ รวมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เรื่อง “ ทบทวนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปภพ รวมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เรื่อง “ ทบทวนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลัง แผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด ปี พ. ศ.2555” เรื่อง “ ทบทวนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลัง แผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด ปี พ. ศ.2555” โดย นายศิริสุข ยืนหาญ ผู้อำนวนการส่วนติดตามและ ประเมินผล สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป. ป. ส. โดย นายศิริสุข ยืนหาญ ผู้อำนวนการส่วนติดตามและ ประเมินผล สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป. ป. ส.

2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตาม ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประชากร ตัวอย่าง ครัวเรือ น หมู่บ้าน / ชุมชน ( สุ่มตัวอย่าง พื้นที่เป้าหมาย ) จังหวัด 61,800 คน จังหวัด : 800 คน กทม. : 1,000 คน 61,800 ( ครัวเรือน ) 3,090 ( เขตเมือง / ชนบท ) 77 25 กรกฎาคม 2555

4

5

6

7

8 การนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค (Macro implementation) ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อความจริงจังของรัฐบาลและผู้บริหารในระดับจังหวัด หมายเหตุ : ความจริงจังจนก่อให้เกิดแรงกดเชิงนโยบาย ( ร้อยละ ) ความจริงจังของรัฐบาลและฝ่ายการเมืองความจริงจังของผู้บริหารส่วนราชการต่างๆ ในระดับจังหวัด

9 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดระดับค่อนข้างรุนแรงถึงรุนแรง ที่สุดจำแนกตาม ปัญหาการแพร่ระบาด ( ภาพรวม 21.4%) สถานการณ์ปัญหายาเสพติดระดับค่อนข้างรุนแรงถึงรุนแรง ที่สุดจำแนกตาม ปัญหาการแพร่ระบาด ( ภาพรวม 21.4%)

10 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดระดับค่อนข้างรุนแรงถึงรุนแรงที่สุด จำแนกตามปัญหาการแพร่ระบาด 5 ลำดับจังหวัดสูงสุด จังหวัดมีปัญหา (%) เลย 56.3 สตูล 46.8 นครศรีธรรมราช 45.1 ปทุมธานี 43.7 กระบี่ 42.3 5 ลำดับจังหวัดต่ำสุด จังหวัดมีปัญหา (%) หนองคาย 4.4 ขอนแก่น 4.1 ศรีสะเกษ 2.5 สุรินทร์ 1.4 พะเยา 0

11 ร้อยละของประชาชนที่อาศัยในชุมชน / หมู่บ้านเป้าหมายฯ จำนแนกตามการมี ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการประสาทหลอน คุ้มคลั่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราย จังหวัด ร้อยละของประชาชนที่อาศัยในชุมชน / หมู่บ้านเป้าหมายฯ จำนแนกตามการมี ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการประสาทหลอน คุ้มคลั่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราย จังหวัด 5 ลำดับจังหวัดสูงสุด จังหวัดคุ้มคลั่ง (%) สงขลา 11.4 ภูเก็ต 11 พัทลุง 9.7 นครพนม 9.4 กาฬสินธุ์ 8.9 5 ลำดับจังหวัดต่ำสุด จังหวัดคุ้มคลั่ง (%) เชียงราย 0.6 นครราชสีมา 0.5 ลพบุรี 0.4 ศรีสะเกษ 0.4 อุทัยธานี 0.4

12 ร้อยละของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน / เป้าหมายฯ จำแนกตามการมีคนเร่ร่อนที่เสพยาเสพติด ร้อยละของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน / เป้าหมายฯ จำแนกตามการมีคนเร่ร่อนที่เสพยาเสพติด

13 ร้อยละของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน / เป้าหมายฯ จำแนกตามการมีคนเร่ร่อนที่เสพยาเสพติดรายจังหวัด ร้อยละของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน / เป้าหมายฯ จำแนกตามการมีคนเร่ร่อนที่เสพยาเสพติดรายจังหวัด 5 ลำดับจังหวัดสูงสุด จังหวัด มีคนเร่ร่อนที่เสพยาเสพ ติด (%) กรุงเทพมหา นคร 17.7 ชลบุรี 17.6 ปทุมธานี 15.5 พัทลุง 14.3 ภูเก็ต 12.9 5 ลำดับจังหวัดต่ำสุด จังหวัด มีคนเร่ร่อนที่เสพยาเสพ ติด (%) ขอนแก่น 1.3 เชียงราย 1.1 สุรินทร์ 0.9 ยโสธร 0.4 พะเยา 0.1

14 การมีคนแปลกหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้อง กับยาเสพติดในพื้นที่

15 Link PDF Link PDF

16

17

18

19

20

21

22 การจัดลำดับผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (Ranking) ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2555 Link PDF Link PDF

23


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปภพ รวมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เรื่อง “ ทบทวนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google