งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ และ การเฝ้า ระวังปัญหายาเสพติด จังหวัดยโสธร ห้วงเดือนตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551 โดยบั้งไฟโก้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ และ การเฝ้า ระวังปัญหายาเสพติด จังหวัดยโสธร ห้วงเดือนตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551 โดยบั้งไฟโก้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ และ การเฝ้า ระวังปัญหายาเสพติด จังหวัดยโสธร ห้วงเดือนตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551 โดยบั้งไฟโก้

2

3 สถานการณ์ยาเสพ ติด ด้าน Supply

4 ด้าน Supply : ตัวยาเสพติด

5 ด้าน Supply : ฐานความผิด

6 ด้าน Supply : พื้นที่ ( อำเภอ )

7 ด้าน Supply : บุคคล ( อายุ )

8 ด้าน Supply : บุคคล ( เพศ )

9 ด้าน Supply : เวลา ( เดือน )

10 สถานการณ์ยาเสพ ติด ด้าน Demand

11 ด้าน Demand : ตัวยาเสพติด

12 ด้าน Demand : ประเภทการบำบัด

13 ด้าน Demand : พื้นที่ ( อำเภอ )

14 ด้าน Demand : บุคคล ( อาชีพ )

15 ด้าน Demand : บุคคล ( อายุ )

16 ด้าน Demand : เวลา ( เดือน )

17 สรุปการเฝ้าระวัง สถานการณ์ยาเสพติด จังหวัดยโสธร ข้อมูลการเฝ้าระวังของจังหวัดยโสธร ตามกล่าวมาแล้วข้างต้น ได้มาจากผู้กระทำความผิด ผู้เข้ารับการบำบัดรักษา ( สมัครใจ บังคับบำบัด ) จังหวัดยโสธรได้ใช้การสอบสวน ซักถาม ขยาย ผล และจากการที่คณะกรรมการบูรณาการเกี่ยวกับการจัด ระเบียบสังคมซึ่งร่วมกันตรวจสอบหอพัก บ้านเช่า สถานบันเทิง ร้านเกมส์ / อินเทอร์เน็ต ต่าง ๆ ในจังหวัด แล้วนำข้อมูลไปสู่การ ประชุมปรึกษาหารือ กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ทางด้านปราบปราม มีการนำข้อมูลที่ได้ ไปเข้าร่วมประเมิน สถานการณ์ในการประชุมประจำเดือนของจังหวัดและ กองบัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๓ จากนั้น นำเข้ามูลภาพรวม ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ( ๘ จังหวัด ) มาร่วม ประเมินกับข้อมูลของจังหวัดยโสธรด้วย การประชุมของ ภ. จว. ยโสธร จะประกอบด้วย รอง ผบก. หน. ปป. หน. ชุดข่าว หน. สกัดกั้น หน. ฝอ. ของ ศตส. ภ. จว. ทำให้สามารถมีการวาง แผนการจับกุม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้ว่า ใน ปัจจุบันจังหวัดยโสธร มีผลการจับกุมรายใหญ่ได้หลายครั้ง ได้ ยาเสพติดเป็นจำนวนมาก

18


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ และ การเฝ้า ระวังปัญหายาเสพติด จังหวัดยโสธร ห้วงเดือนตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551 โดยบั้งไฟโก้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google