งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บั้งไฟโก้ สถานการณ์ และ การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บั้งไฟโก้ สถานการณ์ และ การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บั้งไฟโก้ สถานการณ์ และ การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
จังหวัดยโสธร ห้วงเดือนตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551 โดย บั้งไฟโก้

2

3 สถานการณ์ยาเสพติด ด้าน Supply

4 ด้าน Supply : ตัวยาเสพติด

5 ด้าน Supply : ฐานความผิด

6 ด้าน Supply : พื้นที่ (อำเภอ)

7 ด้าน Supply : บุคคล (อายุ)

8 ด้าน Supply : บุคคล (เพศ)

9 ด้าน Supply : เวลา (เดือน)

10 สถานการณ์ยาเสพติด ด้าน Demand

11 ด้าน Demand : ตัวยาเสพติด

12 ด้าน Demand : ประเภทการบำบัด

13 ด้าน Demand : พื้นที่ (อำเภอ)

14 ด้าน Demand : บุคคล (อาชีพ)

15 ด้าน Demand : บุคคล (อายุ)

16 ด้าน Demand : เวลา (เดือน)

17 สรุปการเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติด จังหวัดยโสธร
สรุปการเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติด จังหวัดยโสธร ข้อมูลการเฝ้าระวังของจังหวัดยโสธร ตามกล่าวมาแล้วข้างต้น ได้มาจากผู้กระทำความผิด ผู้เข้ารับการบำบัดรักษา (สมัครใจ บังคับบำบัด) จังหวัดยโสธรได้ใช้การสอบสวน ซักถาม ขยายผล และจากการที่คณะกรรมการบูรณาการเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมซึ่งร่วมกันตรวจสอบหอพัก บ้านเช่า สถานบันเทิง ร้านเกมส์/อินเทอร์เน็ต ต่าง ๆ ในจังหวัด แล้วนำข้อมูลไปสู่การประชุมปรึกษาหารือ กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะทางด้านปราบปราม มีการนำข้อมูลที่ได้ ไปเข้าร่วมประเมินสถานการณ์ในการประชุมประจำเดือนของจังหวัดและกองบัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๓ จากนั้น นำเข้ามูลภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (๘ จังหวัด) มาร่วมประเมินกับข้อมูลของจังหวัดยโสธรด้วย การประชุมของ ภ.จว.ยโสธร จะประกอบด้วย รอง ผบก. หน.ปป. หน.ชุดข่าว หน.สกัดกั้น หน.ฝอ.ของ ศตส.ภ.จว. ทำให้สามารถมีการวางแผนการจับกุม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันจังหวัดยโสธร มีผลการจับกุมรายใหญ่ได้หลายครั้ง ได้ยาเสพติดเป็นจำนวนมาก

18 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt บั้งไฟโก้ สถานการณ์ และ การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google