งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO บทที่ 7 Deadlock Your company slogan. LOGO ระบบคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปประกอบด้วยทรัพยากร หรือรีซอร์ส ( resource) จำนวนมากที่สามารถถูกเรียกใช้งาน โดยโปรเซสเซอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO บทที่ 7 Deadlock Your company slogan. LOGO ระบบคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปประกอบด้วยทรัพยากร หรือรีซอร์ส ( resource) จำนวนมากที่สามารถถูกเรียกใช้งาน โดยโปรเซสเซอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO บทที่ 7 Deadlock Your company slogan

2 LOGO ระบบคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปประกอบด้วยทรัพยากร หรือรีซอร์ส ( resource) จำนวนมากที่สามารถถูกเรียกใช้งาน โดยโปรเซสเซอร์ (Proceses) หนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เท่านั้น ทรัพยากรเหล่านี้จะไม่สามารถให้ ไมโครโปรเซสเซอร์มากกว่า 1 ไมโครโปรเซสมาใช้พร้อมๆ กัน ดังนั้นปฏิบัติการที่ดีจะต้องมีความสามรถที่จะหยุดการ ทำงานโปรเซสใดๆ เป็นการชั่วคราว ถ้าโปรเซสนั้นพยายาม เรียกใช้งานอยู่ และทำให้เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว โปรแกรม หรือแอปพลิเคชันโดยทั่วไปเมื่อทำงาน จะ เปิดโปรเซสขึ้นมากมาย โปรเซสเหล่านั้นส่วนใหญ่ต้องการ ใช้ทรัพยากรมากกว่า 1 แต่หากโปรเซสมีการร้องขอการใช้ ทรัพยากรเพื่อใช้งานพร้อมๆกัน ณ จุดนี้เองที่โปรเซสจะถูก ปฏิเสธให้ทำงานและหยุดเพื่อรอใช้ทรัพยากรของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยไม่มีวันที่จะได้ทรัพยากรของอีกฝ่ายเลย ซึ่งเหตุการณ์นี้ เรียกว่า วงจรอับ หรือ deadlock Deadloc k

3 LOGO Deadlock คืออะไร “ กลุ่มของโปรเซสที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ทำงาน (blocking) อันมีผลเนื่องมาจาก การแย่งชิงการใช้ทรัพยากรหรือ การสื่อสาร โดยที่โปรเซสในกลุ่มต่างรอคอยสัญญาณการทำงานที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะจากโปรเซสภายในกลุ่มนี้เท่านั้น ” เนื่องจากโปรเซสต้องรอสัญญาณการทำงาน และไม่มี โปรเซสใดสามารถส่งสัญญาณการทำงานให้กับโปรเซสอื่น ภายใน กลุ่มได้ ซึ่งจะส่งผลทั้งหมดต้องรอคอยอย่างไม่มีสิ้นสุด โดยใน นิยามนี้ สมมุติว่า ไม่มีการอินเตอร์รัพต์ (interrupt) ขึ้นในระบบ เพื่อที่จะเรียกใช้โปรเซสที่อยู่ในกลุ่มนี้ขึ้นมาใช้งานได้ ในกรณีที่ เกิดขึ้นโดยทั่วไปนั้น สัญญาณแต่ละโปรเซสจะรอคอยก็คือ สัญญาณการปล่อยทรัพยากร ที่ถูกใช้งานโดยโปรเซสภายในกลุ่ม ใช้งานอยู่ ( โดยทรัพยากรนั้นเป็นได้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ ) หรือ ถ้าอาจจะกล่าวในอีกทัศนะหนึ่งก็คือสมาชิก ของแต่ละโปรเซสใน วงจรอับต่างรอคอยทรัพยากรที่ถูกใช้งานโดยโปรเซสที่อยู่ในวงจร อับนั้นเอง ไม่มีโปรเซสใดสมารถทำงานได้ถูกเรียกออกมาจากกลุ่ม ได้

4 LOGO เงื่อนไขการเกิด Deadlock Deadlock จะเกิดขึ้นเมื่อ 1. 1. ทรัพยากรเป็นแบบใช้ร่วมกันไม่ได้ (Mutual Exclusion) มีเพียงหนึ่งโปรเซสเท่านั้นที่จะใช้ ทรัพยากรได้ อีกโปรเซสต้องรอ 2. 2. ถือครองแล้วรอคอย (Hold and Wait) โปรเซส ตัวหนึ่งใช้ทรัพยากรอยู่ โดยที่กำลังรอคอยทรัพยากร อีกตัวหนึ่ง ซึ่งทรัพยากรตัวนี้ก็ถูกครอบครองโดยอีก โปรเซสหนึ่ง 3. 3. ไม่มีการแทรกกลางคัน (No Preemption) ทรัพยากรจะถูกคืนเมื่อโปรเซสต้องการคืน หากไม่คืน OS ทำอะไรไม่ได้ 4. 4. รอคอยเป็นวงกลม (Circular Wait) เป็นการรอ คอยแบบงูกินหาง

5 LOGO เงื่อนไขการใช้ทรัพยากร ของโปรเซส โปรเซสทุกโปรเซสจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขนี้ 1. 1. ร้องขอ (Request) จะรอจนกว่าได้รับทรัพยากรนั้น 2. 2. ใช้งาน (Use) ใช้งานจนเสร็จ 3. 3. คืนทรัพยากร (Release) ใช้เสร็จแล้วก็คืนกลับสู่ ระบบ ปัญหา deadlock เกิดจาก   ร้องขอตลอดกาล   ใช้งานแล้วไม่คืน

6 LOGO การป้องกันการเกิดวงจร อับ (deadlock) 1. 1. การใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ (Mutual exclusion prevention) เช่นการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลยอมให้ทุก โปรเซสเข้าใช้งานโดยอ่านได้อย่างเดียวและยอมให้มีการ เขียนกระบวนการเดียวเท่านั้น 2. 2. การป้องกันการถือครองและการรอคอย ( Hold and wait prevention) โดยกำหนดให้แต่ละโปรเซสต้อง ร้องขอทรัพยากรทั้งหมด และจะอนุญาตเมื่อได้ทรัพยากร ครบ 3. 3. ยอมให้มีการแทรกกลางคัน (Premptable) ระบบจะ ไม่ยอมให้โปรเซสร้องขอทรัพยากรจนกว่าจะปลดปล่อย ทรัพยากรของตัวเอง 4. 4. การป้องกันการเกิดวงจรรอคอย (Circular wait protection) โดยการกำหนดลำดับของทรัพยากร ทั้งหมดในระบบ ซึ่งโปรเซสจะร้องขอได้เฉพาะทรัพยากร ที่อยู่ในลำดับสูงกว่าเท่านั้น

7 LOGO การแก้ไขวงจรอับ (Recovery from Deadlock) ระบบอาจจัดการได้ 2 วิธี คือ 1. 1. รายงานให้ผู้ควบคุมเครื่องทราบว่า ขณะนี้เกิดวงจรอับขึ้น ในระบบแล้ว 2. 2. ให้ผู้ควบคุมจัดการแก้ไขวงจรอับเอง ระบบแก้ไขวงจรอับเองโดยอัตโนมัติ มี 2 วิธี คือ 1. 1. ยกเลิกการบวนการที่ติดอยู่ในวงจรอับบางกระบวนการ เพื่อที่จะตัดวงจรอับ 2. 2. อนุญาตให้มีการแทรกกลางคันทรัพยากรบางส่วนที่ติด อยู่ในวงจรอับได้ เพื่อให้ระบบกลับคืนสู่สภาวะปกติ

8 LOGO กราฟการจัดสรรพทรัพยากร (Resource Allocation Graph) เมื่อกระบวนการ P ₁ ร้องขอทรัพยากรประเภท R ₁ เราก็จะ เขียนเส้นร้องขอลงในกราฟ การจัดสรรพทรัพยากร และเมื่อการร้องขอ นั้นได้รับอนุมัติจากระบบ เส้นร้องขอก็จะถูกแปลง ไปเป็นเส้นถือครอง แทน และหลังจากที่กระบวนการปล่อยทรัพยากรคืนสู่ระบบแล้ว เส้นถือ ครองก็จะถูกลบออกไปจากกราฟเช่นกัน กราฟการจัดสรรพทรัพยากรในรูปข้างต้น แสดง สถานะของระบบได้ ดังนี้ เซต P = { P ₁, P ₂, P ₃ } เซต R = { R ₁, R ₂, R ₃, R ₄ } เซต E = { P ₁ à R ₁, P ₂ à R ₃, R ₁ à P ₂, R ₂ à P ₂, R ₂ à P ₁, R ₃ àP ₃ }


ดาวน์โหลด ppt LOGO บทที่ 7 Deadlock Your company slogan. LOGO ระบบคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปประกอบด้วยทรัพยากร หรือรีซอร์ส ( resource) จำนวนมากที่สามารถถูกเรียกใช้งาน โดยโปรเซสเซอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google