งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มโรคไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบ มีปอดบวม 2 ราย ในครอบครัวเดียวกัน มีปอดบวม 1 ราย ในบุคลากรในโรงพยาบาล ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเกิด Hospital acquire pneumonia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มโรคไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบ มีปอดบวม 2 ราย ในครอบครัวเดียวกัน มีปอดบวม 1 ราย ในบุคลากรในโรงพยาบาล ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเกิด Hospital acquire pneumonia."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มโรคไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบ มีปอดบวม 2 ราย ในครอบครัวเดียวกัน มีปอดบวม 1 ราย ในบุคลากรในโรงพยาบาล ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเกิด Hospital acquire pneumonia มีปอดบวม 2 ราย หรือ Influenza like illness > 5 ราย ในชุมชนเดียวกัน  โรงเรียน/หมู่บ้าน/ที่ทำงาน/เรือนจำ/สถานเลี้ยงเด็ก กรณีที่ต้องสอบสวน ปอดบวม หรือ ILI ที่มีประวัติ  สัมผัสสัตว์ปีก ในรอบ 7 วัน ก่อนเริ่มป่วย  อยู่ในหมู่บ้านที่มีสัตว์ปีกป่วย/ตายในรอบ 14 วันก่อนเริ่มป่วย  สัมผัส/อยู่ร่วมสถานที่กับผู้ป่วยปอดบวม/ ILI ในรอบ 10 วันก่อนเริ่มป่วย

3 ข้อมูลผู้ป่วย อาการ อาการแสดง ข้อมูลผู้ป่วย อาการ อาการแสดง ประเด็นการสอบสวนโรคที่สำคัญ วันเริ่มป่วย อาการ ไข้ (ระบุ temp ด้วย) อาการของระบบ ทางเดินหายใจ การร่วมอื่น ๆ วันที่ทำ CBC, CXR, พร้อมทั้งระบุผล วันที่ทำ Rapid Influenza test ชนิดที่ใช้ ผล การให้ยาต้านไวรัส กรณีที่เป็นผู้ป่วยสงสัย/ ยืนยัน/ เสียชีวิตด้วย pneumonia ให้ถ่ายภาพ CXR ด้วยกล้องดิจิตอล เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ

4 Clinical progression 24-01-0426-01-0421-01-04 date

5 ประวัติการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยง – –สัตว์ที่สงสัย จำนวน วันเวลาที่สัมผัส ครั้งสุดท้าย ที่สัมผัส ลักษณะการสัมผัส (อธิบาย) – –การสัมผัสกับผู้ป่วยปอดอักเสบรายอื่น ก่อนป่วย การเก็บวัตถุตัวอย่าง ชนิดที่เก็บ วันที่เก็บ การนำส่ง จัดทำทะเบียนผู้สัมผัส ในครอบครัว HCWs ติดตามอาการ : ผู้ป่วย ทุกวัน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง ผู้สัมผัส ติดตามอาการจนกว่าจะครบ 10 วัน

6

7 โรคไข้เลือดออก กรณีที่สอบสวน   ผู้ป่วยสงสัยรายแรกของพื้นที่   ผู้ป่วยนอกฤดูกาล   ผู้ป่วยที่เสียชีวิต กลุ่มโรคที่นำโดยแมลง เพื่อ เพื่อ  ยืนยันการวินิจฉัย  ทราบสาเหตุของความรุนแรง

8 สำนักงานควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 โรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นได้อย่างไร คน เชื้อไวรัสเดงกี จะ อยู่ในกระแสเลือด ขณะมีไข้ ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) กินเลือดผู้ป่วย อาจเป็นเชื้อ DEN-1 หรือ DEN-2 หรือ DEN-3 หรือ DEN-4 แล้วเพิ่มจำนวนในเซล เชื้อไวรัสจะเข้าไปเจริญในยุง แล้วไปอยู่ในต่อมน้ำลาย ยุงลายกินเลือดคน ครั้งใหม่ จะปล่อยเชื้อ ยุง เชื้อไวรัสเข้าสู่คน ป่วย

9 การแพร่เชื้อ Dengue virus ยุงมีเชื้อตลอด 1- 2 เดือน ระยะฟักตัวในยุง 8 -10 วัน ระยะฟักตัวในคน 5 - 8 วัน กัดเด็ก คนไข้ ขณะมีไข้สูง

10 ยืนยันการวินิจฉัยโรค  อาการ และอาการแสดง ของผู้ป่วย เข้าได้ กับ DHF ?  ผล Lab:- WBC, Hct, Plt, IgM ต่อ Dengue virus  ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต โรคประจำตัว ประเด็นการสอบสวนที่สำคัญ

11  การค้นหาขอบเขตการกระจายของ โรคในชุมชน:-  การค้นหาขอบเขตการกระจายของ โรคในชุมชน:- ค้นหาผู้ป่วยรายอื่น ๆ  สำรวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่:-  สำรวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่:- เพื่อ ค้นหาปัจจัยสนับสนุนการเกิดโรค  สรุปผล และเสนอแนะมาตรการ ควบคุมป้องกันโรคที่เหมาะสมต่อ สถานการณ์ และปฏิบัติได้จริง ประเด็นการสอบสวนที่สำคัญ

12

13 1.ความเป็นมา:- ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่ควรจะมี เช่น ข้อมูลของ index case ความจำเป็นที่ต้องสอบสวนโรค ทีมสอบสวน ระยะเวลาที่ออกสอบสวน 2.วัตถุประสงค์ของการสอบสวนโรค ไม่ชัดเจน 3.วิธีการสอบสวนไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.การตั้งนิยามผู้ป่วย เพื่อการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม

14 จุดอ่อนของรายงานสอบสวนโรค ไม่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการสอบสวนโรค :- :- ขนาดของปัญหาการเกิดโรคในครั้งนั้น, ขอบเขต การเกิดโรคไม่ชัดเจน, การถ่ายทอดโรค, ปัจจัย สนับสนุนให้เกิดการแพร่ระบาด เป็นต้น จึงเสมือน เป็นเพียง การบอกข่าว ที่ควรจะมี ขาดความครบถ้วนในประเด็นสำคัญ ที่ควรจะมี ลำดับขั้นตอนการเขียนรายงาน วกวน เข้าใจยาก มีเนื้อหามากเกินความจำเป็น เช่น การลอก รายละเอียดใน chart มาเกือบทั้งหมด

15 สรุปและอภิปรายผล :- หลักฐานที่ได้จากการ สอบสวนโรคสรุป สาเหตุ ตัวการแพร่กระจาย ข้อจำกัด/ปัญหา อุปสรรค ของการสอบสวนโรค ข้อเสนอเพื่อการควบคุมป้องกันการระบาดใน แต่ละครั้ง ยังไม่จำเพาะและเหมาะสมกับสถานการณ์จริง :- การให้ยาแก่ผู้สัมผัสมากเกินความจำเป็น ในกรณีการสอบสวนผู้เสียชีวิต-ทำไมจึงตาย เช่น ความรุนแรงของโรคจากเชื้อตัวใหม่ หรือการเปลี่ยนสาย พันธุ์ของเชื้อ หรือ สืบเนื่องจากบริการทางการแพทย์ หรือ จากความไม่รู้ของประชาชน หรือ อื่น ๆ ซึ่งในการสอบสวน ควรจะระบุสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด เพื่อการให้ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการแก้ปัญหาที่แท้จริงต่อ

16


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มโรคไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบ มีปอดบวม 2 ราย ในครอบครัวเดียวกัน มีปอดบวม 1 ราย ในบุคลากรในโรงพยาบาล ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเกิด Hospital acquire pneumonia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google