งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคติดต่อนำโดยแมลง ทิศทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุม โรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคติดต่อนำโดยแมลง ทิศทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุม โรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคติดต่อนำโดยแมลง ทิศทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุม โรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2556

2 กรอบการดำเนินงานควบคุมโรค ไข้เลือดออก ปี 2556 การดำเนินงาน / กิจกรรมผู้รับผิดชอ บ 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ ตรวจจับ ความผิดปกติการระบาดของโรคใน พื้นที่ งานระบาด วิทยา 2. การเฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 2 รอบ ( สุ่มประเมิน ) ( เดือน ม. ค. และ มิ. ย.56) งาน คร. และ ศตม. ที่ 6.2 อด. 3. ประเมินมาตรฐานงานป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก * ( เดือน พ. ค. ถึง ก. ค.56) งาน คร. และ ศตม. ที่ 6.2 อด. 4. ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ( โรคไข้เลือดออก ) งาน คร.

3 กรอบการดำเนินงานควบคุมโรค ไข้เลือดออก ปี 2556 การดำเนินงาน / กิจกรรมผู้รับผิดชอ บ 5. สนับสนุนการควบคุมโรค ไข้เลือดออก ( ตามสถานการณ์ ) งาน คร. และ ศตม. ที่ 6.2 อด. 6. ประชุม War room ศูนย์ปฏิบัติการ ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง อย่างน้อย 2 ครั้ง งาน คร. และ งาน SRRT 7. ประกาศสงครามต่อสู้โรค ไข้เลือดออก (1 ก. พ.56) งาน คร. 8. กิจกรรมวัน ASEAN Denque Day (15 มิ. ย. ของทุกปี ) งาน คร. กรอบการดำเนินงานควบคุมโรค ไข้เลือดออก ปี 2556

4 เกณฑ์และตัวชี้วัด มาตรฐานงานป้องกันและ ควบคุมโรค * 1. มาตรฐานการควบคุมการระบาด ตัวชี้วัดที่ 1 ความทันเวลาของการได้รับแจ้ง เมื่อมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตัวชี้วัดที่ 2 ความครบถ้วนของการสอบสวน ผู้ป่วยรายแรก (Index case) ของทุกเหตุการณ์ 2. มาตรฐานการควบคุมพาหะนำโรค ตัวชี้วัดที่ 3 ความพร้อมของทีมควบคุมโรค ระดับอำเภอ ตัวชี้วัดที่ 4 ความทันเวลาของการควบคุม แหล่งแพร่โรค ตัวชี้วัดที่ 5 ความครอบคลุมในการควบคุม แหล่งแพร่โรค

5 ระดับจังหวัด 1. ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก อย่างน้อยร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ( ปี 2551-2555) 2. อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.13 ตัวชี้วัดสำคัญ ของงานควบคุมโรค ไข้เลือดออก ปี 2556

6 ระดับอำเภอ / ตำบล 1. คปสอ. มีคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมิน มาตรฐานงานป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก  ร้อยละ 80 ( แนวทางของ สำนักโรคติดต่อ นำโดยแมลง มี 5 ตัวชี้วัด ) 2. มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI/CI) ไม่ เกินเกณฑ์ที่กำหนดโดยการสุ่มประเมิน ของทีมควบคุมโรคร่วมกับ ศตม. ที่ 6.2 อด.(2 ครั้ง / ปี ) 3. ความทันเวลาของการส่งรายงานค่า HI/CI  ร้อยละ 80 ตัวชี้วัดสำคัญ ของงานควบคุมโรค ไข้เลือดออก ปี 2556 ( ต่อ )

7 กรอบการดำเนินงานควบคุมโรค มาลาเรีย ปี 2556 การดำเนินงาน / กิจกรรมผู้รับผิดชอ บ 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ การเฝ้า ระวังความผิดปกติของ การเกิดโรคใน พื้นที่ งานระบาด วิทยา 2. การศึกษากีฏวิทยาของยุงพาหะ มาลาเรีย ศตม. ที่ 6.2 อด. 3. การศึกษากีฏวิทยายุงพาหะในเขต พระราชฐาน ศตม. ที่ 6.2 อด. 4. รายงานการสอบสวนโรคงานระบาด วิทยาและ คร.

8 กรอบการดำเนินงานควบคุมโรค เท้าช้าง ปี 2556 การดำเนินงาน / กิจกรรมผู้รับผิดชอ บ 1. การเฝ้าระวัง รง.506 งานระบาด วิทยา 2. การเฝ้าระวังแรงงานต่างชาติชาว พม่า งาน คร. และสถาน บริการ สาธารณสุข 3. สัปดาห์รณรงค์กินยาป้องกันโรค เท้าช้างในแรงงานต่างชาติชาวพม่า ( เดือน ม. ย.56) สคร.6, งาน คร. และ สถานบริการ สาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt โรคติดต่อนำโดยแมลง ทิศทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุม โรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google