งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลและสารสนเทศ วิชา คอมพิวเตอร์ ง 21101 จัดทำโดย 1. ด. ช. ณัฐดนัย พูลเอี่ยม เลขที่ 5 2. ด. ช. ดนุพล เผือกวัฒนะ เลขที่ 6 3. ด. ช. อนุวิท กุลอนุสถาพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลและสารสนเทศ วิชา คอมพิวเตอร์ ง 21101 จัดทำโดย 1. ด. ช. ณัฐดนัย พูลเอี่ยม เลขที่ 5 2. ด. ช. ดนุพล เผือกวัฒนะ เลขที่ 6 3. ด. ช. อนุวิท กุลอนุสถาพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลและสารสนเทศ วิชา คอมพิวเตอร์ ง 21101 จัดทำโดย 1. ด. ช. ณัฐดนัย พูลเอี่ยม เลขที่ 5 2. ด. ช. ดนุพล เผือกวัฒนะ เลขที่ 6 3. ด. ช. อนุวิท กุลอนุสถาพร เลขที่ 15 4. ด. ญ. พัชราภา ชัยยะ เลขที่ 28 5. ด. ญ. พุธิตา สุทธิพนไพศาล เลขที่ 29 6. ด. ญ. เมธาวี ไชยสุข เลขที่ 31 7. ด. ญ. อุษณีย์ ขุนกอง เลขที่ 35

2 เสนอ อาจารย์ ยุพาภรณ์ ลื้มสงวน

3 ข้อมูลคืออะไร ? ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆที่มีอยู่ใน ธรรมชาติ เป็นกลุ่มสัญลักษณ์แทนปริมาณ หรือการกระทำต่างๆที่ยังไม่ผ่านการ วิเคราะห์ หรือการประมวลผล ข้อมูลอยู่ใน รูปของ ตัวเลขตัวหนังสือรูปภาพ แผนภูมิ เป็นต้น

4 สารสนเทศ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการ เปลี่ยนแปลงหรือจัดกระทำเพื่อผลของการ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้ ลักษณะ ของสารสนเทศจะเป็นการรวบรวมข้อมูล หลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกันเพื่อ จุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง

5 องค์ประกอบ 5 ของ สารสนเทศ ข้อมูล การ ประมวลผล การจัดเก็บ เทคโนโลยี สารสนเทศ

6 ประเภทของข้อมูล ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ไม่สามารถบอกได้ว่ามีมากหรือน้อยแต่จะ บอกได้ว่าดีหรือไม่ดีหรือเป็นกลุ่มข้อมูล เช่น เพศ ศาสนา ราคา ฯลฯ 2. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) สามารถบอกได้ว่ามีมากหรือน้อย สามารถ วัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ เช่น คะแนน สอบ น้ำหนัก ส่วนสูง ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลและสารสนเทศ วิชา คอมพิวเตอร์ ง 21101 จัดทำโดย 1. ด. ช. ณัฐดนัย พูลเอี่ยม เลขที่ 5 2. ด. ช. ดนุพล เผือกวัฒนะ เลขที่ 6 3. ด. ช. อนุวิท กุลอนุสถาพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google