งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

While.. loop.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "While.. loop."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 While.. loop

2 Do While … Loop โดย มีรูปแบบดังนี้
Do While … Loop เหมือนกับ While … End While คือ จะทำไปเรื่อย ๆ หาก เงื่อนไขที่เรากำหนดยังคงเป็นจริงอยู่ และจะหยุดการทำงานหากเงื่อนไขเป็นเท็จ โดย มีรูปแบบดังนี้ Do While < เงื่อนไข > <ชุดคำสั่ง> [Exit Do] Loop

3 While … End While ต.ย. Short integer Sum = sum +1 I = i +1
Dim I as int16 Dim Sum as int32 I = 1 While I <= 100 Sum +=i i+=1 End While MessageBox.Show(Sum) Sum = sum +1 ต้องมีการเพิ่มค่าหรือ อัพเดตค่าของตัวแปรที่ใช้ในการกำหนดเงื่อนไข ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เงื่อนไขเป็นเท็จตลอด และไม่สามารถจบการทำงานของ while ได้ I = i +1

4 สร้าง Project ใหม่ Name : Test_While01 ไปที่เมนู File
เลือก New เลือก Project Name : Test_While01 Location : C:\MyProject_VB

5 Error เนื่องจากกำหนดชื่อ object ผิด
มีช่องว่างหน้าชื่อฟอร์ม

6 Error เพราะตั้งชื่อซ้ำกับ keyword ของ VB
ตั้งชื่อเป็น For ไม่ได้

7 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม
Name : FrmTest_While01 BackColor Text : โปรแกรมทดสอบ while loop

8 นำเครื่องมือมาวางบนฟอร์มดังรูป
Label1 TextBox1 Button1 Button2 Label2

9 กำหนดคุณสมบัติ Label1 Name : LbNumber Text : ป้อนตัวเลข :
TextAlign : middleright Backcolor : Font : ForeColor :

10 กำหนดคุณสมบัติ TextBox1
Name : TxtNumber Text : Backcolor : Font : ForeColor :

11 กำหนดคุณสมบัติ button1
Name : BtnOK Text : OK Backcolor : Font : ForeColor :

12 กำหนดคุณสมบัติ button2
Name : BtnCancel Text : Cancel Backcolor : Font : ForeColor :

13 กำหนดคุณสมบัติ Label2 Name : LbResult Text : ผลลัพธ์ Backcolor :
Font : ForeColor :

14 ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม OK แล้วเขียนคำสั่งดังนี้
ประกาศตัวแปรที่จำเป็น

15 เขียนคำสั่งในปุ่ม OK (ต่อ)

16 Error เนื่องจากป้อนค่าเกิน Byte

17 Overflow

18 กดปุ่ม Stop เพื่อหยุดรัน

19 เพิ่มคำสั่งตรวจสอบ จำนวนตัวเลขที่ป้อนเข้ามา

20 เพิ่มคำสั่งตรวจสอบ จำนวนตัวเลขที่ป้อนเข้ามา

21 คำสั่งในปุ่ม Cancel

22 รันดูผลลัพธ์ กด OK แล้วดูผลลัพธ์

23 สร้าง Project ใหม่ 2 + 4 + 6 + 8..MAX_NUM Name : Test_While02
Location : C:\MyProject_VB ไปที่เมนู File เลือก New เลือก Project

24 ต.ย. Do While … Loop Dim I as int16 Dim Sum as int32
Do While I <= 100 Sum *=i I +=10 Loop ต้องมีการเพิ่มค่าหรือ อัพเดตค่าของตัวแปรที่ใช้ในการกำหนดเงื่อนไข ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เงื่อนไขเป็นเท็จตลอด และไม่สามารถจบการทำงานของ Do ได้

25


ดาวน์โหลด ppt While.. loop.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google