งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

While.. loop. Do While … Loop Do While … Loop เหมือนกับ While … End While คือ จะ ทำไปเรื่อย ๆ หาก เงื่อนไขที่เรากำหนดยังคงเป็นจริงอยู่ และจะหยุดการทำงานหากเงื่อนไขเป็นเท็จDo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "While.. loop. Do While … Loop Do While … Loop เหมือนกับ While … End While คือ จะ ทำไปเรื่อย ๆ หาก เงื่อนไขที่เรากำหนดยังคงเป็นจริงอยู่ และจะหยุดการทำงานหากเงื่อนไขเป็นเท็จDo."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 While.. loop

2 Do While … Loop Do While … Loop เหมือนกับ While … End While คือ จะ ทำไปเรื่อย ๆ หาก เงื่อนไขที่เรากำหนดยังคงเป็นจริงอยู่ และจะหยุดการทำงานหากเงื่อนไขเป็นเท็จDo While … Loop เหมือนกับ While … End While คือ จะ ทำไปเรื่อย ๆ หาก เงื่อนไขที่เรากำหนดยังคงเป็นจริงอยู่ และจะหยุดการทำงานหากเงื่อนไขเป็นเท็จ โดย มีรูปแบบดังนี้ Do While [Exit Do] Loop

3 While … End While ต. ย. ต. ย. Dim I as int16 Dim Sum as int32 I = 1 While I <= 100 Sum +=i i+=1 End While MessageBox.Show(Sum) ต้องมีการเพิ่มค่าหรือ อัพเดตค่าของตัวแปรที่ใช้ ในการกำหนดเงื่อนไข ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ เงื่อนไขเป็นเท็จตลอด และ ไม่สามารถจบการทำงาน ของ while ได้ Short integer Sum = sum +1 I = i +1

4 สร้าง Project ใหม่ ไปที่เมนู File เลือก New เลือก Project Name : Test_While01 Location : C:\MyProject_VB

5 Error เนื่องจากกำหนดชื่อ object ผิด มีช่องว่างหน้าชื่อฟอร์ม

6 Error เพราะตั้งชื่อซ้ำกับ keyword ของ VB ตั้งชื่อเป็น For ไม่ได้

7 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม Name : FrmTest_While01 BackColor Text : โปรแกรมทดสอบ while loop

8 นำเครื่องมือมาวางบนฟอร์มดังรูป 1.Label1 2.TextBox1 3.Button1 4.Button2 5.Label2

9 กำหนดคุณสมบัติ Label1 Name : LbNumber Text : ป้อนตัวเลข : TextAlign : middleright Backcolor : Font : ForeColor :

10 กำหนดคุณสมบัติ TextBox1 Name : TxtNumber Text : Backcolor : Font : ForeColor :

11 กำหนดคุณสมบัติ button1 Name : BtnOK Text : OK Backcolor : Font : ForeColor :

12 กำหนดคุณสมบัติ button2 Name : BtnCancel Text : Cancel Backcolor : Font : ForeColor :

13 กำหนดคุณสมบัติ Label2 Name : LbResult Text : ผลลัพธ์ Backcolor : Font : ForeColor :

14 ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม OK แล้วเขียน คำสั่งดังนี้ ประกาศตัวแปรที่จำเป็น

15 เขียนคำสั่งในปุ่ม OK ( ต่อ )

16 Error เนื่องจากป้อนค่าเกิน Byte

17 Overflow

18 กดปุ่ม Stop เพื่อหยุดรัน

19 เพิ่มคำสั่งตรวจสอบ จำนวนตัวเลขที่ ป้อนเข้ามา

20

21 คำสั่งในปุ่ม Cancel

22 รันดูผลลัพธ์ กด OK แล้วดูผลลัพธ์

23 สร้าง Project ใหม่ ไปที่เมนู File ไปที่เมนู File เลือก New เลือก New เลือก Project เลือก Project Name : Test_While02 Location : C:\MyProject_VB 2 + 4 + 6 + 8..MAX_NUM

24 Do While … Loop ต. ย. ต. ย. Dim I as int16 Dim Sum as int32 Do While I <= 100 Sum *=i I +=10 Loop ต้องมีการเพิ่มค่าหรือ อัพเดตค่าของตัวแปรที่ใช้ ในการกำหนดเงื่อนไข ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ เงื่อนไขเป็นเท็จตลอด และ ไม่สามารถจบการทำงาน ของ Do ได้

25


ดาวน์โหลด ppt While.. loop. Do While … Loop Do While … Loop เหมือนกับ While … End While คือ จะ ทำไปเรื่อย ๆ หาก เงื่อนไขที่เรากำหนดยังคงเป็นจริงอยู่ และจะหยุดการทำงานหากเงื่อนไขเป็นเท็จDo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google