งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปร (Variable) คือ การจอง พื้นที่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำงาน ของโปรแกรม โดยมีการตั้งชื่อเรียก หน่วยความจำในตำแหน่งนั้นด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปร (Variable) คือ การจอง พื้นที่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำงาน ของโปรแกรม โดยมีการตั้งชื่อเรียก หน่วยความจำในตำแหน่งนั้นด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวแปร (Variable) คือ การจอง พื้นที่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำงาน ของโปรแกรม โดยมีการตั้งชื่อเรียก หน่วยความจำในตำแหน่งนั้นด้วย เพื่อ ความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล ถ้าจะ ใช้ข้อมูลใดก็ให้เรียกผ่านชื่อของตัวแปร ที่เก็บเอาไว้

3 ภาษาซีเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีชนิด ของข้อมูลให้ใช้งานหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งชนิดของข้อมูลแต่ละอย่างมีขนาด เนื้อที่ที่ใช้ในหน่วยความจำที่แตกต่าง กัน และเนื่องจากการที่มีขนาดที่ แตกต่างกันไป ดังนั้นในการเลือกใช้ งานประเภทข้อมูลก็ควรจะคำนึงถึง ความจำเป็นในการใช้งานด้วย สำหรับ ประเภทของข้อมูลมีดังนี้คือ

4

5 การสร้างตัวแปรขึ้นมาใช้งานจะ เรียกว่า การประกาศตัวแปร (Variable Declaration) โดยเขียนคำสั่งให้ถูกต้อง ตามแบบการประกาศตัวแปร แสดงดังนี้ type name; type : ชนิดของตัวแปร name : ชื่อของตัวแปร ซึ่งต้องตั้งให้ถูกต้อง ตามหลักของภาษา C ตัวอย่าง int sum; float avg; char address[100];

6 ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A-Z หรือ a-z หรือ เครื่องหมาย _(Underscore) เท่านั้น ภายในชื่อตัวแปรสามารถใช้ตัวอักษร A-Z หรือ a-z หรือตัวเลข 0-9 หรือเครื่องหมาย _ ภายในชื่อห้ามเว้นช่องว่าง หรือใช้สัญลักษณ์ นอกเหนือจากข้อ 2 ตัวอักษรเล็กหรือใหญ่มีความหมายแตกต่างกัน ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับคำสงวน (Reserved Word) ดังนี้

7

8

9 ในภาษา C ไม่มีการกำหนดชนิดของตัวแปร สำหรับข้อความโดยตรง แต่จะใช้การกำหนดชนิด ของตัวแปรอักขระ (char) ร่วมกับการกำหนด ขนาดแทน และจะเรียกตัวแปรสำหรับเก็บ ข้อความว่า ตัวแปรสตริง (string) รูปแบบการ ประกาศตัวแปรสตริงแสดงได้ดังนี้ char name[n] = "str"; name ชื่อของตัวแปร n ขนาดของข้อความ หรือจำนวนอักขระ ในข้อความ str ข้อความเริ่มต้นที่จะกำหนดให้กับตัว แปรซึ่งต้องเขียนไว้ภายในเครื่องหมาย " "

10 ตัวอย่างการประกาศตัวแปรสำหรับเก็บ ข้อความ แสดงได้ดังนี้  char name[6] = "chada" ; สร้างตัวแปร name สำหรับเก็บ ข้อความ chada ซึ่งมี 5 ตัวอักษร ดังนั้น name ต้องมีขนาด 6  char year[5] = "2556"; สร้างตัวแปร year สำหรับเก็บ ข้อความ 2556 ซึ่งมี 4 ตัวอักษร ดังนั้น year ต้องมีขนาด 5  char product_id[4] = "A01"; สร้างตัว แปร product_id สำหรับเก็บ ข้อความ A01 ซึ่ง มี 3 ตัวอักษร ดังนั้น product_id ต้องมีขนาด 4 c h ada\0 0 1 2 3 4 5


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปร (Variable) คือ การจอง พื้นที่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำงาน ของโปรแกรม โดยมีการตั้งชื่อเรียก หน่วยความจำในตำแหน่งนั้นด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google