งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นอิงกลุ่มอิงเกณฑ์ 1. หลักการยึดความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ยึดการเรียนเพื่อ รอบรู้ 2. จุดมุ่งหมายเปรียบเทียบใน กลุ่ม เปรียบเทียบกับ เกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นอิงกลุ่มอิงเกณฑ์ 1. หลักการยึดความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ยึดการเรียนเพื่อ รอบรู้ 2. จุดมุ่งหมายเปรียบเทียบใน กลุ่ม เปรียบเทียบกับ เกณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นอิงกลุ่มอิงเกณฑ์ 1. หลักการยึดความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ยึดการเรียนเพื่อ รอบรู้ 2. จุดมุ่งหมายเปรียบเทียบใน กลุ่ม เปรียบเทียบกับ เกณฑ์

2 ประเด็นอิงกลุ่มอิงเกณฑ์ 3. การวิเคราะห์ข้อสอบ รายข้อ เน้นความยากง่ายและ อำนาจจำแนกเป็น สำคัญ ไม่คำนึกถึงความยาก ง่ายของข้อสอบ 4. ความเที่ยงตรงเน้นความเที่ยงตรงทุก ประเภท เน้นความเที่ยงตรงตาม เนื้อหา

3 ประเด็นอิงกลุ่มอิงเกณฑ์ 5. การวิเคราะห์ ข้อสอบรายข้อ ดูความคงที่ภายในวิเคราะห์ผลการวัด ก่อนเรียนและหลัง เรียนว่าผู้ที่มีความ รอบรู้กับไม่รอบรู้ แตกต่างกันอย่างไร 6. ขอบเขตของ เนื้อหา ตัดสินโดย ผู้เชี่ยวชาญ เนื้อหาตามหลักสูตร เฉพาะ

4 ประเด็นอิงกลุ่มอิงเกณฑ์ 7. ขนาดกลุ่ม ผู้สอบ ขนาดใหญ่มักมีขนาดเล็ก 8. เกณฑ์เปรียบเทียบกับ เกณฑ์ในกลุ่ม เปรียบเทียบกับ เกณฑ์มาตรฐาน

5 ลักษณะข้อสอบที่ดี 6. มีความยุติธรรม 1. ความเที่ยงตรง 2. ความเชื่อมั่น 3. ความเป็นปรนัย 4. ค่าอำนาจจำแนก เหมาะสม 10. มีประสิทธิภาพ 8. มีความจำเพาะ เจาะจง 7. ถามลึก 5. ความยากง่าย พอเหมาะ 9. มีลักษณะยั่วยุ


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นอิงกลุ่มอิงเกณฑ์ 1. หลักการยึดความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ยึดการเรียนเพื่อ รอบรู้ 2. จุดมุ่งหมายเปรียบเทียบใน กลุ่ม เปรียบเทียบกับ เกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google