งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Managing Equal Opportunity and Diversity

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Managing Equal Opportunity and Diversity"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Managing Equal Opportunity and Diversity
Ch 2 A Framework for Human Resource Management, 4th ed. Gary Dessler

2 When you finish studying this chapter, you should be able to:
Summarize the basic CSR, commitment, equal employment opportunity laws regarding age, race, sex discrimination, national origin, religion, and handicap. Explain the basic defenses against discrimination allegations. Present a summary of what employers can and cannot do with respect to illegal recruitment, selection, and promotion and layoff practices. Explain the Equal Employment Opportunity Commission enforcement process.

3 Three Domains of Human Action
Domain of Certified Law (Legal Standard) Domain of Ethics (Social Standard) Domain of Free Choice (Personal Standard) Amount of High Low Explicit Control

4 Corporate Social Responsibility

5 The Three Pillars of an Ethical Organization
SOURCE: Adapted from Linda Klebe Trevino, Laura Pincus Hartman, and Michael Brown, “Moral Person and Moral Manager,” California Management Review 42, No. 4 (Summer 2000),

6 โครงสร้างขององค์การ-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน
Steers & Porter (1983) ให้ความเห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การพบว่า มี 4 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างขององค์การ ซึ่งต้องมีลักษณะเป็นระบบที่มีแบบแผน มีหน้าที่ที่เด่นชัดมีการกระจายอำนาจ การให้ผู้ร่วมงานมีการตัดสินใจ การมีส่วนเป็นเจ้าของ สิ่งเหล่านี้นับว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ คุณลักษณะของงานและบทบาทในการทำงาน เช่นงานที่ทำเป็นงานที่มีคุณค่า มีบทบาทที่เด่นชัด มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างความผูกพันต่อองค์การ คุณลักษณะด้าน อายุงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ และระดับความก้าวหน้า ความสำเร็จและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

7 ปัจจัยที่มีผลต่อ ความผูกพันต่อองค์การ
ปัจจัยที่มีผลต่อ ความผูกพันต่อองค์การ สภาพการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึก การบรรลุความหวัง ผลประโยชน์ที่ได้รับ ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ ตำแหน่งงานที่ว่าง

8 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การแบบสามมิติ
Meyer, Allen & Smith (1993) ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การแบบสามมิติ แนวคิดความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ เกิดขึ้นจากประสบการณ์ทางบวกในการทำงาน ได้แก่ สภาพการทำงาน และการบรรลุความหวัง ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ มีปัจจัยที่ส่งผลคือ การลงทุนลงแรงในการทำงานและความยากในการหางานใหม่ หรืออีกนัยหนึ่งคือพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ จะคำนึงถึงสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับและตำแหน่งงานที่ว่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน ได้แก่ ความสำนึกใน ความผูกพันต่อองค์การ เนื่องมาจากค่านิยมส่วนบุคคล หรือจากสิ่งดีที่ได้จาก องค์การ เช่น สนับสนุนให้พนักงานได้ศึกษาและพัฒนาทักษะ ความรู้ที่สูงขึ้น

9 ปัจจัยที่มีผลต่อ ความผูกพันต่อองค์การ
ปัจจัยที่มีผลต่อ ความผูกพันต่อองค์การ ค่านิยมส่วนบุคคล ความผูกพันต่อองค์การด้านมาตรฐานสังคม จิตสำนึกผูกพัน อายุงาน บุคคลที่ใช้เวลา ในการปฏิบัติงานให้องค์การ สิ่งที่เขาควรได้รับคือ - ตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ความยกย่องนับถือ - ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้น - การยอมรับนับถือในองค์การ ความอาวุโสที่ได้รับ - หากบุคคลออกจากองค์การ ต้องสูญเสีย เริ่มสร้างใหม่

10 Legal standard : Equal Employment Opportunity Laws
Fifth Amendment –in US Constitution states that “no person shall . . . be deprived of life, liberty, or property, without due process of the law.” ในรัฐธรรมนูญ กำหนด สิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียมของบุคคล - มีโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานเท่าเทียมกัน - ได้รับเงินเดือน ตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเท่าเทียมกัน

11 กฎหมาย The Equal Pay Act of 1963 : Cannot discriminate in pay on the basis of sex
An Title VII of the 1964 Civil Rights Act : employer cannot discriminate based on race, color, religion, sex, or national origin เพศ สีผิว อายุ เผ่าพันธุ์ ศาสนา

12 Equal Employment Opportunity Commission (EEOC)
Enhanced the federal government’s ability to enforce equal employment opportunity laws Receives and investigates job discrimination complaints from aggrieved individuals

13 Executive Orders and 11375 Require that contractors take affirmative action to ensure equal employment opportunity Age Discrimination in Employment Act Makes it unlawful to discriminate against employees or applicants for employment who are 40 years of age or older Executive Orders and 11375 Require that contractors take affirmative action to ensure equal employment opportunity Established the Office of Federal Contract Compliance Programs (OFCCP),

14 Vocational Rehabilitation Act
Requires employers with federal contracts over $2,500 to take affirmative action for the employment of handicapped persons Pregnancy Discrimination Act Broadened the definition of sex discrimination to encompass pregnancy, childbirth, or related medical conditions Vocational Rehabilitation Act Requires employers with federal contracts over $2,500 to take affirmative action for the employment of handicapped persons. Does not require that an unqualified person be hired. Does require that an employer take steps to accommodate a handicapped worker unless doing so imposes an undue hardship on the employer

15 Sexual Harassment Conduct or creating hostile, or offensive work environment Hostile environment created by supervisors or by co-workers Employers have a duty to maintain workplaces free of sexual harassment and intimidation Violation of Title VII when conduct has the purpose of substantially interfering with a person’s work performance or creating an intimidating, hostile, or offensive work environment

16 Americans with Disabilities Act (ADA)
Prohibits employers from discriminating against qualified disabled individuals Employers must make “reasonable accommodations” Americans with Disabilities Act (ADA) Aims to reduce or eliminate serious problems of discrimination against disabled individuals Prohibits employers from discriminating against qualified disabled individuals. Employers must make “reasonable accommodations” for physical or mental limitations unless doing so imposes an “undue hardship” on the business. Heavy burden on the employee to establish that he is protected by the ADA

17 Reasonable Accommodation
Redesigning the job Modifying work schedules Modifying or acquiring equipment to assist the person in performing the job

18 Implications for Managers
May not make pre-employment inquiries about a person’s disability Should review job application forms, interview procedures, and job descriptions Must make a reasonable accommodation

19 The Shades of Corporate Green
Activist Approach Actively conserve the environment Stakeholder Approach Address multiple stakeholder Legal approach is Baseline for CSR Market Approach Respond to customers Legal Approach Satisfy legal requirements regarding environmental conservation SOURCE: Based on R.E. Freeman, J. Pierce, and R. Dodd, Shades of Green: Ethics and the Environment (New York: Oxford University Press, 1995). Copyright © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved.

20 Practical Implications for ADA
“Disabilities” will be defined quite narrowly Employers ทำตามกฎ Employer does not have to create a new job Total employment process that results in a significantly higher percentage of a protected group being rejected for employment, placement, or promotion”

21 การร้องเรียน Disparate Treatment
Intentional discrimination หากมีเรื่องการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม Recruitment Practices to Watch Word of Mouth Misleading Information Help Wanted Ads

22 Selection Standards Educational Requirements Tests
Preferences to Relatives Physical Characteristics Health Questions Arrest Records Application Forms

23 EEOC Enforcement Process
Processing a Charge Charge must be filed in writing within 180 days EEOC has 10 days to serve notice EEOC determines reasonable cause within 120 days EEOC attempts to conciliate EEOC may bring civil suit in federal court

24 Voluntary Mediation Mechanism
3 responses Agree to mediate charge Make a settlement offer Prepare a position statement

25 Responding to Discrimination Charges
Investigators aren’t judges Meet with employee who made complaint Have written statement Ensure there is information demonstrating lack of merit Limit information to only those issues in the charge itself Seek as much information as possible Prepare for the fact-finding conference

26 Managing Diversity Maximizing diversity’s potential advantages while minimizing the potential barriers Provide strong leadership Assess the situation Provide diversity training Change culture and management systems Evaluate the program

27 แนวทางการปฏิบัติ Affirmative Action
Requires the employer to make an extra effort to hire and promote those in a protected group Issue a written equal employment policy Appoint a top official Publicize policy Survey present minority and female employment Develop goals and timetables Affirmative action requires the employer to make an extra effort to hire and promote those in a protected group and includes specific actions (in recruitment, hiring, promotions, and compensation) to eliminate the present effects of past discrimination.

28 Suggested Affirmative Action Program
Develop and implement specific programs to achieve goals Develop support of in-house and community programs Establish an internal audit and reporting system


ดาวน์โหลด ppt Managing Equal Opportunity and Diversity

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google