งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหตุบั่นทอนความเที่ยงธรรม. 1100 – Independence and Objectivity The internal audit activity must be independent, and internal auditors must be objective.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหตุบั่นทอนความเที่ยงธรรม. 1100 – Independence and Objectivity The internal audit activity must be independent, and internal auditors must be objective."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหตุบั่นทอนความเที่ยงธรรม

2 1100 – Independence and Objectivity The internal audit activity must be independent, and internal auditors must be objective in performing their work. 2

3 1100 – Independence and Objectivity (cont.) Independence is the freedom from conditions that threaten the ability of the internal audit activity to carry out internal audit responsibilities in an unbiased manner. The chief audit executive has direct and unrestricted access to senior management and the board. This can be achieved through a dual- reporting relationship. 3

4 1100 – Independence and Objectivity (cont.) Objectivity is an unbiased mental attitude that allows internal auditors to perform engagements in such a manner that they believe in their work product and that no quality compromises are made. Objectivity requires that internal auditors do not subordinate their judgment on audit matters to others 4

5 1120 – Individual Objectivity Internal auditors must have an impartial, unbiased attitude and avoid any conflict of interest. Conflict of interest is a situation in which an internal auditor, who is in a position of trust, has a competing professional or personal interest. 5

6 1130 –Impairment to Independence or Objectivity If independence or objectivity is impaired in fact or appearance, the details of the impairment must be disclosed to appropriate parties. The nature of the disclosure will depend upon the impairment. 6

7 1130 –Impairment to Independence or Objectivity (cont.) Impairment to organizational independence and individual objectivity personal conflict of interest scope limitations restrictions on access to records, personnel, and properties resource limitations (such as funding) 7

8 Factors Threatening Objectivity Social Pressure Economic Interest Personal Relationship Familiarity Cultural, Racial, and Gender Biases Cognitive Biases Self-review Intimidation Review

9 การยอมรับความเสี่ยงของผู้บริหาร

10 When the chief audit executive concludes that management has accepted a level of risk that may be unacceptable to the organization, the chief audit executive must discuss the matter with senior management. If the chief audit executive determines that the matter has not been resolved, the chief audit executive must communicate the matter to the board. 10 2600 – Communicating the Acceptance of Risks

11 บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน ต่อเรื่องทุจริตในองค์กร

12 มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards) 1210 – ความเชี่ยวชาญเยี่ยงวิชาชีพ (Proficiency) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะและ ความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายกิจกรรมตรวจสอบภายในต้อง ดำเนินการโดยผู้มีความรู้ ทักษะและความสามารถ อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่รับผิดชอบ 1210.A2 – ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้เพียง พอที่จะสามารถประเมินความเสี่ยงของการเกิด ทุจริตและแนวทางการในการบริหารจัดการทุจริต แต่ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเท่ากับผู้มีหน้าที่ โดยตรงในการสืบสวนและสอบสวนการทุจริต Certified Fraud Examiner : CFE

13 ความหมายของการทุจริต ประมวลกฎหมายอาญา “ โดยทุจริต ” เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตฯ “ ทุจริตต่อหน้าที่ ” ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ อย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติ หรือละ เว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มี ตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่ง หรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

14 ความหมายของการทุจริต ( ต่อ ) มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ ตรวจสอบภายใน “ การทุจริต ” (Fraud) การกระทำผิดกฎหมาย ของบุคคลหรือองค์กรในลักษณะของการฉ้อฉล หลอกลวง ปกปิด หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิ ชอบ และเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยปราศจาก การข่มขู่บังคับจากผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่ง ทรัพย์สิน เงินทอง หรือบริการ เพื่อเลี่ยงการ จ่ายเงิน หรือให้บริการ หรือเพื่อรักษาความ ได้เปรียบส่วนตน หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ

15 ประเภทของการทุจริต การจ่ายสินบน – จ่ายเงินใต้โต๊ะ – ผลประโยชน์ ขัดแย้ง – ส่วย/ค่าผ่านทาง – รายการฉ้อฉล การยักยอก สินทรัพย์ – สินค้า/ทรัพย์สิน – เงินสด การตบแต่งบัญชีหรือ งบการเงิน – บันทึกบัญชีต่างงวด – บิดเบือนการเปิดเผย ข้อมูล – ปกปิดหนี้สิน – ตบแต่งตัวเลขสินทรัพย์ – ตบแต่งรายรับ

16 องค์ประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต (The Fraud Triangle)


ดาวน์โหลด ppt เหตุบั่นทอนความเที่ยงธรรม. 1100 – Independence and Objectivity The internal audit activity must be independent, and internal auditors must be objective.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google