งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหตุบั่นทอนความเที่ยงธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหตุบั่นทอนความเที่ยงธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหตุบั่นทอนความเที่ยงธรรม
น๊อต 1

2 1100 – Independence and Objectivity
The internal audit activity must be independent, and internal auditors must be objective in performing their work. 2

3 1100 – Independence and Objectivity (cont.)
Independence is the freedom from conditions that threaten the ability of the internal audit activity to carry out internal audit responsibilities in an unbiased manner. The chief audit executive has direct and unrestricted access to senior management and the board. This can be achieved through a dual-reporting relationship. 3

4 1100 – Independence and Objectivity (cont.)
Objectivity is an unbiased mental attitude that allows internal auditors to perform engagements in such a manner that they believe in their work product and that no quality compromises are made. Objectivity requires that internal auditors do not subordinate their judgment on audit matters to others 4

5 1120 – Individual Objectivity
Internal auditors must have an impartial, unbiased attitude and avoid any conflict of interest. Conflict of interest is a situation in which an internal auditor, who is in a position of trust, has a competing professional or personal interest. 5

6 1130 –Impairment to Independence or Objectivity
If independence or objectivity is impaired in fact or appearance, the details of the impairment must be disclosed to appropriate parties The nature of the disclosure will depend upon the impairment. 6

7 1130 –Impairment to Independence or Objectivity (cont.)
Impairment to organizational independence and individual objectivity personal conflict of interest scope limitations restrictions on access to records, personnel, and properties resource limitations (such as funding) 7

8 Factors Threatening Objectivity
Social Pressure Economic Interest Personal Relationship Familiarity Cultural, Racial, and Gender Biases Cognitive Biases Self-review Intimidation Review

9 การยอมรับความเสี่ยงของผู้บริหาร
น๊อต 9

10 2600 – Communicating the Acceptance of Risks
When the chief audit executive concludes that management has accepted a level of risk that may be unacceptable to the organization, the chief audit executive must discuss the matter with senior management. If the chief audit executive determines that the matter has not been resolved, the chief audit executive must communicate the matter to the board. 10

11 บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน ต่อเรื่องทุจริตในองค์กร
น๊อต

12 มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ(Attribute Standards) 1210 – ความเชี่ยวชาญเยี่ยงวิชาชีพ (Proficiency) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะและความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกิจกรรมตรวจสอบภายในต้องดำเนินการโดยผู้มีความรู้ ทักษะและความสามารถอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่รับผิดชอบ 1210.A2 – ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้เพียงพอที่จะสามารถประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริตและแนวทางการในการบริหารจัดการทุจริต แต่ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเท่ากับผู้มีหน้าที่โดยตรงในการสืบสวนและสอบสวนการทุจริต ษา Certified Fraud Examiner : CFE

13 ความหมายของการทุจริต
ประมวลกฎหมายอาญา “โดยทุจริต” เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตฯ “ทุจริตต่อหน้าที่” ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ษา

14 ความหมายของการทุจริต (ต่อ)
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน “การทุจริต” (Fraud) การกระทำผิดกฎหมายของบุคคลหรือองค์กรในลักษณะของการฉ้อฉล หลอกลวง ปกปิด หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการข่มขู่บังคับจากผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน เงินทอง หรือบริการ เพื่อเลี่ยงการจ่ายเงิน หรือให้บริการ หรือเพื่อรักษาความได้เปรียบส่วนตน หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ ษา

15 ประเภทของการทุจริต การจ่ายสินบน การยักยอกสินทรัพย์
จ่ายเงินใต้โต๊ะ ผลประโยชน์ขัดแย้ง ส่วย/ค่าผ่านทาง รายการฉ้อฉล การยักยอกสินทรัพย์ สินค้า/ทรัพย์สิน เงินสด การตบแต่งบัญชีหรืองบการเงิน บันทึกบัญชีต่างงวด บิดเบือนการเปิดเผยข้อมูล ปกปิดหนี้สิน ตบแต่งตัวเลขสินทรัพย์ ตบแต่งรายรับ ษา

16 องค์ประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต (The Fraud Triangle)
ษา


ดาวน์โหลด ppt เหตุบั่นทอนความเที่ยงธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google