งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง ชายฝั่งนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง ชายฝั่งนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง ชายฝั่งนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง

2 ความเป็นมา ราษฎรบ้านละเวง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงช่วย ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำซึ่งลดลงไปมาก โดยราษฎรยังได้กราบบังคมทูลว่าราษฎรยินดีร่วม บริจาคทรัพย์ เพื่อโครงการดังกล่าว พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯได้พระราชทานพระราชดำริแนะนำ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ให้จัดประชุม หารือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทางด้านต่างๆเพื่อจัดตั้ง โครงการ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร และ คณะผู้เชี่ยวชาญได้ประชุมหารือ เพื่อร่างโครงการเพิ่ม อาหารลงสู่ทะเล ปี 2544 โดยในการนี้ สมเด็จพระ นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานคำแนะนำ ว่า สมควรจัดให้มีสถานีวิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขึ้น เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปล่อยลงสู่ทะเล เพื่อเป็น การฟื้นฟูธรรมชาติและเพื่อทำหน้าที่ฝึกอบรมราษฎรซึ่ง อยู่ในบริเวณข้างเคียงให้มีความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ

3 . ผลการดำเนินงาน ปี 2544- ปัจจุบัน เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย ปลากะพง ขาว ปล่อยลงสู่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และแหล่งน้ำ ธรรมชาติ เช่น คลองตากใบ คลองโคกเคียน จังหวัด นราธิวาส เพิ่มผลผลิตและเพิ่มทรัพยากรในแหล่งน้ำ

4 ปี 2544 และ ปี 2545 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 4,160,000 ตัว ปี 2546 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 25,550,000 ตัว ปี 2547 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 25,550,000 ตัว ปี 2548 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 31,426,000 ตัว

5 ปี 2549 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 31,000,000 ตัว ปี 2550 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 30,300,000 ตัว ปี 2551 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 32,000,000 ตัว ปี 2552 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 31,000,000 ตัว ปี 2553 เป้าหมาย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 30,000,000 ตัว ปลากะพงขาว 500,000 ตัว / กุ้งกุลาดำ 10 ล้านตัว / กุ้งแชบ๊วย 19.5 ล้านตัว


ดาวน์โหลด ppt โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง ชายฝั่งนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google