งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนา ประสิทธิภาพและคุณภาพของการ ดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน 4 ขั้น คือ วางแผน - ปฏิบัติ - ตรวจสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนา ประสิทธิภาพและคุณภาพของการ ดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน 4 ขั้น คือ วางแผน - ปฏิบัติ - ตรวจสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนา ประสิทธิภาพและคุณภาพของการ ดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน 4 ขั้น คือ วางแผน - ปฏิบัติ - ตรวจสอบ - ปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบให้ครบวงจรอย่าง ต่อเนื่อง หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ย่อม ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเพิ่มขึ้นโดยตลอด PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนา ประสิทธิภาพและคุณภาพของการ ดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน 4 ขั้น คือ วางแผน - ปฏิบัติ - ตรวจสอบ - ปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบให้ครบวงจรอย่าง ต่อเนื่อง หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ย่อม ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเพิ่มขึ้นโดยตลอด ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจร PDCA มีรายละเอียด ดังนี้ ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจร PDCA มีรายละเอียด ดังนี้ PDCA (Plan-Do- Check-Act)

3 Plan ( วางแผน ) หมายความรวมถึงการกำหนด เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ในการ ดำเนินงานวิธีการ และขั้นตอนที่ จำเป็นเพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุ เป้าหมายในการวางแผนจะต้องทำ ความเข้าใจกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน

4 DO ( ปฏิบัติ ) หมายถึง การปฏิบัติให้ เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติงานใด ๆ จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและ เงื่อนไขต่าง ๆ ของ สภาพงานที่ เกี่ยวข้องเสียก่อน ในกรณีที่เป็น งานประจำที่เคยปฏิบัติหรือเป็น งานเล็กอาจใช้วิธีการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

5 Check ( ตรวจสอบ ) เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อประเมินผลว่า มีการปฏิบัติงานตามแผน หรือไม่มีปัญหา เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญ เนื่องจากในการ ดำเนินงานใด ๆ มักจะเกิดปัญหาแทรก ซ้อนที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรค ต่อ ประสิทธิภาพและคุณภาพของการทำงาน

6 Act ( การปรับปรุง ) Act ( การปรับปรุง ) เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ทำการ ตรวจสอบแล้ว การปรับปรุงอาจเป็น การแก้ไขแบบเร่งด่วน เฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของ ปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ซ้ำรอยเดิม

7 มีแนวคิด 2 ประการ ที่อธิบาย ความหมายของคำว่า " การเพิ่มผลผลิต " ได้อย่าง ชัดเจน คือ 1. แนวคิดในเชิงเทคนิค (Technical Concept) 2. แนวคิดด้านปรัชญา

8 1. แนวคิดในเชิงเทคนิค (Technical Concept) การเพิ่มผลผลิตคือการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่า การเพิ่มผลผลิตคือการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่า

9 2. แนวคิดด้านปรัชญา เหนือสิ่งอื่นใด การเพิ่มผลผลิตคือ จิตสำนึก หรือเจตคติที่จะแสวงหา ทางปรับปรุงและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นเสมอ ด้วยความเชื่อมั่นว่า สามารถทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ และพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ เป็น ความเพียรพยายามอย่างไม่มีที่ สิ้นสุดที่จะปรับเปลี่ยนงานหรือ กิจกรรมที่ทำให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยการใช้ เทคนิควิธีการใหม่ๆ เหนือสิ่งอื่นใด การเพิ่มผลผลิตคือ จิตสำนึก หรือเจตคติที่จะแสวงหา ทางปรับปรุงและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นเสมอ ด้วยความเชื่อมั่นว่า สามารถทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ และพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ เป็น ความเพียรพยายามอย่างไม่มีที่ สิ้นสุดที่จะปรับเปลี่ยนงานหรือ กิจกรรมที่ทำให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยการใช้ เทคนิควิธีการใหม่ๆ

10 สรุปได้ ว่า PDCA เป็นวงจรของการพัฒนา ทักษะในการแก้ไขปัญหา ซึ่ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุก วงการ ทุกองค์กร ทุกระดับ และทุก คน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน คุณภาพของงาน หรือผลลัพธ์อย่างมี ประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนา ประสิทธิภาพและคุณภาพของการ ดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน 4 ขั้น คือ วางแผน - ปฏิบัติ - ตรวจสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google