งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประสงค์การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประสงค์การเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
- สามารถสร้างเลเยอร์ในการใช้งานเว็บเพจได้อย่างถูกต้อง - สามารถอธิบายขั้นตอนการใช้งานเลย์เยอร์ได้อย่างถูกต้อง - สามารถจำแนกการปรับแต่งรายละเอียดของเลย์เยอร์ได้ อย่างถูกต้อง - สามารถปฎิบัติงานการปรับขนาดของเลย์เยอร์ได้อย่าง ถูกต้อง - สามารถรับผิดชอบในงานที่รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี - ปฏิบัติงานและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

3 5.2.1ขั้นตอนการสร้างLayer

4 ขั้นตอนการสร้างLayer

5 ขั้นตอนการสร้างLayer
1. ถ้าต้องการวาดเลเยอร์ให้ คลิกที่ไอคอน Draw Layer ในแถบเครื่องมือ Insert หลังจากที่คลิก แล้วเมาส์พอยต์ เตอร์จะเปลี่ยนเป็นรูป + ให้คลิกลากเมาส์พอยต์เตอร์ เพื่อสร้างพื้นที่ของเลเยอร์ใน Document Window คลิก + วาดรูปเลเยอร์

6 ขั้นตอนการสร้างLayer
2. ถ้าต้องการเพิ่มเลเยอร์โดยไม่วาดให้เลือกที่คําสั่ง Insert -> Layer ผลการสร้างเลเยอร์ ความแตกต่างระหว่าง การสร้างเลเยอร์ โดย การ Draw Layer และการเรียกใช้เมนู คือ การสร้างจากเมนู จะมีสัดส่วนเลเยอร์ที่คงที่

7 5.2.2 การปรับแต่งรายละเอียดของLayer

8 การปรับแต่งรายละเอียดของLayer
1. หูเลเยอร์  :  สำหรับดึงย้ายตำแหน่งไป ณ ตำแหน่งที่ ต้องการ 2. จุดปรับขนาด (Handle) ประกอบด้วย  จุดสีดำ  8  จุด ไว้ใช้ในการปรับขนาดเล เยอร์

9 การปรับแต่งรายละเอียดของLayer
การปรับขนาดเลเยอร์  ทำได้  2 วิธี ดังนี้ คลิกที่ขอบด้านใดด้านหนึ่งของเลเยอร์จะปรากฎ Resize Handle ล้อมรอบเลเยอร์ หลังจากนั้นในคลิกลาก Handle เพื่อปรับขนาดของเลเยอร์ตามต้องการ หรือ   คลิกพื้นที่ที่อยู่เลเยอร์แล้วพิมพ์ค่าความกว้างใน ช่อง Width และ ความสูงในช่อง Height ใน Property Inspector

10 การปรับแต่งรายละเอียดของLayer
การเปลี่ยนตําแหน่งของเลเยอร์ ตําแหน่งของเลเยอร์จะอ้างอิงกับเว็บเพจเลเยอร์ห่างจาก ด้านบนและด้านซ้ายของเว็บเพจเป็นจํานวน เท่าไร   สามารถทําได้หลายวิธี ดังนี้ คลิกลาก Selection Handle ที่ต้องการเปลี่ยนตําแหน่งไปยัง ตําแหน่งที่ต้องการใน Document Window หรือ   คลิกพื้นที่ที่อยู่ในเลเยอร์แล้วพิมพ์ระยะห่างจาก ด้านบนในช่อง T และระยะห่างจากด้านซ้ายในช่อง L ใน Property Inspector

11 5.2.3 การปรับขนาดLayer

12 การปรับขนาดLayer การเลือกเลเยอร์ใน Document Window
- เปิดพาเนล Layer Palette โดนเลือกคําสั่ง Window -> Other -> Layers แล้วให้คลิกที่ชื่อของเลเยอร์   การเพิ่มเนื้อหาลงในเลเยอร์ การเพิ่มเนื้อหาลงในเลเยอร์ทําได้เช่นเดียวกับที่เราเพิ่ม เนื้อหาลงในเว็บเพ็จ ซึ่งมีขั้นตอน  ดังนี้ 1. คลิกพื้นที่ที่อยู่ในเลเยอร์ที่ต้องการเพิ่มเนื้อหา 2. พิมพ์ข้อความ เพิ่มรูปภาพหรือ วัตถุที่ต้องการลงในเลเยอร์ 

13 การปรับขนาดLayer การแสดงและการซ้อนเลเยอร์ 1. เปิดพาเนล Layer โดยเลือกคําสั่ง Window -> Others -> Layers 2. คลิกที่ไอคอนรูปตา  ในคอลัม์รูปตาเพื่อแสดงหรือ ซ้อนเลเยอร์ที่ต้องการ

14 การปรับขนาดLayer ลบเลเยอร์
เมื่อใดที่ต้องการลบเลเยอร์  ให้คลิกเลือกเลเยอร์และกดคีย์  Del ที่ แป้นคีย์บอร์ดการแปลงเลเยอร์เป็นตาราง **คลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการ  แล้วคลิกเมนู Modify > Convert > Layers to Tables... การแปลงตารางเป็นเลเยอร์ **คลิกเลือกตารางที่ต้องการ  แล้วคลิกเมนู Modify > Convert > Tables to Layers


ดาวน์โหลด ppt จุดประสงค์การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google