งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- สามารถสร้างเลเยอร์ในการใช้งานเว็บเพจได้อย่างถูกต้อง - สามารถอธิบายขั้นตอนการใช้งานเลย์เยอร์ได้อย่างถูกต้อง - สามารถจำแนกการปรับแต่งรายละเอียดของเลย์เยอร์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- สามารถสร้างเลเยอร์ในการใช้งานเว็บเพจได้อย่างถูกต้อง - สามารถอธิบายขั้นตอนการใช้งานเลย์เยอร์ได้อย่างถูกต้อง - สามารถจำแนกการปรับแต่งรายละเอียดของเลย์เยอร์ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - สามารถสร้างเลเยอร์ในการใช้งานเว็บเพจได้อย่างถูกต้อง - สามารถอธิบายขั้นตอนการใช้งานเลย์เยอร์ได้อย่างถูกต้อง - สามารถจำแนกการปรับแต่งรายละเอียดของเลย์เยอร์ได้ อย่างถูกต้อง - สามารถปฎิบัติงานการปรับขนาดของเลย์เยอร์ได้อย่าง ถูกต้อง - สามารถรับผิดชอบในงานที่รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี - ปฏิบัติงานและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี จุดประสงค์การเรียนรู้

3 5.2.1 ขั้นตอนการสร้าง Layer

4 ขั้นตอนการสร้าง Layer ขั้นตอนการสร้าง Layer เลเยอร์ คือ เครื่องมือที่ช่วยในการจัดตำแหน่งของ ข้อความ รูปภาพหรือวัตถุอื่นๆในหน้าเว็บเพจ โดยมี ลักษณะเป็นอิสระต่อกันเปรียบเสมือนแผ่นใสที่ใช้ในงาน นำเสนอข้อมูลที่นำมาซ้อนกัน ทำให้เราสามารถมองเห็น ทะลุ เห็นข้อมูลในแผ่นอื่นๆ ได้ การสร้างเลเยอร์ (Layer) ทําได้ 2 วิธีดังนี้ การสร้างเลเยอร์ (Layer) ทําได้ 2 วิธีดังนี้ ขั้นตอนการสร้าง Layer

5 1. ถ้าต้องการวาดเลเยอร์ให้ คลิกที่ไอคอน Draw Layer ในแถบเครื่องมือ Insert หลังจากที่คลิก แล้ว เมาส์พอยต์เตอร์จะเปลี่ยนเป็นรูป + ให้คลิกลากเมาส์ พอยต์เตอร์เพื่อสร้างพื้นที่ของเลเยอร์ใน Document Window คลิก + วาดรูปเลเยอร์ ขั้นตอนการสร้าง Layer

6 2. ถ้าต้องการเพิ่มเลเยอร์โดยไม่วาดให้เลือกที่คําสั่ง Insert -> Layer ผลการสร้างเลเยอร์ ผลการสร้างเลเยอร์ ความแตกต่างระหว่าง การสร้างเลเยอร์ โดย การ Draw Layer และการเรียกใช้เมนู คือ การสร้างจาก เมนู จะมีสัดส่วนเลเยอร์ที่คงที่ ขั้นตอนการสร้าง Layer

7 5.2.2 การปรับแต่ง รายละเอียดของ Layer

8 การปรับแต่งรายละเอียดของ Layer การปรับแต่งรายละเอียดของ Layer ส่วนประกอบของเลเยอร์ (Layer) 1. หูเลเยอร์ : สำหรับดึงย้ายตำแหน่งไป ณ ตำแหน่งที่ ต้องการ 2. จุดปรับขนาด (Handle) ประกอบด้วย จุดสีดำ 8 จุด ไว้ใช้ในการปรับขนาดเล เยอร์ การปรับแต่งรายละเอียดของ Layer

9 การปรับขนาดเลเยอร์ ทำได้ 2 วิธี ดังนี้ คลิกที่ขอบด้านใดด้านหนึ่งของเลเยอร์จะปรากฎ Resize Handle ล้อมรอบเลเยอร์ หลังจากนั้นในคลิก ลาก Handle เพื่อปรับขนาดของเลเยอร์ตามต้องการ หรือ คลิกพื้นที่ที่อยู่เลเยอร์แล้วพิมพ์ค่าความกว้างใน ช่อง Width และ ความสูงในช่อง Height ใน Property Inspector การปรับแต่งรายละเอียดของ Layer

10 การเปลี่ยนตําแหน่งของเลเยอร์ ตําแหน่งของเลเยอร์จะอ้างอิงกับเว็บเพจเลเยอร์ห่างจาก ด้านบนและด้านซ้ายของเว็บเพจเป็นจํานวน เท่าไร สามารถทําได้หลายวิธี ดังนี้ คลิกลาก Selection Handle ที่ต้องการเปลี่ยนตําแหน่ง ไปยังตําแหน่งที่ต้องการใน Document Window หรือ คลิกพื้นที่ที่อยู่ในเลเยอร์แล้วพิมพ์ระยะห่างจาก ด้านบนในช่อง T และระยะห่างจากด้านซ้ายในช่อง L ใน Property Inspector การปรับแต่งรายละเอียดของ Layer

11 5.2.3 การปรับขนาด Layer

12 การเลือกเลเยอร์ใน Document Window การเลือกเลเยอร์ใน Document Window สามารถทําได้ดังนี้ - เปิดพาเนล Layer Palette โดนเลือกคําสั่ง Window -> Other -> Layers แล้วให้คลิกที่ชื่อของเลเยอร์ การเพิ่มเนื้อหาลงในเลเยอร์ การเพิ่มเนื้อหาลงในเลเยอร์ทําได้เช่นเดียวกับที่เราเพิ่ม เนื้อหาลงในเว็บเพ็จ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 1. คลิกพื้นที่ที่อยู่ในเลเยอร์ที่ต้องการเพิ่มเนื้อหา 2. พิมพ์ข้อความ เพิ่มรูปภาพหรือ วัตถุที่ต้องการลงในเล เยอร์ การปรับขนาด Layer

13 การแสดงและการซ้อนเลเยอร์ 1. เปิดพาเนล Layer โดยเลือกคําสั่ง Window -> Others -> Layers 2. คลิกที่ไอคอนรูปตา ในคอลัม์รูปตาเพื่อแสดงหรือ ซ้อนเลเยอร์ที่ต้องการ การปรับขนาด Layer

14 ลบเลเยอร์ เมื่อใดที่ต้องการลบเลเยอร์ ให้คลิกเลือกเลเยอร์และกดคีย์ Del ที่แป้นคีย์บอร์ดการแปลงเลเยอร์เป็นตาราง ** คลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการ แล้วคลิกเมนู Modify > Convert > Layers to Tables... การแปลงตารางเป็นเลเยอร์ ** คลิกเลือกตารางที่ต้องการ แล้วคลิกเมนู Modify > Convert > Tables to Layers การปรับขนาด Layer


ดาวน์โหลด ppt - สามารถสร้างเลเยอร์ในการใช้งานเว็บเพจได้อย่างถูกต้อง - สามารถอธิบายขั้นตอนการใช้งานเลย์เยอร์ได้อย่างถูกต้อง - สามารถจำแนกการปรับแต่งรายละเอียดของเลย์เยอร์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google