งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Juthawut Chantharamalee การพัฒนาเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Juthawut Chantharamalee การพัฒนาเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Juthawut Chantharamalee การพัฒนาเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1

2 บทที่ 7 การสร้างตาราง (Table) บทที่ 2 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 2

3 บทนำ เว็บเพจส่วนมากมักนิยมใช้ตารางในการจัดวาง องค์ประกอบ ซึ่งส่วนมากจะเกี่ยวกับการนำเสนอ ข้อมูลที่เป็นรายชื่อหรือรายการต่างๆ และที่สำคัญ คือใช้ตารางสำหรับจัดเลย์เอาต์หน้าเอกสาร เพื่อ ช่วยในการแสดงข้อมูลและองค์ประกอบตรงตาม ตำแหน่งที่ต้องการโครงสร้างของตาราง ก่อนที่จะ ลงมือสร้างตารางควรมาทำความรู้จักโครงสร้าง ของตารางซึ่งจะช่วยทำงานได้ง่ายขึ้น โดยมี รายละเอียดดังนี้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 3

4 ส่วนประกอบของตาราง 1. คอลัมน์ (Column) ช่องในแนวตั้ง 2. แถว (Row) ช่องในแนวนอน 3. เซลล์ (Cell) ช่องแต่ละช่องที่อยู่ในตาราง 4. Cell Spacing เป็นช่องว่างระหว่างเซลล์แต่ละ เซลล์ 5. Cell Padding เป็นระยะห่างของข้อความหรือ รูปภาพจากขอบทุกด้านของเซลล์ 6. สีพื้นเซลล์ 7. ขอบตาราง 8. ขอบเซลล์ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 4

5 ส่วนประกอบของตาราง 9. ความกว้างทั้งหมดของตาราง 10. ความกว้างจริงในคอลัมน์ 11. ความกว้างของคอลัมน์ที่กำหนด 12 คอลัมน์ที่ไม่กำหนดความกว้าง Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 5

6 รูปแสดงส่วนประกอบของตาราง Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 6

7 วิธีการสร้างตาราง ในโปรแกรม Dreamweaver CS3 มีเครื่องในการสร้าง ตารางมากมาย เช่น เครื่องมือในการสร้างเส้นขอบ ของตาราง กำหนดสีพื้นตารางและเซลล์ การจัด ข้อมูลต่างๆ ภายในเซลล์ เป็นต้น โดยวิธีการสร้าง ตารางมีขั้นตอนดังนี้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 7

8 แสดงขั้นตอนวิธีการสร้างตาราง Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 8

9 แสดงขั้นตอนวิธีการสร้างตาราง Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 9

10 การกำหนดคุณบัติของตาราง ในหน้าต่าง Properties จะแสดงคุณสมบัติของ ตาราง ซึ่งมีรายละเอียดในการปรับแต่งดังนี้ Table Id แสดงชื่อตาราง Rows แสดงจำนวนแถว Cols แสดงจำนวนคอลัมน์ W ความกว้าง H ความสูง Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 10

11 การกำหนดคุณบัติของตาราง CellPad แสดงระยะห่างระหว่างขอบเซลล์และ เนื้อหาภายในเซลล์ CellSpace แสดงระยะห่างระหว่างเซลล์แต่ละเซลล์ Align กำหนดตำแหน่งตาราง Border กำหนดความหนาของเส้นตาราง Bg Color กำหนดสีพื้นตาราง Brdr กำหนดสีขอบตาราง Bg Image กำหนดฉากหลังตาราง Clear Column Widths ยกเลิกค่าความกว้างในทุก คอลัมน์ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 11

12 การกำหนดคุณบัติของตาราง Convert Table Widths to Pixels เปลี่ยนหน่วยวัด ความกว้างให้เป็นพิกเซล Convert Table Widths to Percent เปลี่ยนหน่วยวัด ความกว้างให้เป็นเปอร์เซ็นต์ Clear Row Heights ยกเลิกค่าความสูงในแถว Convert Table Heights to Pixels เปลี่ยนหน่วยวัด ความสูงให้เป็นพิกเซล Convert Table Heights to Percent เปลี่ยนหน่วยวัด ความสูงให้เป็นเปอร์เซ็นต์ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 12

13 The End Unit 7 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 13


ดาวน์โหลด ppt By Juthawut Chantharamalee การพัฒนาเว็บด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google