งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงาน ชื่อทีม: หน่วยงาน: รูปแบบ: Idea seed ประเภท: Better for Customer หรือ Working Life หรือ Society.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงาน ชื่อทีม: หน่วยงาน: รูปแบบ: Idea seed ประเภท: Better for Customer หรือ Working Life หรือ Society."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงาน ชื่อทีม: หน่วยงาน: รูปแบบ: Idea seed ประเภท: Better for Customer หรือ Working Life หรือ Society

2 รายชื่อผู้เสนอผลงาน Idea Seed

3 รายละเอียด แนวคิดนวัตกรรม Idea Seed

4 รูปประกอบ (ก่อน หลัง) Idea Seed

5 1. ปัญหาหรือความต้องการ ปัญหาหรือความต้องการ เป้าหมายที่เกิดจากนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ที่มาของแนวความคิด) Idea Seed

6 2. หลักการหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ที่มาของแนวความคิด) Idea Seed

7 3.ระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ ความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ Idea Seed

8 4.เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนหรือกระบวนการทำงาน ความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ Idea Seed

9 5.ลดใช้พลังงาน/ลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ Idea Seed

10 ความใหม่ของนวัตกรรม 6.ประมาณโอกาสสำเร็จในการแก้ไขปัญหา Idea Seed

11 7.ระดับความใหม่ของความคิดสร้างสรรค์ ความใหม่ของความคิดนวัตกรรม Idea Seed

12 8.คาดการณ์ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งาน ประโยชน์ที่ได้รับ Idea Seed

13 9.คาดการณ์ คุณค่า/มูลค่า เทียบกับฐานเดิม ประโยชน์ที่ได้รับ Idea Seed

14 10.โอกาสการต่อยอด/ ขยายผลเชิงพาณิชย์ ประโยชน์ที่ได้รับ Idea Seed


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงาน ชื่อทีม: หน่วยงาน: รูปแบบ: Idea seed ประเภท: Better for Customer หรือ Working Life หรือ Society.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google