งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงาน ชื่อทีม: หน่วยงาน: รูปแบบ: Idea seed

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงาน ชื่อทีม: หน่วยงาน: รูปแบบ: Idea seed"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงาน ชื่อทีม: หน่วยงาน: รูปแบบ: Idea seed
ประเภท: Better for Customer หรือ Working Life หรือ Society Template นี้ใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้บังคับให้ต้องทำตามแบบนี้ตายตัว สามารถเขียนชื่อผลงาน/ชื่อทีม เขียนทับหัวข้อได้เลย กรุณาเลือกประเภทของนวัตกรรม เช่น Better for Customer หรือ Working Life หรือ Society โดยนำหัวข้อจากใบสมัคร มาแยกตามแต่ละเกณฑ์การให้คะแนน เช่น หมวด:ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ที่มาของแนวความคิด) ที่ระบุเป็นแถบสีหัวมุมซ้าย จะแบ่งเป็น 2 เกณฑ์คือ 1.ปัญหา/ความต้องการ และ 2.หลักการหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา ถ้าหน้าไหนไม่มีให้ตัดออกไปได้นะครับ

2 Idea Seed รายชื่อผู้เสนอผลงาน

3 รายละเอียด แนวคิดนวัตกรรม
Idea Seed รายละเอียด แนวคิดนวัตกรรม

4 รูปประกอบ (ก่อน หลัง) Idea Seed

5 1. ปัญหาหรือความต้องการ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ที่มาของแนวความคิด)  Idea Seed 1. ปัญหาหรือความต้องการ ปัญหาหรือความต้องการ เป้าหมายที่เกิดจากนวัตกรรม ข้อ 1.ระบุปัญหาหรือความต้องการ และการกำหนดเป้าหมายได้ ระดับคะแนน 1 – 3 ระบุปัญหาด้วยประสาทสัมผัส ต้องการเข้าถึงหรือจำกัดขอบเขตปัญหา มีเป้าหมายเชิงเวลา 4 – 5 ระบุปัญหาด้วยการวิเคราะห์สาเหตุ มีการเก็บความต้องการลูกค้า ต้องการลดปัญหา มีเป้าหมายเชิงปริมาณ 6 – 7 ระบุปัญหาด้วยการวิเคราะห์สาเหตุ มีการเก็บความต้องการลูกค้า ต้องการกำจัดปัญหา มีเป้าหมายเชิงปริมาณแตกต่างตั้งแต่ 50% ขึ้นไป 8 – 10 ระบุหน้าที่งานได้ ต้องการสิ่งใหม่ที่ทดแทนหรือหาประโยชน์ใช้งานใหม่ มีเป้าหมายเชิงคุณภาพ

6 2. หลักการหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ที่มาของแนวความคิด)  Idea Seed 2. หลักการหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา ข้อ 2.ใช้หลักการหรือนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลงาน ระดับคะแนน 1 – 3 ใช้การตรวจวัด ตรวจสภาพ การควบคุม การแจ้งเตือน การป้องกัน หรือใช้วิธีที่มีกันอยู่แล้วทั่วไป 4 – 5 ใช้การปรับปรุง/ดัดแปลงหลักการหรือกลไกพื้นฐานที่มีกันอยู่แล้วในธุรกิจเดียวกัน 6 – 7 ประยุกต์ใช้งานระบบอัตโนมัติ หรือโปรแกรมสารสนเทศ (IT) ผสมผสานหลักการหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 8 – 10 ประยุกต์ใช้วิธีที่เคยทำอยู่แล้วในธุรกิจอื่นๆ ประยุกต์เทคโนโลยีจากสาขาอื่น ค้นพบหรือใช้วิทยาการใหม่ๆ

7 3.ระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ
ความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ Idea Seed 3.ระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ 3.มีการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ ระดับคะแนน 1 – 3 แก้ไขด้วยการลดขนาดหรือลดความซับซ้อนของงาน/กระบวนการทำงาน ใช้กลไก/เครื่องมือ ทำงานร่วมกับคน เพื่อผ่อนแรง 4 – 5 แก้ไขตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น เพิ่มฟังก์ชัน ใช้กลไก/เครื่องมือ ทำงานร่วมกับพลังงานอื่นๆ เพื่อลดจำนวนแรงงาน 6 – 7 ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมตลาด เพิ่มคุณภาพ ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติทำงานร่วมกับพลังงานอื่นๆ เพิ่มประสิทธิภาพ 8 – 10 ชี้นำเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลาด ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติที่วินิจฉัยและปรับแก้ไขได้เอง ทำงานร่วมกับพลังงานอื่นๆ โดยไม่ใช้คนเลย เพื่อเพิ่มคุณภาพ

8 4.เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนหรือกระบวนการทำงาน
ความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ Idea Seed 4.เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนหรือกระบวนการทำงาน 4.เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนหรือกระบวนการทำงาน ระดับคะแนน 1 – 3 ชิ้นส่วนหรือกระบวนการย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลง วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงเชิงขนาด 4 – 5 มีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของวัตถุหรือเปลี่ยนแปลงเชิงรูปร่าง เปลี่ยนแปลงบางส่วนของกระบวนการผลิต บริการ การทำงาน 6 – 7 มีการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนที่ไม่ได้ทำหน้าที่หลักของวัตถุ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการย่อย 8 – 10 มีการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่หลัก เปลี่ยนแปลงวัตถุโดยรวม เปลี่ยนแปลงกระบวนการหลัก

9 5.ลดใช้พลังงาน/ลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง
ความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ Idea Seed 5.ลดใช้พลังงาน/ลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง 5.ลดใช้พลังงาน/ลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ระดับคะแนน 1 – 3 ลดเวลา ลดการใช้ข้อมูล 4 – 5 ลดขนาด ลดการใช้วัสดุ 6 – 7 ลดการใช้พลังงานโดยรวม ใช้พลังงานทดแทน 8 – 10 ใช้พลังงานแหล่งใหม่ ไม่ใช้พลังงานใดๆ ไม่ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง

10 6.ประมาณโอกาสสำเร็จในการแก้ไขปัญหา
ความใหม่ของนวัตกรรม Idea Seed 6.ประมาณโอกาสสำเร็จในการแก้ไขปัญหา 6. การประมาณโอกาสสำเร็จในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งาน ระดับคะแนน 1 – 3 ประมาณโอกาสสำเร็จโดยเจ้าของผลงาน, รับรองโอกาสโดยหัวหน้างาน 4 – 5 ประมาณโอกาสสำเร็จจากการสอบถามผู้ใช้, รับรองโอกาสโดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 – 7 ประมาณโอกาสสำเร็จโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรภายนอกที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 8 – 10 มีการนำเสนอไอเดียและได้รับการรับรองในเวทีระดับชาติ ภูมิภาคหรือระดับโลก

11 7.ระดับความใหม่ของความคิดสร้างสรรค์
ความใหม่ของความคิดนวัตกรรม Idea Seed 7.ระดับความใหม่ของความคิดสร้างสรรค์ 7.ระดับความใหม่ของความคิดสร้างสรรค์ ระดับคะแนน 1 – 3 ใหม่ระดับสายธุรกิจ (แสดงการนำเสนอความคิดนวัตกรรมภายในสายธุรกิจ) 4 – 5 ใหม่ระดับที่ยังไม่เคยมีในบริษัท (แสดงผลการสืบค้น) 6 – 7 ใหม่ระดับที่ยังไม่เคยมีใช้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเดียวกัน (แสดงผลการสืบค้นจากฐานข้อมูลระดับประเทศ/นานาชาติ) 8 – 10 ใหม่ระดับโลก (แสดงผลการสืบค้นจากฐานข้อมูลระดับประเทศ/นานาชาติ)

12 8.คาดการณ์ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งาน
ประโยชน์ที่ได้รับ Idea Seed 8.คาดการณ์ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งาน 8.คาดการณ์ประโยชน์ใช้งานที่เกิด โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์กับฐานเดิม ระดับคะแนน 1 – 3 เกิดความแตกต่างเชิงบวก <10%, <20%, <30% 4 – 5 เกิดความแตกต่างเชิงบวก >30%...>50% 6 – 7 เกิดความแตกต่างเชิงบวก >70%...>90% 8 – 10 เกิดความแตกต่างเชิงบวก >100%, 200%, >300%

13 9.คาดการณ์ คุณค่า/มูลค่า เทียบกับฐานเดิม
ประโยชน์ที่ได้รับ Idea Seed 9.คาดการณ์ คุณค่า/มูลค่า เทียบกับฐานเดิม 9.คาดการณ์คุณค่า/มูลค่า เทียบกับฐานเดิม ระดับคะแนน 1 – 3 ความไม่พึงพอใจลดลง 4 – 5 ลดปัญหา ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 6 – 7 ลดปัญหา ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา จำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 8 – 10 ลดปัญหา ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา จำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น เพิ่มประโยชน์มากขึ้น ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

14 10.โอกาสการต่อยอด/ ขยายผลเชิงพาณิชย์
ประโยชน์ที่ได้รับ Idea Seed 10.โอกาสการต่อยอด/ ขยายผลเชิงพาณิชย์ 10.โอกาสการต่อยอดผลงาน และการขยายผลเชิงพาณิชย์ ระดับคะแนน 1 – 3 ผลงานมีลักษณะเฉพาะ ไม่สามารถพัฒนาประโยชน์เพิ่มขึ้นได้ ขยายผลได้เฉพาะกลุ่มหรือภายในหน่วยงาน 4 – 5 ผลงานมีศักยภาพพัฒนาต่อยอดจนมีประโยชน์เพิ่มขึ้น ขยายผลได้เฉพาะกลุ่มหรือภายในสายธุรกิจ 6 – 7 ผลงานมีศักยภาพพัฒนาต่อยอดจนมีประโยชน์เพิ่มขึ้น การขยายผลทำให้บริษัทเปลี่ยนแปลง 8 – 10 ผลงานมีศักยภาพพัฒนาต่อยอดจนมีประโยชน์สูงสุด มีโอกาสขยายผลเชิงพาณิชย์เกิดเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงาน ชื่อทีม: หน่วยงาน: รูปแบบ: Idea seed

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google