งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) เขียนลักษณะสำคัญขององค์กร :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) เขียนลักษณะสำคัญขององค์กร :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) เขียนลักษณะสำคัญขององค์กร :

2 2 กำหนดการ 29 มิถุนายน 2549 0900 – 0930บรรยายการบริหารโครงการการเขียนเอกสารรายงานเบื้องต้น 0930 – 1700เขียนลักษณะสำคัญขององค์กรให้แล้วเสร็จ 30 มิถุนายน 2549 0900 – 1700นำเสนอ และสรุปลักษณะสำคัญขององค์กร

3 3 ประเด็นนำเสนอ  ทบทวนขั้นตอนในการดำเนินโครงการ  บรรยายโครงสร้างรายงาน ขั้นตอน และการจัดตั้งทีมงาน เพื่อเขียน ลักษณะสำคัญ  Workshop (แบ่งกลุ่มตามทีม Champion ให้กรอก Template OP ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และทำ Consensus ในวันที่ 2 ซึ่งต้องการผู้ใหญ่ ของหน่วยงานหรือจังหวัดเป็นผู้ตัดสินใจในกรณีที่ความคิดเห็นของ คณะทำงานไม่สามารถสรุปได้)  ให้การบ้าน เตรียมข้อมูลเพื่อเขียน หมวด 1-6

4 4 Output ที่ต้องการจาก Workshop 2-3  กรอก Template และเขียนบรรยายลักษณะสำคัญ ขององค์กรให้เสร็จ  คณะทำงานเตรียมข้อมูลสำหรับเขียนรายงานหมวด 1-6

5 5 ภาพรวมขั้นตอนการดำเนินโครงการ รายงานจุด แข็งและโอกาส ในการปรับปรุง เอกสารรายงานเนื้อผล การดำเนินการ (Application Report) จัดลำดับความสำคัญโอกาสใน การปรัปปรุง การเขียนเอกสารรายงานผลการ ดำเนินการเบื้องต้น (First Draft Application Report) W 1-6 นำเสนอ Steering Committee ประเมินเนื้อหาในเอกสารรายงาน เนื้อหาวิธีการดำเนินการเบื้องต้น (Mock Assessment) W 7- 8 ตรวจสอบความเชื่อมโยง ระหว่างหมวด และ เพิ่มเติมข้อมูลที่ขาด หายไป W 9-10 จัดทำแผนการ ปรับปรุง W 11-12

6 6 การจัดทำรายงาน Application Report Preparation

7 7 รายงาน (Application Report) คืออะไร ระบบบริหารจัดการ โดยรวมผลการดำเนินการ เอกสารที่สะท้อนให้เห็นระบบบริหารจัดการ โดยรวมและผลการดำเนินการของส่วนราชการ (โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)

8 8 ความสำคัญของรายงาน ปรับปรุงส่วนราชการเป็นเอกสารที่ส่วนราชการสามารถใช้ในการ ปรับปรุงส่วนราชการได้ เพื่อการขอรับรางวัลสำหรับในอนาคตจะเป็นเอกสารที่ผู้ตรวจ ประเมินใช้ในการพิจารณาเพื่อการขอรับรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

9 9 เนื้อหา สะท้อนระบบจริงถูกต้อง สะท้อนระบบจริงในส่วนราชการ อย่างครบถ้วนตอบคำถามอย่างครบถ้วนโดยอิงแนวเกณฑ์ การให้คะแนน

10 10 การเขียนรายงานที่ดีต้อง…. ความเป็นเจ้าของร่วมกัน 1.มีความมุ่งมั่น ความเป็นเจ้าของร่วมกัน รวมทั้ง เข้าใจและเห็นประโยชน์ของรายงาน ความเข้าใจเกณฑ์ 2.มีความเข้าใจในข้อกำหนดของเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ความเข้าใจระบบบริหารจัดการ 3.มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการของ ส่วนราชการ 4. เขียนเป็น 4. เขียนเป็น / นำเสนอเป็น ดี 5.มีระบบบริหารจัดการที่ดี (ตามแนวทางเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)

11 11 เขียนลักษณะสำคัญขององค์กร GAP ? ผลการดำเนินการ ? No ปรับปรุงระบบ เขียนรายงานหมวด 1-6 Self Assessment แก้ไข/เพิ่มเติม เนื้อหา แก้ไข/เพิ่มเติม เนื้อหา แก้ไข/เพิ่มเติม เนื้อหา แก้ไข/เพิ่มเติม เนื้อหา ทำ Action Plan เพื่อปรับปรุงระบบ Yes Performance Excellence

12 12 ขั้นตอนการจัดทำรายงาน 1. วางแผนโครงการ 2. รวบรวมข้อมูล 3. จัดทำร่างรายงาน 4. ทบทวนร่างและทดลองประเมินร่างรายงาน 5. ปรับปรุงร่างรายงาน 6. จัดทำข้อมูลและรายงานฉบับจริง 7. กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ และส่งรายงานเพื่อขอรับรางวัล

13 13 1. วางแผนโครงการ 2. รวบรวมข้อมูล 3. จัดทำร่างรายงาน 4. ทบทวนร่างและทดลอง ประเมินร่างรายงาน 5. ปรับปรุงร่างรายงาน 6. จัดทำข้อมูลและ รายงานฉบับจริง 7. กรอกแบบฟอร์มต่างๆ และส่งรายงานเพื่อขอรับรางวัล 1. วางแผนโครงการ จัดตั้งทีมงาน โครงสร้างและบทบาทของทีมงาน จัดทำแผนปฏิบัติงาน

14 14 จะจัดตั้งทีมงานอย่างไร ? Teamรับผิดชอบเกณฑ์ Aหมวด 1 การนำองค์กร Bหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล C หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ D หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ALLหมวด 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

15 15 องค์ประกอบ คนรู้เกณฑ์ ผู้นำระดับสูง หรือ ผู้มีพลัง ( หนุ่มสาว ) ทีม บริบ ท คนรู้ภาพรวม + คนรู้เนื้องาน

16 16 ผู้นำสูงสุด ทีม หัวข้อ 1+7.6 หัวข้อ 2+7.3 หัวข้อ 3+7.2 หัวข้อ 5+7.4 หัวข้อ 7 หัวข้อ 6+7.5 หัวข้อ 4+7.1 ผู้ประสานงานหลัก SSM Health Care จะจัดตั้งทีมงานอย่างไร ?

17 17 กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ / เวลาที่ใช้ ระยะเวลา 1. การวางแผนโครงการ 1.1 ปะชุมเตรียมโครงการ 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการ 2. เก็บข้อมูล 2.1…………. 3. จัดทำร่างรายงานฉบับที่ 1 4. ทบทวนร่างฉบับที่ 1 5. ทดลองประเมินผล รวบรวมและวิเคราะห์ 6. ผลการประเมิน 6.1……………….. 7. จัดทำร่างรายงานฉบับที่ 2 8. ………………… 9. …………………….. แผนปฏิบัติการการจัดทำ รายงาน

18 18 2. รวบรวมข้อมูล ยากและใช้เวลามากที่สุด ต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกระดับ 1. วางแผนโครงการ 2. รวบรวมข้อมูล 3. จัดทำร่างรายงาน 4. ทบทวนร่างและทดลอง ประเมินร่างรายงาน 5. ปรับปรุงร่างรายงาน 6. จัดทำข้อมูลและ รายงานฉบับจริง 7. กรอกแบบฟอร์มต่างๆ และส่งรายงานเพื่อขอรับรางวัล

19 19 3. จัดทำร่างรายงาน ผู้จัดการโครงการรวบรวมและทบทวน รายงานจากทีมงาน ทีมงานปรับปรุงรายงาน Edit จัดทำภาพและพิมพ์ 1. วางแผนโครงการ 2. รวบรวมข้อมูล 3. จัดทำร่างรายงาน 4. ทบทวนร่างและทดลอง ประเมินร่างรายงาน 5. ปรับปรุงร่างรายงาน 6. จัดทำข้อมูลและ รายงานฉบับจริง 7. กรอกแบบฟอร์มต่างๆ และส่งรายงานเพื่อขอรับรางวัล

20 20 4. ทบทวนร่างและทดลองประเมินร่างรายงาน ทดลองประเมินรายงาน โดย คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ ผู้จัดการโครงการ รวบรวมผลการ ประเมินให้ทีมงาน 1. วางแผนโครงการ 2. รวบรวมข้อมูล 3. จัดทำร่างรายงาน 4. ทบทวนร่างและทดลอง ประเมินร่างรายงาน 5. ปรับปรุงร่างรายงาน 6. จัดทำข้อมูลและ รายงานฉบับจริง 7. กรอกแบบฟอร์มต่างๆ และส่งรายงานเพื่อขอรับรางวัล

21 21 5. ปรับปรุงร่างรายงาน ทีมงานปรับปรุงรายงาน ผู้จัดการโครงการทบทวนรายงาน ที่ปรับปรุงแล้ว จัดทำร่างรายงานฉบับสุดท้าย Edit ทำรูปภาพ กราฟ 1. วางแผนโครงการ 2. รวบรวมข้อมูล 3. จัดทำร่างรายงาน 4. ทบทวนร่างและทดลอง ประเมินร่างรายงาน 5. ปรับปรุงร่างรายงาน 6. จัดทำข้อมูลและ รายงานฉบับจริง 7. กรอกแบบฟอร์มต่างๆ และส่งรายงานเพื่อขอรับรางวัล

22 22 เขียนลักษณะสำคัญขององค์กร GAP ? แก้ไข/เพิ่มเติม เนื้อหา แก้ไข/เพิ่มเติม เนื้อหา ทำ Action Plan เพื่อปรับปรุงระบบ Yes Self Assessment ผลการดำเนินการ ? No ปรับปรุงระบบ เขียนรายงานหมวด 1-6 แก้ไข/เพิ่มเติม เนื้อหา แก้ไข/เพิ่มเติม เนื้อหา Performance Excellence

23 23 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

24 24 ลักษณะสำคัญขององค์กร 1. ลักษณะองค์กร 2. ความท้าทายต่อ องค์กร ก. สภาพ การ แข่งขัน ข. ความ ท้าทายเชิง ยุทธศาสต ร์และกล ยุทธ์ ค. ระบบ การ ปรับปรุง ผลการ ดำเนินการ ก. ลักษณะ พื้นฐานของ ส่วนราชการ ข. ความสัมพันธ์ ภายในและ ภายนอก องค์กร บทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ลักษณะโดยรวมของ บุคคลากร เทคโนโลยีและ อุปกรณ์ การกำกับดูแลตนเอง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สภาพการแข่งขัน ภายในและภายนอก ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ ความสำเร็จ ข้อมูลการเปรียบเทียบ ความท้าทายตาม ภารกิจ ความท้าทายด้าน ทรัพยากรบุคคล แนวทางการ ปรับปรุงผล การดำเนินการ แนวทางการ เรียนรู้ขององค์กร

25 25 ความสำคัญของลักษณะสำคัญ ขององค์กร มีความสำคัญทำให้เข้าใจถึงส่วนราชการและสิ่งที่ส่วนราชการเห็นว่า มีความสำคัญ ข้อมูลสำคัญที่อาจขาดหายไปช่วยในการระบุข้อมูลสำคัญที่อาจขาดหายไป และทำ ให้เกิดการมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของกระบวนการและ ผลลัพธ์การดำเนินการ จุดเริ่มต้นที่เหมาะสมเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมในการตรวจประเมินองค์กร ด้วยตนเอง และช่วยในการเขียนรายงานวิธีการและผล การดำเนินการ ข้อมูลไม่เพียงพอ ขัดแย้งกัน แก้ไขปรับปรุงหากพบว่าเรื่องใดมีข้อมูลไม่เพียงพอ หรือข้อมูล ขัดแย้งกัน ส่วนราชการสามารถนำเรื่องนั้นไปจัดทำ แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปรับปรุง

26 26 การเขียนลักษณะสำคัญขององค์กร ชัดเจนต้องชัดเจนในทุกประเด็น (อะไรสำคัญต่อส่วนราชการ, วิธีการดำเนินการ, ผู้มารับบริการ, อนาคตของส่วน ราชการ) เชื่อมโยงต้องเชื่อมโยงกับเกณฑ์ทุกข้อ

27 27 ความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะสำคัญขององค์กรกับเกณฑ์ทั้ง 7 หมวด ลักษณะสำคัญขององค์กร 1234567 7.17.27.37.4 1. ลักษณะองค์กร ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ    ข. ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร     2. ความท้าทายต่อองค์กร ก. สภาพการแข่งขัน    ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์   ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ 

28 28 สรุป เข้าใจคำถาม มีเนื้อหา เขียนเป็น (Correct, Complete, Clear, Concise)

29 29 ลักษณะสำคัญขององค์กรถาม-ตอบข้อสงสัย


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (การส่งเสริมให้ส่วนราชการนำร่อง เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) เขียนลักษณะสำคัญขององค์กร :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google