งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 PHP เบื้องต้น :ตัวแปร ตัวดำเนินการ และนิพจน์ ปัณฑรีย์ สวัสดิมงคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 PHP เบื้องต้น :ตัวแปร ตัวดำเนินการ และนิพจน์ ปัณฑรีย์ สวัสดิมงคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 PHP เบื้องต้น :ตัวแปร ตัวดำเนินการ และนิพจน์ ปัณฑรีย์ สวัสดิมงคล sapantharee@yahoo.com

2 PHP Programmingintroduction2 ตัวแปร (variable) ตัวแปร เป็นชื่อที่เราตั้งขึ้น เพื่อให้คอมพิวเตอร์เตรียม ที่ในหน่วยความจำไว้สำหรับเก็บข้อมูลที่นำไป ประมวลผล การตั้งชื่อตัวแปร ชื่อตัวแปรในภาษา PHP จะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย dollar ($) ตัวอักษรตัวแรกต้องไม่เป็นตัวเลข การใช้ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ไม่เหมือนกัน ไม่ต้องประกาศและกำหนดแบบของข้อมูล (data type) อย่างเจาะจงเหมือนในภาษาซี หรือ ปาสคาล ตัวแปลภาษาจะจำแนกเองโดยอัตโนมัติว่า ตัวแปรดังกล่าว ใช้ข้อมูลแบบใด ในช่วงเวลานั้นๆ

3 PHP Programmingintroduction3 การกำหนดค่าให้ตัวแปร การกำหนดค่าให้กับตัวแปรจะใช้คำสั่งกำหนดค่า (Assigment Statement) รูปแบบมีดังนี้ $ชื่อตัวแปร = ค่าที่เก็บ ; $mystring = "Hello World!"; $myinteger = 72; $myfloat = 3.14; การแสดงค่าตัวแปรใช้คำสั่งแสดงผลเช่น echo

4 PHP Programmingintroduction4 ตัวอย่าง var2-0.php 10 10 แสดงชื่อตัวแปรพร้อมเครื่องหมาย $test

5 PHP Programmingintroduction5 10, 25.5 abc abc, 15.5 84.524 6 ตัวอย่าง var2-1.php

6 PHP Programmingintroduction6 ตัวอย่าง var2-2.php 46 PHP is good!

7 PHP Programmingintroduction7 ตัวอย่าง var2-3.php3 47

8 PHP Programmingintroduction8 ชนิดของตัวแปรในภาษา PHP ตัวแปรในภาษา PHP จำแนกได้เป็น 3 ชนิด คือ Scarlar varible Array variable Object variable

9 PHP Programmingintroduction9 Scarlar variable ตัวแปรสเกลาร์คือตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูล ที่เป็นจำนวนเต็ม (Integer), จำนวนทศนิยม (floating point)หรือ สตริงก์ (String) Integer : ข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็ม เช่น 1, 10, 100, 123 เป็นต้น  floating-point numbers : ข้อมูลชนิดเลขทศนิยม เช่น 1.10, 1.2e-10 เป็นต้น Single- quoted String : ข้อมูลตัวอักษรเขียนภายใต้ เครื่องหมาย single quote Double-quoted String คือ: ชุดข้อมูลตัวอักษรเขียนภายใต้ เครื่องหมาย double quote คล้ายกับ single-quoted string แต่มี ความซับซ้อนกว่าโดยเราสามารถใช้เครื่องหมาย \ เพื่อเพิ่ม escape sequence หรือ meta characters ในสตริงก์

10 PHP Programmingintroduction10 ตัวอย่าง cal-1.php Area is 6

11 PHP Programmingintroduction11 ตัวแปรอาร์เรย์ (Array Variables) ตัวแปรอาร์เรย์ในภาษา PHP เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลที่ เป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน ลักษณะการเก็บจะเป็นชุด หรือเป็นแถวเรียงต่อกัน.. การกำหนดตัวแปรแบบอาร์เรย์ใน ภาษา PHP กำหนดโดยเครื่องหมาย $ นำหน้าชื่อของตัว แปรนั้น แบบที่ 1 $arr_zoo[‘perican’] = ‘ Bird with a big beak.’ ; $arr_zoo[‘cheetah’] = ‘ Fast cat.’ ; $arr_zoo[‘horse’] = ‘ Four-legged animal.’ ;

12 PHP Programmingintroduction12 แบบที่ 2 $arr_names[] = ‘Mitch’ ; $arr_names[] = ‘Gerry’ ; $arr_names[] = ‘Tim’ ; แบบที่ 3 $key = ‘pelican’ ; $value= $arr_zoo[$key] ; หรือ $value= $arr_zoo[pelican] ;

13 PHP Programmingintroduction13 ตัวอย่าง array-1.php Red, Green,Blue,White

14 PHP Programmingintroduction14 Variable Interpolation หมายถึงการที่ภาษา PHP สามารถที่จะแทนชื่อตัวแปร ด้วยค่าที่เก็บภายใต้เครื่องหมาย double-quote เช่น $str_size = “big” ; echo “Jack was a $str_size man.” ; ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น Jack was a big man.” แต่ถ้ากำหนดเป็น $str_size = ‘big’ ; echo “Jack was a $str_size man.” ;

15 PHP Programmingintroduction15 Dynamic Variable Names ภาษา PHP อนุญาตให้มีการสร้าง ตัวแปรแบบ dynamic โดยในขณะที่โปรแกรมกำลังรันอยู่ สามารถ สร้างตัวแปรใหม่ได้โดยใช้สัญลักษณ์พิเศษ // store the name of dynamic variable. $scl_dynamic = ‘str_name’ ; // assign a value to the dynamic variable. $$scl_dynamic = ‘John’ ; echo “\$scl_dynamic = $str_name\n” ; ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น $scl_dynamic = John

16 PHP Programmingintroduction16 การกำหนดค่าคงที่(Constants) ในภาษา PHP มีการกำหนดสัญลักษณ์ให้เก็บค่าคงที่ เช่น อาจจะเป็นสตริงก์หรือตัวเลขก็ได้ กำหนดโดยใช้ คำสั่ง define() สัญลักษณ์ที่กำหนด โดยคำสั่ง define() จะเหมือนกันตัวแปรทั่วๆไป แต่ แตกต่างตรงที่ว่า เมื่อนิยามแล้วจะเปลี่ยนแปลงค่าอีก ไม่ได้

17 PHP Programmingintroduction17 Figure 2-7 ตัวอย่าง const-1.php Hello, World!

18 PHP Programmingintroduction18 ตัวอย่าง const-2.php 1.0471975513333 AUTHOR=RWS YES=1

19 PHP Programmingintroduction19 การอ่านและแปลงแบบข้อมูล ในตัวแปรหรือค่าคงที่แบบเจาะจง เราสามารถแปลงแบบข้อมูลจากแบบหนึ่งไปยังอีก แบบหนึ่ง (type casting) เช่น แปลงจากข้อความที่ มีเฉพาะตัวเลขให้กลายเป็นเลขจำนวนเต็ม (int) หรือทศนิยม (double, float, real) หรืออาจจะใช้ คำสั่ง settype()

20 PHP Programmingintroduction20 ตัวอย่าง cast-1.php z= 42.7 z= 42

21 PHP Programmingintroduction21 การอ่านแบบข้อมูลของตัวแปรหรือ ค่าคงที่ ถ้าต้องการตรวจว่า ตัวแปรมีข้อมูลแบบใด เรา สามารถใช้คำสั่ง gettype() ได้ ค่าที่ได้จาก ฟังก์ชันก็จะเป็น "integer" "double" หรือ "string" เป็นต้น

22 PHP Programmingintroduction22 ตัวอย่าง vartype-1.php integer double string boolean this is string

23 PHP Programmingintroduction23 การใช้ echo เพื่อแสดงตัวแปรเก็บ ข้อความ การพิมพ์ค่าใดๆที่เก็บอยู่ในตัวแปร ถ้าชื่อของตัวแปร อยู่ในสตริงก์ระหว่าง double quote เวลาแสดง ผลลัพธ์แล้วจะอ่านค่าของตัวแปรนั้นก่อนแล้วจึงแทนที่ ลงในข้อความ แต่ถ้านำหน้าด้วย backslash (\) ก็จะ ไม่มีการอ่านค่าของตัวแปร เช่น "\$a" จะให้ผลต่าง จาก "$a"

24 PHP Programmingintroduction24 ตัวอย่าง var2-4.php $a=1 testtesttest 1+2=1+2 1+2=3

25 PHP Programmingintroduction25 สำหรับข้อความในภาษา PHP เราอาจจะใช้ single qoute แทน double quote ได้ แต่เวลาใช้งานร่วมกับ echo หรือ print() จะให้ผลต่างกัน ซึ่งสังเกตได้จาก ตัวอย่างต่อไปนี้ ผลลัพธ์คือ aaa bbb $a $b

26 PHP Programmingintroduction26 ตัวดำเนินการ (Operators) คือสัญลักษณ์ที่จะสั่งให้ PHP ดำเนินการกับตัวเลข หรือข้อความ ตัวดำเนินการบางตัวจะดำเนินการกับ ตัวที่ถูกกระทำ(operand)เพียงตัวเดียว แต่บางตัว ต้องมีตัวถูกกระทำสองตัว

27 PHP Programmingintroduction27 ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ (Arithematic Operations) สัญลักษณ์ ชื่อ ตัวอย่าง + บวก $a + $b - ลบ $a - $b * คูณ $a * $b / หาร $a / $b % หารเอาเฉพาะเสษ $a % $b

28 PHP Programmingintroduction28 การเพิ่มหรือลดค่าของตัวเลขในตัวแปร ทีละหนึ่ง ใช้เครื่องหมาย ++ และ - - เพื่อเพิ่มค่าทีละหนึ่ง หรือลดค่าทีละหนึ่ง ดังนี้ $x++ เพิ่มค่าขึ้นอีกหนึ่ง ++$x เพิ่มค่าขึ้นอีกหนึ่ง $x-- ลดค่าลงอีกหนึ่ง --$x ลดค่าลงอีกหนึ่ง  วางไว้ข้างหน้า จะเพิ่มหรือลดค่าตัวแปรก่อนแล้งจึง นำค่าในตัวแปรไปดำเนินการ  วางไว้ข้างหลัง จะนำค่าในตัวแปรไปดำเนินการก่อน แล้วจึงนำตัวแปรไปเพิ่มหรือลด

29 PHP Programmingintroduction29 ตัวดำเนินการสตริงก์ (String Operations) คือตัวดำเนินการที่ใช้ในการเชื่อมข้อความหลาย ข้อความให้เป็นข้อความเดียว ภาษา PHP มีตัว ดำเนินการสตริงก์ เพียงตัวเดียวคือจุด (". ") ดัง ตัวอย่างเช่น $a = "Hello !"; $b = $a. "World !" ; // $b จะมีค่าเท่ากับ Hello World !

30 PHP Programmingintroduction30 เป็นตัวดำเนินการที่ใช้กระทำกับค่าข้อมูลที่มีค่าได้ 2 ค่าคือจริงและ เท็จ สัญลักษณ์ของตัวดำเนินการตรรก สัญลักษณ์ ชื่อ ตัวอย่าง($a=T,$b=F) ! Not ! $a = F && And $a && $b = F || Or $a || $b = T and and $a and $b = F or or $a or $b = T xor xor $a xor $b = F ตัวดำเนินการตรรก

31 PHP Programmingintroduction31 ตัวดำเนินการ Bitwise เป็นตัวดำเนินการที่ใช้กระทำกับค่าข้อมูลในระดับ บิตได้ โดยค่าของข้อมูลที่เก็บเป็นเลขฐานสิบจะ เปลี่ยนมาเป็นเลขฐานสอง 2 ค่าคือจริงและเท็จ

32 PHP Programmingintroduction32 ตัวดำเนินการ Bitwise สัญลักษณ์ชื่อ & Bitwise And | Bitwise Or ~ Bitwise Not ^ Bitwise Xor << Shift left >> Shift right

33 PHP Programmingintroduction33 ตัวดำเนินการเงื่อนไข(Conditional Operators) คือตัวดำเนินการที่ใช้การเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อ สร้างเงื่อนไข The Ternary Operator รูปแบบคือ (expr1) ? (expr2) : (expr3) การนำไปใช้ให้ดูที่ (expr1) เป็นจริงหรือเท็จ ถ้า เป็นจริง (มีค่ามากกว่า 0) ให้ ประมวลผล expr2 แต่ถ้า expr1เป็นเท็จ (มีค่าเป็น 0) ให้ ประมวลผล expr3

34 PHP Programmingintroduction34 ลำดับการทำงานของตัวดำเนินการ การบอกให้ทราบว่าเครื่องหมายนี้จะมีวิธีการคิดไปทางขวาหรือ ทางซ้ายที่แตกต่างกัน เช่น 1 + 5 * 3 คำตอบที่ได้ต้องเป็น 16 ไม่ใช่ 18 ต้องคิดจากซ้ายไปขวา เพราะ (" * ") เป็น Operation ที่ เหนือกว่า (" + ") ดังนั้น เวลาที่เราจะคิดเราต้องดูก่อนว่าตัว ดำเนินการตัวใดมีลำดับชั้นของ Precedence ต่ำกว่ากัน เพราะเราจะ คิดอันที่ต่ำกว่าก่อน

35 PHP Programmingintroduction35 การกำหนดค่าของตัวแปรที่เป็นตัวเลขหรือสตริงก์ โดยใช้ assignment operators การกำหนดค่า (assignment ) หรือเปลี่ยนแปลงค่า ให้แก่ตัวแปรจะใช้ตัวดำเนินการกำหนดค่า (assignment operators) ได้ในหลายๆรูปแบบ เหมือนอย่างที่ใช้ในภาษาซี

36 PHP Programmingintroduction36 นิพจน์ (Expressions) คือค่าคงที่ หรือ ตัวแปร หรือการนำเอาค่าคงที่ หรือตัว แปร มาเชื่อมด้วยตัวดำเนินการ โครงสร้าง PHP เราจะต้อง define ให้นิพจน์เป็น "anything that has a value"

37 PHP Programmingintroduction37 ตัวอย่าง op-1.php 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

38 คำถามชิงรางวัลข้อที่ 1 Variables are always preceded by… A.) $ B.) & C.) % ผู้ที่ตอบ.............................. PHP Programmingintroduction38

39 คำถามชิงรางวัลข้อที่ 2 Which of the following is not an arithmetic operator? A.) % B.) & C.) * ผู้ที่ตอบ.............................. PHP Programmingintroduction39

40 คำถามชิงรางวัลข้อที่ 3 Using the gettype() function on $x when $x = “4.3″ will return… A.) Boolean B.) Integer C.) Double ผู้ที่ตอบ.............................. PHP Programmingintroduction40


ดาวน์โหลด ppt 1 PHP เบื้องต้น :ตัวแปร ตัวดำเนินการ และนิพจน์ ปัณฑรีย์ สวัสดิมงคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google