งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Week 3 Flow Control in PHP อ. ปัณฑรีย์ สวัสดิมงคล com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Week 3 Flow Control in PHP อ. ปัณฑรีย์ สวัสดิมงคล com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Week 3 Flow Control in PHP อ. ปัณฑรีย์ สวัสดิมงคล sapantharee@yahoo. com

2 หัวข้อบรรยาย การควบคุมการทำงาน (Flow Control) ใน ภาษา PHP –If…else –switch –while –do...while –for

3 Flow Control ในภาษา PHP Flow Control ( การควบคุมการทำงาน ในภาษา PHP)Flow Control ( การควบคุมการทำงาน ในภาษา PHP) – ในการเขียนโปรแกรม แบบโครงสร้าง จะมีรูปแบบในการ แก้ปัญหาหรือรูปแบบการเขียน โปรแกรม 3 ลักษณะ คือ จริง เท็จ เงื่อนไข จริง เท็จ Sequential Selection Repetition

4 Flow Control ในภาษา PHP Flow Control ( การควบคุมการทำงาน ในภาษา PHP)Flow Control ( การควบคุมการทำงาน ในภาษา PHP) – มีคำสั่ง 2 ประเภท ใหญ่ๆ คือ – คำสั่งให้เลือกทำ (Selection Statement) if … else switch – คำสั่งวนทำซ้ำ / วนลูป (Repetition Statement) while do … while for

5 Flow Control ในภาษา PHP คำสั่ง if คำสั่ง if – เป็นคำสั่งที่ใช้ในการทดสอบเงื่อนไขและเลือก ปฏิบัติตามเงื่อนไข – รูปแบบ if (condition) { Statement ; … ; … } – ตัวอย่าง if ($height > 0 && $width > 0) { $area = $height*$width; echo “Area of square = ”.$area; } เงื่อนไข คำสั่งต่าง ๆ เมื่อ เงื่อนไข เป็นจริง คำสั่ง ถัดไป จริง เท็จ

6 Flow Control ในภาษา PHP คำสั่ง if … else คำสั่ง if … else – รูปแบบ if (condition) { Statement ; … } else { Statement ; … } – ตัวอย่าง if ($height > 0 && $width > 0) { $area = $height*$width; echo “Area of square = ”.$area; } else { echo “Please enter new value”;} เงื่อนไข คำสั่งต่าง ๆ เมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง คำสั่งถัดไป จริง เท็จ คำสั่งต่าง ๆ เมื่อ เงื่อนไขเป็นเท็จ

7 Flow Control ในภาษา PHP คำสั่ง if … elseif (netsed if statement) คำสั่ง if … elseif (netsed if statement) – รูปแบบ if (condition1) { Statement ; … } elseif (condition2) { Statement ; … } else { Statement ; … } เงื่อนไข 1 คำสั่งต่าง ๆ เมื่อ เงื่อนไข 1 เป็นจริง จริง เท็จ เงื่อนไข 2 เท็จ เงื่อนไข 3 คำสั่งต่าง ๆ เมื่อ เงื่อนไข 2 เป็นจริง จริง คำสั่งต่าง ๆ เมื่อ เงื่อนไข 3 เป็นจริง จริง คำสั่ง ถัดไป เท็จ

8 Flow Control ในภาษา PHP คำสั่ง if … elseif (netsed if statement) คำสั่ง if … elseif (netsed if statement) – ตัวอย่าง if ($score < 0) echo “Enter new score\n”; elseif ($score >= 80.0) $grade = “A”; elseif ($score >= 60.0) $grade = “B”; else $grade = “C”; เงื่อนไข 1 คำสั่งต่าง ๆ เมื่อ เงื่อนไข 1 เป็นจริง จริง เท็จ เงื่อนไข 2 เท็จ เงื่อนไข 3 คำสั่งต่าง ๆ เมื่อ เงื่อนไข 2 เป็นจริง จริง คำสั่งต่าง ๆ เมื่อ เงื่อนไข 3 เป็นจริง จริง คำสั่ง ถัดไป เท็จ

9 Flow Control ในภาษา PHP o Switch o Switch เป็นคำสั่งที่มีการทำงานคล้ายคำสั่ง if แต่จะมีการกำหนดเป็นทางเลือก ซึ่งอาจมา จากเงื่อนไข หรือ ค่าของตัวแปรที่ต้องการ ตรวจสอบ ตัวแปร case : ค่าที่ 1 คำสั่งที่ต่างๆ เมื่อตัวแปร มีค่าเท่ากับค่าที่ 1 case : ค่าที่ 2 คำสั่งที่ต่างๆ เมื่อตัวแปร มีค่าเท่ากับค่าที่ 2 case : ค่าที่ N คำสั่งที่ต่างๆ เมื่อตัวแปร มีค่าเท่ากับค่าที่ N คำสั่งถัดไป

10 Flow Control ในภาษา PHP o การใช้ switch o การใช้ switch จะตามด้วยตัวแปรที่ ต้องการตรวจสอบค่า ถ้าตรงกับ case ไหน จะทำตามคำสั่งใน case นั้นไป จนกว่าจะเจอคำสั่ง break แต่ถ้าหาก เปรียบเทียบแล้วไม่ตรงกับ case ใด ๆ เลย จะทำในคำสั่ง default รูปแบบ switch (variable) { case value1 : statement; break; case value2 : statement; break; case valueN : statement; break; default : statement; }

11 Flow Control ในภาษา PHP

12 Flow Control ในภาษา PHP o กรณีหลายๆ case ทำงานอย่าง เดียวกัน /* How many days in a month? */ switch ($month) { case 2: //Feb $days = 28; break; case 9:// Sep case 4:// April case 6:// June case 11:// Nov $days = 30; break; default: $days = 31;// All of the rest }

13 Flow Control ในภาษา PHP o เปรียบเทียบการใช้ switch และ if $year = 15; switch ($year){ case 5 : $rate = 12; break; case 15 : $rate = 18; break; case 20 : $rate = 24; break; default : echo "Error!!"; } $year = 15; if($year == 5) { $rate = 12; }elseif($year == 15) { $rate = 18; }elseif($year == 20) { $rate = 24; }else{ echo "Error!!"; }

14 Flow Control ในภาษา PHP while และ do.. while o while และ do.. while เป็นการทำงาน แบบ loop เช่นกันแต่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง ของการเช็คเงื่อนไข o while o while จะเช็คก่อนทำใน loop ดังนั้น ถ้า เช็คครั้งแรกแล้วเงื่อนไขเป็นเท็จ จะไม่มี การเข้าทำงานในลูปเลย o do.. while o do.. while ทำใน loop 1 ครั้งก่อนแล้ว ค่อยไปเช็คเงื่อนไข ดังนั้น ถึงการเช็ค เงื่อนไขครั้งแรกเป็นเท็จ คำสั่งที่อยู่ภายใน ลูปก็จะได้รับการทำงานอย่างน้อยที่สุด 1 ครั้งเสมอ

15 Flow Control ในภาษา PHP เงื่อนไข คำสั่งที่ 1 จริง เท็จ do..while คำสั่งที่ 2 เงื่อนไข คำสั่งที่ 1 คำสั่งที่ 2 จริง เท็จ while

16 Flow Control ในภาษา PHP o เมื่อต้องการให้เกิดการทำงานซ้ำ o จะทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง o ไม่รู้ว่าจะต้องทำซ้ำกี่ครั้ง ( แต่ถึงรู้จำนวน ครั้งที่จะวนซ้ำ ก็สามารถใช้ while และ do..while ได้ เพียงแต่ไม่เป็นที่นิยม เพราะจะใช้ for แทน ) o คำสั่งที่อยู่ใน loop ต้องส่งผลให้เงื่อนไขที่ เช็คมีโอกาสเป็นเท็จ ( ออกจาก loop ได้ ) มิเช่นนั้นจะเกิดเหตุการณ์ loop ไม่รู้จบ

17 Flow Control ในภาษา PHP - while statement รูปแบบ while (condition) { statement; …… } do…while statement - do…while statement รูปแบบ do { statement; …… } while (condition);

18 Flow Control ในภาษา PHP 0){ echo $counter; echo " "; $counter--; } ?> 0) ?>

19 Flow Control ในภาษา PHP o for o for เป็นคําสั่งวนซ้ำที่ใช้แก้ปัญหาโจทย์ ลักษณะ ที่มีการทำงานเดิมซ้ำๆกันหลาย ๆ ครั้งโดยที่รู้จำนวนรอบที่แน่นอน o รูปแบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ o ส่วนกำหนดค่าตัวนับ เป็นการกำหนดค่า เริ่มต้นให้กับตัวแปร เพื่อใช้ควบคุมการวน loop o ส่วนที่ตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินว่าจะวนซ้ำ หรือไม่ o ส่วนของการจัดการค่าตัวนับของการวนซ้ำ เป็นการเพิ่มค่าหรือการลดค่าให้ตัวแปรที่ ควบคุม loop

20 Flow Control ในภาษา PHP For i=1 to 3 พิมพ์ค่า i พิมพ์ Hello for ( $i=1 ; $i <= 3 ; $i++) { echo $i.“Hello”; }

21 Flow Control ในภาษา PHP o การเพิ่มค่าในแต่ละรอบจะเป็นเท่าไรก็ได้ เช่น for($x = 0;$x<=100;$x+= 5) o ในส่วนของการเปลี่ยนค่า นอกจากการเพิ่ม ค่า (increment) สามารถกำหนดให้มีการ ลดค่าของตัวแปรที่ใช้ในการวนรอบได้ for($x = 100;$x>0;$x--) o ตัวแปรที่ใช้ในการวนรอบอาจกำหนดให้ เป็นชนิด char ได้ for($ch = ‘a’;$ch<=‘z’;$ch++)

22 Flow Control ในภาษา PHP o break o break จะใช้หยุดการทำงานของวนรอบ loop for ($i=1; $i "; }

23 Flow Control ในภาษา PHP o continue o continue จะทำงานตรงข้ามกับคำสั่ง Break คำสั่ง Continue จะสั่งให้โปรแกรม ทำงานต่อไป o คำสั่ง Continue กับ For คือจะเป็นการสั่งให้ กลับไปเพิ่มค่าให้กับตัวแปรทันที o คำสั่ง Continue กับ While คือจะเป็นการสั่งให้ กลับไปทดสอบเงื่อนไขใหม่ทันที Hello... ครั้งที่ 1 Hello... ครั้งที่ 2 Hello... ครั้งที่ 3 Hello... ครั้งที่ 4 Hello... ครั้งที่ 5 Hello... ครั้งที่ 7 Hello... ครั้งที่ 8 Hello... ครั้งที่ 9 Hello... ครั้งที่ 10

24 The End…


ดาวน์โหลด ppt Week 3 Flow Control in PHP อ. ปัณฑรีย์ สวัสดิมงคล com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google