งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมประจำเดือน ห น้า ห น้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมประจำเดือน ห น้า ห น้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมประจำเดือน ห น้า ห น้า สิงหาคม - กันยายน 2545 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2545 กิ 2 10 12 16 สำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น โทร. สายตรง 0-2511-2948 และ 0-2938-7058 - 65 ต่อ 180 ที่ปรึกษา ดร. สุวิชากร ชิ นะผา อ. อัญชลี เหลืองอ่อน คณะผู้จัดทำ อุฬารา อินทร์แปลง กาญจนา บางนิ่มน้อย ณภัทร ราชกิจ 6 ก. ย. 2545 - ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล 23 ส. ค 45 - ประชุมคณะกรรมการ (QRC) ณ ห้องศูนย์สารนิเทศชั้น 2 14.30 น. อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 20 ก. ย. 45 - ประชุมคณะกรรมการ (QRC) ณ ห้องศูนย์สารนิเทศชั้น 2 15.00 น. อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 26 ส. ค - 13 ก. ย 45 - การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตรวจสอบ โดย ………………………………… …... ( นางสาวอัญชลี เหลืองอ่อน ) ผู้อำนวยการสำนักงานประกัน คุณภาพและข้อมูล 3 จกรรมประจำเดือ

2 215 คำศัพท์ชวนรู้ 6 แวดวงการประกันคุณภาพ การศึกษา ทั ก ท า ย บ ท

3 มามา ฝ า กฝ า กฝ า กฝ า ก 14 3 เก็ บ ต่อหน้า 4 ต่อหน้า 15 นางสาวอัญชลี เหลืองอ่อน

4 4 13 เก็บมาฝาก ( ต่อ ) แวดวงการประกันคุณภาพ การศึกษา

5 5 12 อ่านต่อหน้า 13 การอบรม Refresh Auditor เพื่อทบทวนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO และ SAR) ในวันที่ 15 และ 16 สิงหาคม 2545 เวลา 9.00 - 12.00 น. ซึ่ง Auditor ทั้งหมด เป็นผู้เข้าร่วมการอบรม ในครั้งนี้ รอบที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2545 แวดวงการประกันคุณภาพ การศึกษา

6 611 แวดวงการประกันคุณภาพ การศึกษา รอบที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2545

7 107 ต่อหน้า 8 ต่อหน้า 11 นางสาวอุฬารา อินทร์แปลง

8 98 ส าระน่ารู้การประกันคุณภาพการศึกษ า คุณภาพวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา ( ต่อ ) ต่อหน้า 9


ดาวน์โหลด ppt น  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมประจำเดือน ห น้า ห น้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google