งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 10 มกราคม 2551

2 รายชื่อนายจ้าง เดือนมกราคม 2550 สมาชิก(ราย)
เดือนมกราคม สมาชิก(ราย) 1. สหกรณ์ออมทรัพย์เค.ซี.อี.ไอ. จำกัด 2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซีเคียวริคอร์ จำกัด 2 3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเอ็น เอช เค สปริง จำกัด 2 4. สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด 5. ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด 10 6. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด 20 เดือนกุมภาพันธ์ 7. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง 34 8. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 75 เดือนพฤษภาคม 9. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนเอกชน จำกัด 6 10. สหกรณ์ออมทรัพย์ประปาเขต 2 จำกัด 3 เดือนมิถุนายน 11. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด 3 12. สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำกัด 2 13. สหกรณ์ออมทรัพย์นวมินทร์ จำกัด 14. สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทย จำกัด 3

3 รายชื่อนายจ้าง เดือนกรกฎาคม สมาชิก(ราย)
เดือนกรกฎาคม     สมาชิก(ราย) 15. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน้ำ จำกัด 6 16. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทักษิณ จำกัด 3 17. สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด 7 18. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด 2 19. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไลอ้อน (ประเทศไทย) และในเครือ 2 เดือนกันยายน 20. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด 3 21. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัทไลท์ออนอิเลคทรอนิคส์ จำกัด 3 เดือนพฤศจิกายน 22. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จำกัด 6 23. สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 6 จำกัด 3 เดือนมกราคม 2551 (อยู่ระหว่างการจดทะเบียนกับ กลต.) 24. สหกรณ์ออมทรัพย์การประปานครหลวง จำกัด รวม

4 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

5 TBMA Clean Price Index (Jan 2007 – Dec 2007)

6 TBDC Multiple Historical Curves (Jan – Dec 2007)

7 SET INDEX (Jan 2007 – Dec 2007)

8 โครงสร้างรายได้ 1 ม.ค. – 31 ธค. 50
เงินปันผล 1,671 บ.= 2.51% ดอกเบี้ยพันธบัตร/ ตั๋วเงินคลัง 44, บ.= 66.53% ดอกเบี้ยเงินฝาก 5, บ.= 8.27% ดอกเบี้ยหุ้นกู้ 6, บ.= 9.98% ดอกเบี้ย ตั๋วเงิน(P/N,B/E) 8, บ.= 12.71% รายได้รวม , บาท หัก กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย์ (1,059.81) บาท ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์ (16,719.43) บาท รายได้สุทธิ , บาท

9 โครงสร้างรายได้ 1 ม.ค. – 31 ธค. 50
หน่วย : บาท

10 โครงสร้างเงินลงทุน ณ 31 ธค. 50
หุ้นสามัญ 281, บ. = 5.66% พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่คลังค้ำฯ 2,044, บ.= 41.14% เงินฝากธนาคาร, ใบรับเงินฝาก 598, บ. = 12.04% หุ้นกู้บริษัทเอกชน 958, บ. = 19.28% NCD,P/N,B/E, หุ้นกู้ธนาคาร, รวม TSFC 1,087, บ.= 21.88% เงินลงทุนรวม 4,970, บาท

11 ผลตอบแทนของกองทุน เดือน ม.ค.50 ก.พ.50 มี.ค.50 เม.ย.50 พ.ค.50 มิ.ย.50
ก.ค.50 ส.ค.50 ก.ย.50 ต.ค.50 พ.ย.50 ธ.ค.50 ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) 87,656.47 190,754.03 636,170.23 924,360.13 1,470,692.09 2,071,154.42 2,162,954.14 2,804,562.76 3,420,999.15 3,760,567.67 4,413,425.83 4,970,285.01 มูลค่าต่อหน่วย (บาท) 9.9333 9.9809 ผลตอบแทน ต่อเดือน (%) 0.003 -0.670 0.479 0.864 0.238 -0.248 0.191 -0.135 0.285 0.406 -0.495 0.433 ผลตอบแทนสะสม ตั้งแต่ต้นปี (%) 0.003 -0.667 -0.191 0.672 0.912 0.661 0.854 0.717 1.005 1.415 0.913 1.350

12 อัตราผลตอบแทนกองทุนเปรียบเทียบกับ Benchmark
1. เงินฝาก 2. ตราสารหนี้อายุ 2ปี 3. หุ้นสามัญ รวม ประเภทหลักทรัพย์ สัดส่วนการลงทุน ผลตอบแทนสะสม 25% 70% 5% 100% 2.16% 4.01% 26.73% 4.68% อัตราผลตอบแทนกองทุน 1.35%

13 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

14 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 10 มกราคม 2551


ดาวน์โหลด ppt กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google