งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 10 มกราคม 2551 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจด ทะเบียนแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 10 มกราคม 2551 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจด ทะเบียนแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 10 มกราคม 2551 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจด ทะเบียนแล้ว

2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เดือนมกราคม 2550 สมาชิก ( ราย ) 1. สหกรณ์ออมทรัพย์เค. ซี. อี. ไอ. จำกัด 1 2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซีเคียวริคอร์ จำกัด 2 3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเอ็น เอช เค สปริง จำกัด 2 4. สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด 35 5. ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด 10 6. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด 20 เดือนกุมภาพันธ์ 7. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง 34 8. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 75 เดือนพฤษภาคม 9. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนเอกชน จำกัด 6 10. สหกรณ์ออมทรัพย์ประปาเขต 2 จำกัด 3 เดือนมิถุนายน 11. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด 3 12. สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำกัด 2 13. สหกรณ์ออมทรัพย์นวมินทร์ จำกัด 3 14. สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทย จำกัด 3 รายชื่อนายจ้าง

3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รายชื่อนายจ้าง เดือนกรกฎาคม สมาชิก ( ราย ) 15. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน้ำ จำกัด 6 16. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทักษิณ จำกัด 3 17. สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด 7 18. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด 2 19. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไลอ้อน ( ประเทศไทย ) และในเครือ 2 เดือนกันยายน 20. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด 3 21. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัทไลท์ออนอิเลคทรอนิคส์ จำกัด 3 เดือนพฤศจิกายน 22. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จำกัด 6 23. สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 6 จำกัด 3 เดือนมกราคม 2551 ( อยู่ระหว่างการจดทะเบียนกับ กลต.) 24. สหกรณ์ออมทรัพย์การประปานครหลวง จำกัด 17 รวม 251

4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

5 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว TBMA Clean Price Index (Jan 2007 – Dec 2007) TBMA Clean Price Index (Jan 2007 – Dec 2007)

6 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว TBDC Multiple Historical Curves (Jan – Dec 2007) TBDC Multiple Historical Curves (Jan – Dec 2007)

7 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว SET INDEX (Jan 2007 – Dec 2007)

8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ดอกเบี้ย ตั๋วเงิน (P/N,B/E) 8,473.71 บ.= 12.71% ดอกเบี้ย พันธบัตร / ตั๋วเงินคลัง 44,345.84 บ.= 66.53% ดอกเบี้ยเงิน ฝาก 5,515.02 บ.= 8.27% โครงสร้างรายได้ 1 ม. ค. – 31 ธค. 50 ดอกเบี้ยหุ้นกู้ 6,649.06 บ.= 9.98% รายได้รวม 66,654.63 บาท หัก กำไร ( ขาดทุน ) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ (1,059.81) บาท ส่วนเพิ่ม ( ลด ) จากการตีราคาหลักทรัพย์ (16,719.43) บาท รายได้สุทธิ 48,875.39 บาท รายได้รวม 66,654.63 บาท หัก กำไร ( ขาดทุน ) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ (1,059.81) บาท ส่วนเพิ่ม ( ลด ) จากการตีราคาหลักทรัพย์ (16,719.43) บาท รายได้สุทธิ 48,875.39 บาท เงินปันผล 1,671 บ.= 2.51%

9 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โครงสร้างรายได้ 1 ม. ค. – 31 ธค. 50 หน่วย : บาท

10 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว NCD,P/N,B/E, หุ้นกู้ธนาคาร, รวม TSFC 1,087,587.87 บ.= 21.88% เงินฝากธนาคาร, ใบรับเงินฝาก 598,297.47 บ. = 12.04% พันธบัตร ตั๋วเงิน คลัง ตราสารหนี้ที่คลัง ค้ำฯ 2,044,572.05 บ.= 41.14% หุ้นสามัญ 281,552.90 บ. = 5.66% โครงสร้างเงินลงทุน ณ 31 ธค. 50 เงินลงทุนรวม 4,970,285.01 บาท หุ้นกู้บริษัทเอกชน 958,274.72 บ. = 19.28%

11 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ผลตอบแทนของกองทุน เดือน ม. ค.50 ก. พ.50 มี. ค.50 เม. ย.50 พ. ค.50 มิ. ย.50 ก. ค.50 ส. ค.50 ก. ย.50 ต. ค.50 พ. ย.50 ธ. ค.50 ทรัพย์สิน สุทธิ ( ล้าน บาท ) 87,656.4 7 190,754. 03 636,170. 23 924,360. 13 1,470,69 2.09 2,071,15 4.42 2,162,95 4.14 2,804,56 2.76 3,420,99 9.15 3,760,56 7.67 4,413,42 5.83 4,970,28 5.01 มูลค่าต่อหน่วย ( บาท ) 10.0003 9.9333 9.9809 10.0672 10.0912 10.0661 10.0854 10.0717 10.1005 10.1415 10.0913 10.1350 ผลตอบแทน สะสม ตั้งแต่ต้นปี (%) 0.003 -0.667 -0.191 0.672 0.912 0.661 0.854 0.717 1.005 1.415 0.913 1.350 ผลตอบแทน ต่อเดือน (%) 0.003 -0.670 0.479 0.864 0.238 -0.248 0.191 -0.135 0.285 0.406 -0.495 0.433

12 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว อัตราผลตอบแทนกองทุนเปรียบเทียบกับ Benchmark 1. เงินฝาก 2. ตราสารหนี้อายุ 2 ปี 3. หุ้นสามัญ รวม ประเภทหลักทรัพย์ สัดส่วนการลงทุน ผลตอบแทนสะสม อัตราผลตอบแทนกองทุน 25% 70% 5% 100% 2.16% 4.01% 26.73% 4.68% 1.35%

13 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

14 10 มกราคม 2551 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจด ทะเบียนแล้ว


ดาวน์โหลด ppt กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 10 มกราคม 2551 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจด ทะเบียนแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google