งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากนโยบายและยุทธศาสตร์และการนำไปใช้ น. พ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พ. บ., อ. ว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากนโยบายและยุทธศาสตร์และการนำไปใช้ น. พ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พ. บ., อ. ว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากนโยบายและยุทธศาสตร์และการนำไปใช้ น. พ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พ. บ., อ. ว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข konc62@yahoo.com

2 คำตอบอยู่ที่ไหน ?

3 สุขภาพ (Health) นโยบายสาธารณะที่ดี นโยบายสาธารณะที่ดี (Healthy Public Policy) = นโยบายด้านสุขภาพ (Health Policy) = Public Policy that make people healthy = Good governance for Policy making

4 กม. รัฐธรรมนูญ พ. ศ. ๒๕๕๐ กม. รัฐธรรมนูญ พ. ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๐, ๘๕ มาตรา ๘๐, ๘๕ พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๕๐ พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑ ; การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ มาตรา ๑๑ ; การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ. ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ. ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการ

5 3. Policy Implementation Arguably the most important aspect of policy - yet often gets short shrift. What resources are there available? Who should be involved? How can implementation be enforced? The process of policy making 1. Problem Identification and Issue Recognition How do issues get on to the policy agenda? Why do some issues not even get discussed? 2. Policy Formulation Who formulates policy? How is it formulated? Where do initiatives come from? 4. Policy Evaluation What happens once a policy is put into effect? Is it monitored? Does it achieve its objectives? Does it have unintended consequences?

6 ปัจจัยกำหนดสุขภาพ / ปัญหาสุขภาพ แหล่งข้อมูล / หลักฐาน ประกอบการพิจารณา Policy Formation Policy Formulation Policy Implementation Policy Evaluation พื้นที่ / ท้องถิ่น กระทรวง / กรม ต่างๆ กระบวนการดำเนินนโยบาย (Policy Process) National Agenda

7 Practical Steps of Planning คำแถลงนโยบายรัฐบาล คำแถลงนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 4 ปี แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนคำของบประมาณประจำปี แผนคำของบประมาณประจำปี

8 Area สส ส. ผู้ว่าฯ CEO กระทรวง สาธารณ สุข สปสช./ สปส. ท้องถิ่ น กอง ทุนฯ Output/ Outcome/ Impact Multidisciplinary สช. สพ ฉ. PPP

9 Planning Implementation Monitoring Evaluation Management process Control

10 วัตถุประสงค์OBJECTIVESผลลัพธ์OUTCOMESปัจจัยนำเข้าINPUTกิจกรรมPROCESSผลผลิตOUTPUT ผลสัมฤทธิ์ RESULTS EFFECTIVENESS : ประสิทธิผล EFFICIENCY: ประสิทธิภาพ ECONOMY: ประหยัด Result Base Management

11 Effectiveness Effectiveness Efficiency Efficiency Productivity Productivity Equity Equity Equality Equality Health Indicators Input Input Process Process Output Output Outcome Outcome Impact Impact

12 The performance framework of MoPH Indicators Fair access เข้าถึงอย่างเหมาะสม ทั่วถึง เท่าเทียมตาม ความจำเป็นทาง สุขภาพของประชาชน โดยไม่แบ่งแยก ภูมิศาสตร์ เศรษฐานะ เชื้อชาติ อายุและ เพศ เข้าถึงอย่างเหมาะสม ทั่วถึง เท่าเทียมตาม ความจำเป็นทาง สุขภาพของประชาชน โดยไม่แบ่งแยก ภูมิศาสตร์ เศรษฐานะ เชื้อชาติ อายุและ เพศ Efficiency delivered การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีการ สูญเสียที่น้อยที่สุดและคุ้มค่าต่อเงิน ที่เสียไปมากที่สุด การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีการ สูญเสียที่น้อยที่สุดและคุ้มค่าต่อเงิน ที่เสียไปมากที่สุด To effective and good quality of care บริหารเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม บริหารเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ของการเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิผล ของการเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิผล เหมาะสมตามเวลา และได้มาตรฐานที่กำหนด เหมาะสมตามเวลา และได้มาตรฐานที่กำหนด To an appropriate range ให้บริการพื้นฐานที่ครบถ้วนเหมาะสม User friendly and responsive to the individual needs นำไปสู่ความมั่นใจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

13 Level of Plan Policy Policy Strategic Plan Strategic Plan Action (Operational) Plan Action (Operational) Plan Program Program Project Project Corporate vs Unit Plan

14 How do we get there: Mission Strategy Strategy Tactic Tactic Activity Activity Where will we want to be: Vision Goal Goal Objective Objective Target Target Where are we now: SWOT KPIImpactOutcomeOutput Process How do we know where we are 1 2 3 4

15 Morbidity Morbidity Mortality Mortality DALY (Disability-adjusted Life Years) DALY (Disability-adjusted Life Years) YLL (Year of Life Lost) YLL (Year of Life Lost) YLD (Year Lived with Disability) YLD (Year Lived with Disability) DALY= YLL+YLD Burden of Disease

16 Disability Adjusted Life Years (DALY) Loss 2004

17 ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ที่ทำให้สูญเสียปีสุขภาวะ ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

18 คนไทยบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้น ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล คัดจากรายงานการสาธารณสุขไทย พ. ศ. 2544-2547

19 ผลกระทบต่อสังคม Percentage of wife victims * ABAC poll : Domestic violence survey, July 2004

20 Pareto Law (The 80/20 Principal) EFFORT RESULT 20 20 80 80 INPUTOUTPUT CAUSEEFFECT

21 เครื่องมือ เครื่องมือ SEA : Strategic Environmental Assessment SEA : Strategic Environmental Assessment EIA : Environmental Impact Assessment EIA : Environmental Impact Assessment HIA : Health Impact Assessment HIA : Health Impact Assessment SIA : Social Impact Assessment SIA : Social Impact Assessment

22 การรายงานผลการประเมิน การรายงานผลการประเมิน Sexy Report Sexy Report Visualization Visualization Analyzed-synthesis Analyzed-synthesis Crucial Crucial Easily digest Easily digest Appropriate time Appropriate time Marketing (4P) Marketing (4P)

23 END


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากนโยบายและยุทธศาสตร์และการนำไปใช้ น. พ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พ. บ., อ. ว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google