งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Service Management การบริหารงานบริการ สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Service Management การบริหารงานบริการ สุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Service Management การบริหารงานบริการ สุขภาพ

2 ธรรมชาติงานบริการ องค์ประกอบของการ บริการ การสร้างความสัมพันธ์ใน กระบวนการบริการ การสร้างและมอบคุณค่าแก่ ผู้รับบริการ การมุ่งที่ ลูกค้า

3 การบริการสุขภาพ ลักษณะของงานบริการ –Intangibility –Absence of inventory buffer –Inseparability –Labor intensive –Variability in service –Difficulty in controlling Quality

4 การบริการสุขภาพ Mixture of consumption & investment Lack of knowledge Human care as a right Unpredictable incidence External effect Large component of personal service Non profit motive

5 การสร้างความสัมพันธ์ใน กระบวนการบริการ การทำให้เห็นคุณค่าในการรับ บริการ การสร้างปฏิสัมพันธ์ และการมีส่วน ร่วม การสร้างความเชื่อใจ ใช้บริการซ้ำ ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบการบริการ

6 การสร้างและมอบคุณค่าแก่ ผู้รับบริการ ประเภทลูกค้า ผู้รับบริการ –Prospect –Customer –Friend –Advocate

7 การมุ่งลูกค้าและผู้รับบริการ ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่พึง พอใจ ระยะเวลา เทคโนโลยี และ เครื่องมือ

8 The total service Product concept Generic Product Expected Product Augmented Product

9 Customer Relationship management (CRM) แนวคิดในการพัฒนาลูกค้า โดยพยายามสร้าง ความสัมพันธ์พิเศษ กับลูกค้าที่มีอยู่แล้วไม่ให้ เปลี่ยนไปรับบริการของคู่แข่ง

10 4 Basic step in CRM 1.ID your customer in detail 2.Differentiate the most and least profitable 3.Interact 4.Customize your offerings to fit each customer’s needs.

11 Benchmarking The standard of excellence against which to measure and compare.

12 Process management

13 Management Function Planning Organizing Leading Controlling บริหารงาน - บริหารคน - บริหารตนเอง

14 การจัดการกระบวนการให้บริการ สุขภาพ Organization chart Function relationship Work Flow & Circulation Activity & Place

15 Health Service & Information Technology Core Trend Everything IP & Web 2.0 platform Analog to Digital Integration & metadata

16 การบริการสุขภาพกับเทคโนโลยี Infrastructure and Operations : Enable workflow can improve care High quality care can be cost efficient Security and Risk management Drive the knowledge data and Portfolio manager Centralized managed model of technology & support

17 การบริการสุขภาพกับเทคโนโลยี Improve health care quality Prevent medication error Reduce health care cost Increase administrative efficiencies Decrease paperwork Expand access to affordable care Reduction of unnecessary labor, increased efficiency labor

18 Human Resource Management (HRM) ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการจ้างงานไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ป้องกันการลาออกจากงานของพนักงาน ป้องกันการฟ้องร้องเรื่องการกระทำที่ไม่เป็น ธรรมต่อพนักงาน

19 Manager & HRM การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากรใหม่ การจัดการค่าจ้างเงินเดือน การจัดสวัสดิการและแรงจูงใจ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร การสื่อสาร ให้คำปรึกษา การใช้วินัย และการลงโทษ พนักงานสัมพันธ์ และพัฒนาบุคลากร

20 แนวคิดหลักในการออกแบบระบบจำแนก ตำแหน่งและค่าตอบแทนสำหรับภาค ราชการพลเรือนไทย คนที่มีคุณภาพในงานที่เหมาะสมกับ สมรรถนะที่ต้องการ และค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

21 Training and Development (T&D) Heart of a continuous effort designed to improve employee competency and organizational performance

22 Risk management (RM) การรับรู้ความเสี่ยง และทำการลด ควบคุม หรือ กำจัดความเสี่ยง “ เชิงรุก ไม่ใช่ ผลงาน : มุ่งเน้นการจัดการความ เสี่ยง ”

23 Risk management (RM) ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ทำ ให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด ความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นและมี ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กำหนด

24 Risk evaluation ความเสี่ยงปาน กลาง ผลกระทบรุนแรง มาก โอกาสเกิดน้อย ความเสี่ยงสูง ผลกระทบรุนแรง มาก โอกาสเกิดมาก ความเสี่ยงต่ำ ผลกระทบรุนแรง น้อย โอกาสเกิดน้อย ความเสี่ยงปาน กลาง ผลกระทบรุนแรง น้อย โอกาสเกิดมาก ผลกระ ทบ โอกาสที่จะเกิด

25 5 วิธี การจัดการความเสี่ยง Avoidance การหลีกเลี่ยง Loss control สามารถทำได้ 2 แบบกว้างๆ คือ loss prevention เป็นการป้องกันก่อนที่จะ เกิด loss reduction เป็นการทำให้เกิดความ เสียหายเกิดขึ้นน้อยที่สุด Risk retention เป็นวิธีการที่จะเลือกรับ ความเสี่ยงเอาไว้เอง Non-insurance transfer การถ่ายโอนความ เสี่ยงไปให้บุคคลอื่น Insurance การประกันภัย

26 Risk management ระบุความเสี่ยงในองค์กร ( Risk identification ) ประเมินความเสี่ยง ( Risk evaluation ) และพิจารณา ว่าจะยอมรับความเสี่ยงได้มาน้อยเพียงใด วิเคราะห์สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง เลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยง ( Strategy ) กำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุม หรือลดความเสี่ยง ( Implementation ) การกำกับดูแล ( Performance monitoring ) กำหนดแผนฉุกเฉิน ( Contingency Plan )

27 The world is Flat องค์กรต้องปรับตัว ด้วยการพัฒนา ทั้งด้าน ทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ออกมา ตอบสนองต่อโลกการแข่งขันในปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt Health Service Management การบริหารงานบริการ สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google