งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 7 _ต่อ คำสั่งควบคุมการทำงานของ ActionScripts.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 7 _ต่อ คำสั่งควบคุมการทำงานของ ActionScripts."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 7 _ต่อ คำสั่งควบคุมการทำงานของ ActionScripts

2 2 คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข เป็นคำสั่งที่สามารถเลือกเส้นทางการทำงานของ โปรแกรมของเราตามเงื่อนไขในโปรแกรม แบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  if  if…else  switch

3 3 คำสั่ง if เป็นการตรวจสอบเงื่อนไขของคำสั่งหลังคำว่า if ถ้าเงื่อนไขเป็น true จะทำงานตามชุดคำสั่ง ภายในเครื่องหมายวงเล็บปีกกา if(condition){if(condition) statement; statement(s); } รูปแบบ

4 4 คำสั่ง if if(condition) statement; end true false

5 5 ตัวอย่างคำสั่ง if var my_x=true; if(my_x==true){ trace(“hello world”); } //หรือเขียนแบบย่อได้เป็น if(my_x==true) trace(“hello world”);

6 6 ผลลัพธ์ของคำสั่ง if

7 7 คำสั่ง if…else if(condition){ statement(s); }else{ else statement; } รูปแบบ

8 8 คำสั่ง if…else if(condition) statement; end true false else else statement;

9 9 ตัวอย่างคำสั่ง if…else var my_x=false; if(my_x==true){ trace("condition is true"); }else{ trace("condition is false"); }

10 10 ผลลัพธ์ของคำสั่ง if…else

11 11 ตัวอย่างคำสั่ง if…else นอกจากนี้ เรายังสามารถซ้อนคำสั่ง if เพื่อ ตรวจสอบเงื่อนไขที่ซับซ้อนขึ้น if(condition){ statement(s); }else if(condition){ statement(s); }else{ … } รูปแบบ

12 12 ตัวอย่างคำสั่ง if…else var my_x=30; if(my_x==10){ trace(my_x); }else if(my_x==20){ trace(my_x); }else if(my_x==30){ trace(my_x); }else if(my_x==40){ trace(my_x); }

13 13 ผลลัพธ์ของคำสั่ง if…else

14 14 คำสั่ง switch เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเลือกเส้นทางการทำงาน ของโปรแกรมจากค่านิพจน์ที่กำหนด มีรูปแบบ ต่อไปนี้  expression คือ นิพจน์ที่ต้องการตรวจสอบ  Clause คือ เงื่อนไขที่ต้องการตรวจสอบ  statement(s) คือ ประโยคคำสั่งให้กระทำ

15 15 คำสั่ง switch รูปแบบ switch(expression){ case Clause: statement(s); [break;] [default: statement(s);] }

16 16 ตัวอย่างคำสั่ง switch switch(2){ case 1: trace("A"); break; case 2: trace("B"); break; default: trace("D"); }

17 17 ผลลัพธ์ของคำสั่ง switch

18 18 คำสั่งในการทำงานซ้ำ เราสามารถใช้งานคำสั่งนี้ ในการทำงานซ้ำเป็น จำนวนครั้งที่แน่นอน หรือจนกว่าจะทำให้เงื่อนไข เป็นดังที่เราต้องการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  while  do while  for

19 19 คำสั่ง while คำสั่งนี้ใช้ในกรณีการสุ่ม ซึ่งเราไม่ทราบว่าต้อง ทำการวนรอบทำการซ้ำเป็นจำนวนกี่รอบ while(condition){ statement(s); } รูปแบบ

20 20 คำสั่ง while while(condition) statement(s); end true false true false

21 21 ตัวอย่างคำสั่ง while var i=0; while(i<=5){ trace(i); i++; }

22 22 ผลลัพธ์ของคำสั่ง while

23 23 คำสั่ง do while จะทำซ้ำในขณะนิพจน์เงื่อนไขยังคงเป็นจริงอยู่ ทำจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ แต่คำสั่งนี้จะ ตรวจสอบเงื่อนไขซ้ำหลังจากทำชุดคำสั่งในลูป ไปแล้วอย่างน้อย 1 รอบ do { statement(s); } while(condition); รูปแบบ

24 24 คำสั่ง do while while(condition); statement(s); end false true do

25 25 ตัวอย่าง คำสั่ง do while trace("loop 1") var i=0; do{ trace(i); i++ }while(i<=3); trace("loop 2") var j=10 do{ trace(j); j++ }while(j<=3);

26 26 ผลลัพธ์คำสั่ง do while

27 27 คำสั่ง for คำสั่งนี้จะใช้ในการทำงานซ้ำเป็นจำนวนครั้งที่แน่นอน for(init expression;condition;update expression){ statement(s); } รูปแบบ

28 28 คำสั่ง for for statement; end true false

29 29 ตัวอย่างคำสั่ง for var i:Number; for(i=1;i<=3;i++){ trace(i); } trace("out of loop"+i);

30 30 ผลลัพธ์ของคำสั่ง for

31 31 การใช้งานฟังก์ชัน วิธีการเขียนโปรแกรมที่ดี คือ การแยกโปรแกรม ออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่ทำงานอย่างหนึ่งจนเสร็จ ข้อดี 1. ช่วยให้โปรแกรมของเราทำความเข้าใจง่าย 2. สามารถนำโปรแกรมย่อยที่สร้างขึ้นไปใช้ใน โปรแกรมอื่น 3. ลดความซ้ำซ้อนในการเขียนโปรแกรมในส่วน ที่ทำงานอย่างเดียวกัน ให้โปรแกรมเล็กลง

32 32 ฟังก์ชันที่ใช้กับ ActionScript ฟังก์ชันที่ใช้กับ ActionScript แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นเอง (User-defined) 2. ฟังก์ชันที่ ActionScript จัดเตรียมไว้ให้ (predefined functions)

33 33 ฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาใช้เอง function name([param1][,param2][…paramN]){ statement(s) } รูปแบบ

34 34 ตัวอย่างฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นเอง function my_AreaCircle(radius){ var my_answer=Math.PI*radius*radius; trace(my_answer) }

35 35 ตัวอย่างฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นเอง การเรียกใช้งานฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้น my_AreaCircle(20);

36 36 ผลลัพธ์ฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นเอง

37 37 การคืนค่าจากฟังก์ชัน หากฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นต้องการคืนค่ากลับมา เราสามารถใช้คำสั่ง return เพื่อคืนค่าฟังก์ชัน function box(height,wide,long){ return height*wide*long; }

38 38 การคืนค่าจากฟังก์ชัน การเรียกใช้งานฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้น allArea=box(4,5,6); trace(allArea);

39 39 ผลลัพธ์ฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นเอง

40 40 การใช้งานฟังก์ชันสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้ว ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่ ActionScript ได้ประกาศ ไว้ก่อนแล้ว ดังนั้นจึงสามารถเรียกใช้งานได้เลย โดยฟังก์ชันแต่ละตัวจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และต้องการค่าพารามิเตอร์ที่ต่างกัน บางฟังก์ชัน เราได้เคยใช้งานแล้วเช่น trace()

41 41 ฟังก์ชันสำหรับตรวจสอบชนิดข้อมูล typeof(expression) รูปแบบ

42 42 ฟังก์ชันสำหรับตรวจสอบชนิดข้อมูล var x=100; var y; trace(typeof(3)); trace(typeof("3")); trace(typeof(Math.PI)); trace(typeof(my_ball)); trace(typeof(x)); trace(typeof(y));

43 43 ผลลัพธ์

44 44 ฟังก์ชันที่ใช้แปลงชนิดข้อมูลและออบเจกต์ type(expression) เช่น String(expression) Number(expression) Boolean(expression) Object(expression) Array(expression) รูปแบบ

45 45 ฟังก์ชันที่ใช้แปลงชนิดข้อมูลและออบเจกต์ var my_mc:MovieClip; var my_arr:Array; var my_bool:Boolean; var my_num:Number; var my_obj:Object; var my_str:String

46 46 ฟังก์ชันที่ใช้แปลงชนิดข้อมูลและออบเจกต์ trace("type MovieClip:"+(typeof MovieClip(my_str))); trace("type object:"+(typeof Object(my_str))); trace("type Array:"+(typeof Array(my_num))); trace("type Boolean:"+(typeof Boolean(my_mc))); trace("type String:"+(typeof String(my_mc))); trace("type Number:"+(typeof Number(my_obj))); trace("type function:"+(typeof Function(my_mc))); trace("type null:"+(typeof null(my_arr))); trace("type undefined:"+(typeof undefined(my_obj)));

47 47 ฟังก์ชันที่ใช้แปลงชนิดข้อมูลและออบเจกต์


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 7 _ต่อ คำสั่งควบคุมการทำงานของ ActionScripts.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google