งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HTML, PHP. HTML  HyperText Markup Language  เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนา เวปเพจ หรือ ข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเรียกดูผ่าน web browser  นามสกุลของไฟล์ทั่วไปจะใช้.htm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HTML, PHP. HTML  HyperText Markup Language  เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนา เวปเพจ หรือ ข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเรียกดูผ่าน web browser  นามสกุลของไฟล์ทั่วไปจะใช้.htm."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HTML, PHP

2 HTML  HyperText Markup Language  เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนา เวปเพจ หรือ ข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเรียกดูผ่าน web browser  นามสกุลของไฟล์ทั่วไปจะใช้.htm หรือ.html  โครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML จะ ประกอบด้วย Hello What’s up

3 รายละเอียดเพิ่มเติม  คำสั่งที่ควรรู้จักเช่น  ….. ใช้ในการสร้าง link  ใช้ในการแสดงรูปภาพ  ใช้ในการขึ้นบรรทัดใหม่  ขีดเส้นคั่นบรรทัด  สร้างตาราง

4 HTML FORM  ฟอร์ม เป็นส่วนสำคัญสำหรับใช้รับข้อมูลจากผู้ใช้ เพื่อนำ ข้อมูลไปประมวลผล ต่อไปยัง Server

5

6 ตัวเลือก 1

7

8

9

10

11

12

13

14

15 PHP  PHP : Hypertext Preprocessor  ทำงานที่ฝั่งของ server เช่นเดียวกับ ASP  สามารถทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูลได้หลายชนิด (MySQL, Informix, Oracle, Sybase,..etc)  PHP เป็น open source  PHP ฟรี  PHP สามารถทำงานได้ในหลาย OS (Windows, Linux, Unix, etc..)  Web server รองรับ PHP (IIS, Apache)  โดยปกติจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในรูป.php

16 เริ่มต้นกับ PHP  Syntax ของ PHP จะอยู่ในรูป  คำสั่งภาษา PHP   Comment ใน PHP ใช้เหมือนภาษา C, Java

17 Hello World PHP HTML

18 การประกาศตัวแปรใน PHP  ในภาษา PHP จะใช้สัญลักษณ์ $ นำหน้าชื่อตัวแปร เช่น  $myVariable = 5;  $txt = “Hello World”;  PHP เป็นภาษา script ที่ไม่สนใจประเภทของข้อมูลจึงไม่ จำเป็นต้องประกาศประเภทของข้อมูล (int, string,..) ให้กับ ตัวแปร  ตัวอย่าง :

19 คำสั่ง echo  เป็นคำสั่งสำหรับแสดงผลลัพธ์ไปที่โปรแกรม browser  รูปแบบของคำสั่ง echo ข้อความ 1 หรือตัวแปร 1, ข้อความ 2 หรือตัวแปร 2, ข้อความ 3 หรือตัวแปร 3, …  ข้อความ เขียนภายใต้เครื่องหมาย double quote ( “ “ ) หรือ single quote ( ‘ ‘ )  ตัวแปรของภาษา PHP จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย $ เสมอ

20 Operation  การเชื่อมต่อข้อความ จะเชื่อมต่อด้วยเครื่องหมายจุด “. “  การทำ arithmetic operation ก็ใช้เครื่องหมายเหมือน ภาษา C, java  +, -, *, /, %, ++, --, +=, -=, ==, !=, <=

21 Condition  If-else ลักษณะการทำงานเหมือนกับภาษา C, Java if ( เงื่อนไข ) { คำสั่งถ้าเป็นจริงที่ 1; คำสั่งถ้าเป็นจริงที่ 2; … คำสั่งถ้าเป็นจริงที่ N; } else { คำสั่งถ้าเป็นเท็จ ที่ 1; คำสั่งถ้าเป็นเท็จ ที่ 2; … คำสั่งถ้าเป็นเท็จ ที่ N; }

22 ตัวอย่างยอดฮิต โปรแกรมคิดเกรด = 80) echo “A”; else if($score >= 70) echo “B”; else if($score >= 60) echo “C”; else if($score >= 50) echo “D”; else echo “F”; ?>

23 HTML + PHP  PHP จะสามารถรับค่าจาก form ของ HTML เช่น จาก ตัวอย่างคิดเกรด เราจะทำหน้า web page เพื่อรับค่า score แล้วส่งค่าไปให้ php PHP score :

24 การรับค่าจาก PHP  การส่งผ่านค่าตัวแปรต่าง ๆ จากฟอร์มทำได้โดยกำหนด Property สำคัญ ดังนี้  Method คือวิธีการส่งค่า ให้มีค่าเป็น POST หรือ GET  Action คือบอกให้ฟอร์มรู้ว่าจะส่งค่าตัวแปรต่าง ๆ ไปใช้งานที่ ไฟล์สคริปต์ไหน โดยจะใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องการรับค่าตัวแปรจาก ฟอร์มนี้ score : = 80) echo “A”; else if($score >= 70) echo “B”; else if($score >= 60) echo “C”; else if($score >= 50) echo “D”; else echo “F”; ?> grade.html a.php

25 GET และ POST  Method ในระบบ form คือ GET และ POST มีความ แตกต่างกันดังนี้  GET เป็นการส่งข้อมูลจากฟอร์มผ่านทาง URL ของเว็บ เพจโดยตรง วิธีนี้ไม่ปลอดภัยเพราะจะสามารถมองเห็น ข้อมูลที่ส่งไปให้สคริปต์ บน URL ซึ่งจะมองเห็นได้ในช่อง Address Bar ของบราวเซอร์  POST เป็นการส่งข้อมูลจากฟอร์มไปยังสคริปต์โดยตรง โดยไม่ผ่าน URL ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ดังกล่าวได้ด้วยวิธีปกติ เหมาะกับข้อมูลขนาดใหญ่ หรือต้อง ปิดเป็นความลับ เช่น หน้าจอล็อกอิน

26 ขั้นตอนการส่งค่าตัวแปรแบบ Post รหัส: ชื่อ - นามสกุล: รหัส: ชื่อ - นามสกุล: ไฟล์ Index.html ส่งข้อมูลแบบ post ไปยังไฟล์ showData.php ไฟล์ showData.php รับตัวแปรแบบ Post มาจาก index.html

27 ขั้นตอนการส่งค่าตัวแปรแบบ Get รหัส: ชื่อ - นามสกุล: ไฟล์ Index.html ส่งข้อมูลแบบ get ไปยังไฟล์ showData.php ไฟล์ showData.php รับตัวแปรแบบ Get มาจาก index.html

28 Exercise 2  จงเขียนหน้าเวปชื่อ ex2.html เพื่อที่จะรับค่า Login และ Password  ถ้าค่า login คือ “ect” และ password คือ “kmutnb” ให้แสดง  คำว่า Welcome เป็นตัวอักษรขนาด H2 สี #0000FF  แต่ถ้าไม่ใช่ ให้แสดง  คำว่า Go away hacker!! เป็นตัวอักษรขนาด H 1 สี #FF0000


ดาวน์โหลด ppt HTML, PHP. HTML  HyperText Markup Language  เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนา เวปเพจ หรือ ข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเรียกดูผ่าน web browser  นามสกุลของไฟล์ทั่วไปจะใช้.htm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google