งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EWG Synergy “สานใจ - สานชุมชน...สานคน – สานสัมพันธ์”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EWG Synergy “สานใจ - สานชุมชน...สานคน – สานสัมพันธ์”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EWG Synergy “สานใจ - สานชุมชน...สานคน – สานสัมพันธ์”
รุ่นที่ 1: มิ.ย. 52 รุ่นที่ 2 : 16 – 20 มิ.ย. 52 (วันเดินทางไป 9 และ16 มิ.ย. เวลาออกเดินทาง 4 โมงเย็นจ้า) สถานที่จัดกิจกรรม - รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนวัดพลา อ. บ้านฉาง จังหวัดระยอง - รุ่นที่ 2 ( ไว้บอกให้ทราบอีกทีนะคร้าบ) ที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมทีม ของชาว EWG รุ่น 1 และ 2 ณ โรงแรมพลา คลิฟ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อ. บ้านฉาง จังหวัดระยอง

2 EWG Synergy “สานใจ - สานชุมชน...สานคน – สานสัมพันธ์”
การเตรียมตัว เสื้อผ้า (ขอพร้อมลุยซัก 1 ชุดครับ) ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมใส่สบาย สำหรับคุณผู้หญิงๆๆ ในห้องพักมี Hair Dryer ไว้ให้ใช้ด้วยนะ

3 อาหารเย็น / Check in เข้าที่พัก...ราตรีสวัสดิ์
EWG Synergy “สานใจ - สานชุมชน...สานคน – สานสัมพันธ์” กิจกรรมของชาวเรา วันแรก ออกเดินทาง (16.00 น.) อาหารเย็น / Check in เข้าที่พัก...ราตรีสวัสดิ์ วันที่ 2 พิธีเปิดและสนทนาประสาคน EWG / กิจกรรม “เตรียมธรรม – ใจ” / กิจกรรม “เดินหน้าหาเพื่อนใจ” กิจกรรม “ก้าวต่อไปสร้างสายใย สายสัมพันธ์” “เส้นทางของชีวิต” / “เสริมพลังจิต – พลังใจ” วันที่ 3 บริหารกาย – สบายใจ / “หลักชัยที่เราจะไปด้วยกัน” * ทีมเรา...เราสร้างทีม “ถอดรหัส...อัจฉริยะ” * โชว์คุณค่านวัตกรรม / สมรภูมิ กระทะร้อน THE TALENT SHOW วันที่ 4 ความรู้สึกของคนพื้นที่ และปฏิบัติการภารกิจ จิตอาสา..พัฒนาชุมชน เฮฮา.....คาราโอเกะ วันที่ 5 “วันวานยังหวานอยู่” * ย้อนอดีต ขีดอนาคต พิธีปิด....บอกกล่าว เล่าความรู้สึก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

4 ผู้ร่วมทีมกิจกรรม Group 1
นส.ฉัตรแก้ว ภุมรินทร์ HR 2 นายณฐพล เหรียญดียิ่ง 3 น.ส.เฟื่องฟ้า นิ่มเจริญ IT 4 นายลูกอินทร์ อินเจริญ 5 นายปริญญา รุจาคม 6 นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์ UU (กกจ.) 7 นส.ลัดดา แสงสุวรรณถาวร UU (ฉช.) 8 นางอรัญญา เจียมจิตานันท์ UU (กง.) 9 นายจิรศักดิ์ วณิชกิจ UU (ราชบุรี) 10 นายวรพจน์ ชินวรกิจกุล UU (สมุย) 11 นายกฤษฎา มหาสันทนะ UU (วิศวกรรม) 12 น.ส.ศิริพร บุญโกย กกญ. 13 น.ส.สุวรรณา กอเจริญรัตน์ กง. 14 นส.วิยะดา ด้วงดน 15 น.ส.เพลินพิศ สุวรรณปักษ์ 16 นางณัฏฐภรณ์ สมัครวงศ์ ตส. 17 นายศุภมิตร ประดิษฐ์ทอง ป (ฉท) 18 นายขวัญชัย วิยาภรณ์ 19 นายสัญญา เพ็งปาน 20 นายธวัชชัย อุตทคะวาปี ป (รย)

5 ผู้ร่วมทีมกิจกรรม Group 1
21 นายชัยรัตน์ วงษ์พยอม ป (รย) 22 นายธนวัฒน์ สร้อยทอง 23 นายพรชัย เตชะบวรกุล 24 นายนาวิน ชูพันธุ์ พธ. 25 นายสิริ หลิมศิริวงศ์ 26 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ 27 นายสุระพงษ์ วงศ์ประดิษฐ์ วผ. 28 นส.สุณีวรรณ สุดสวัสดิ์วรกุล สกญ. 29 น.ส.ปิติมา ปัทมานนท์ 30 นส. กรวรา นิชย์วัฒนากุล 31 นส.ถนอมจิต วนวัฒนากุล 32 นส.นารีรัตน์ เต่าทอง 33 นส.ปิยพร มณเฑียร 34 นส.นุจรินทร์ พรมลี สต. 35 นส.นันท์นภัส ผันผาย 36 นส.มณฑิกา โพธิ์ถาวร 37 นายธนภูมิ เหมือนสน 38 นางวิราวรรณ ธารานนท์ อก. 39 นายสัภยา ม่อยเงิน 40 นส.ประภาพร พุ่มเมือง 41 น.ส.พิมพรรณ มโนภินิเวศ

6 ผู้ร่วมทีมกิจกรรม Group 2
1 น.ส.นิภา ชินบัญชร HR 2 น.ส.วฤอารี ตั้งประจวบเหมาะ 3 น.ส.ธารทิพย์ โพธิสรณ์ IT 4 นายปวริศ อมรรัตนศักดิ์ 5 นายจุมพล จันทร์คำ UU (บริการ2) 6 นายบุญชัย ปานทวีเดช UU (วิจัย) 7 นายอดุลย์ ไชยพรหม UU (แผน) 8 น.ส.วรพรรณ สาขากร UU (จัดซื้อ) 9 นายไพศาล ยี่หว่า UU (ฉช.) 10 นายพลพจน์ เชนวิทยา UU (รย.) 11 น.ส.อินทราณี พหลพลพยุหเสนา กกญ. 12 นางจิระนันท์ ทิมทอง กง. 13 นส.พัตชรี นุ่นคง 14 นส.ชรินทร ปิติ 15 นส.ลลนา วิวิธสุรการ ตส. 16 นายวิชาญ ด่างทา ป (ฉท) 17 นายธีภพ โพธิ์พะเนาว์ 18 นายสันติ ปิยะสราศาลทูล 19 นายสุริยะ ไกรซัง 20 นายปรีชา ฉิมเกื้อ ป (รย) 21 นายศิรพงษ์ เจติยานนท์

7 ผู้ร่วมทีมกิจกรรม Group 2
22 นายสุรศักดิ์ สุขวงศ์ ป (รย) 23 นายธีรสุวัฒน์ ตั้งกิตติรุ่งเรือง 24 นายบุญมา บัญญัติพันธุ์ 25 นายศุภทรรศ สาพิมาน พธ. 26 นายเลอศักดิ์ กาญจนพงศธร 27 นายกิตติ น่วมหนู 28 นางพนัชกร ระยะกุญชร 29 นายพจนา บุญศิริ วผ. 30 นายโชคชัย ทวิสุวรรณ 31 นายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล สกญ. 32 นายโสกุล เชื้อภักดี 33 น.ส.ศิริวรรณ ลิมป์รุ่งรัตนา 34 นส.ศิริสุข ป้านสุวรรณ 35 น.ส.ประสบสุข วิจิตรโสภณ 36 นส.กันยานาถ วีระพันธ์ สต. 37 นางเอมอร เตชะภู 38 น.ส.จินดาวรรณ นันทิพานิชย์ 39 นส.อังคนา ปัญญาอ่อง 40 น.ส.อารยา พลวิชัย อก. 41 นางศิราภรณ์ อินทนิล 42 นส.ฝนทิพย์ โชติดำรงค์


ดาวน์โหลด ppt EWG Synergy “สานใจ - สานชุมชน...สานคน – สานสัมพันธ์”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google