งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย โรงเรียนศรี พฤฒา จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย โรงเรียนศรี พฤฒา จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย โรงเรียนศรี พฤฒา จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

2 กิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษ เชิงสร้างสรรค์ ( บรรยายภาพ ) วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2549 ณ ห้อง E-Knowledge Center โรงเรียนศรีพฤฒา วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2549 ณ ห้อง E-Knowledge Center โรงเรียนศรีพฤฒา

3 กำหนดการ 8.00-9.00 น. ลงทะเบียน 9.00- 9.30 น. พิธีเปิด 9.30-11.00 น. กิจกรรมเขียน ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ตาม ภาพที่กำหนดให้ 11.00-13.00 น. คณะกรรมการ ตรวจผลงาน. ผู้ร่วมกิจกรรม ชม ภาพยนตร์เรื่อง Roman Holiday 13.00 น. ประกาศผลการเขียนเป็น เลิศ 3 อันดับและมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทุกคน

4 เกณฑ์การประเมินการเขียน ที่หัวข้อคะแนน เต็ม 1 ตั้งชื่อเหมาะสมกับภาพ 5 2 ใช้คำศัพท์ สำนวน สร้าง ประโยค ในการบรรยายภาพได้ 5 3 ลำดับเหตุการณ์ของแต่ละ ภาพ ให้เป็นเรื่องเดียวกันได้ 5 4 สร้างเหตุการณ์ตอนจบของ เรื่อง ตามแนวคิดของตนเองได้ 5 5 เขียนสะอาด เรียบร้อย ตาม กติกา 5

5 ภาพที่กำหนดให้ ระดับ ม. ต้น Tell a story in 3 frames at least 100 words มัธยมต้น

6 ภาพที่กำหนดให้ ระดับ ม. ปลาย Tell a story in 5 frames

7 คณะกรรมการ ระดับ ม. ต้น 1. นางพวงเพ็ชร เรืองรัตน์ โรงเรียนสตรี วิทยา 2 2. นส. ปราณี ลิมป์รุ่งรัตนา โรงเรียนสตรี เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 3. นางสุภิญญา บุญพรพิมลกิจ โรงเรียน ลาดปลาเค้าวิทยาคม 4. นางวีนา ณ ระนอง โรงเรียนหอวัง 5. นางทิพยา รัตนะ โรงเรียนนวมินทร์ฯ เตรียมอุดมฯน้อมเกล้า

8 คณะกรรมการ ระดับ ม. ปลาย 1. นางสุนี อย่าลืมญาติ โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาพัฒนาการ 2. นางยุวดี เรืองพานิช โรงเรียนสารวิทยา 3. นางปรียานุช สำเนียงสูง โรงเรียน เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 4. นางสาววัชราทิพย์ สีแดง โรงเรียน จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 5. นางมนนิภา พฤกษพงศ์ โรงเรียนสตรี วิทยา 2

9 ผลการเขียนภาษาอังกฤษเชิง สร้างสรรค์เป็นเลิศ ระดับ ม. ปลาย อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 น. ส อัจจิมา แก้ว ขุนทอง รร. สตรีวิทยา 2 นส. วิมินตรา แจ้งนิล รร. จันทร์หุ่น บำเพ็ญ นส. อรรัมภา วิทยสิริ ไพบูลย์ รร. เตรียม อุดมศึกษา พัฒนาการ 22 18.5 18 นส. สุมนทิพย์ ชมพูแดง รร. เตรียม อุดมศึกษา น้อมเกล้า

10 ผลการเขียนภาษาอังกฤษเชิง สร้างสรรค์เป็นเลิศ ระดับ ม. ต้น อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 ดญ. กิตติ์รวี คงณัฐเศรษฐ์ รร. เตรียม อุดมศึกษา พัฒนาการ ดช. อิชยะ ศิลา รร. ราชวินิต บางเขน 18.5 17 16.5 ดญ. กนกพร คงสุข รร. สารวิทยา

11 ผู้มีผลการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์เป็น เลิศ 3 อันดับ ทั้ง 2 ระดับ... ประจำปี 2549

12 การประเมินการจัดกิจกรรม (2)

13 การประเมินการจัดกิจกรรม (1) โรงเรียนแจกแบบสอบถาม 66 ใบ ได้รับ คืน 46 ใบ และปรากฏความคิดเห็น ดังนี้ ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 13 คน เป็นนักเรียน ระดับ ม. ต้น จำนวน............19 คน นักเรียน ม. ปลาย จำนวน......................22 คน ครูไม่เคยมา รร. ศรีพฤฒามาก่อน.........................6 คน นักเรียนไม่เคยมา ณร. ศรีพฤฒามาก่อน...............10 คน

14 การประเมินการจัดกิจกรรม (3) จากตาราง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นใน ระดับมากที่สุด เรื่อง การอำนวยความ สะดวกจากคณะผู้ดำเนินกิจกรรม ร้อย ละ 54 (25 คน ) มีความคิดเห็นในระดับมาก เรื่อง ความ พร้อมในการเตรียมงานร้อยละ 63 (30 คน ) มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เรื่อง การเพิ่มพูนทักษะการเขียนเชิง สร้างสรรค์ร้อยละ 54 (25 คน ) มีความคิดเห็นในระดับน้อย และน้อย ที่สุด เรื่อง ความสะดวกในการเดินทาง มายังสถานที่จัดกิจกรรมร้อยละ 11 (5 คน ) และ 4.39 (2 คน )

15 ข้อเสนอแนะ 1. ควรให้พิมพ์คำบรรยายในคอมพิวเตอร์ 2.Instruction ในภาพควรมีเกณฑ์ระบุ ด้วย เพราะมีผู้ร่วมกิจกรรมไม่ได้ตั้งชื่อ เรื่อง ทำให้เสียคะแนน 3. ภาพควรเป็นภาพสี 1. ควรให้พิมพ์คำบรรยายในคอมพิวเตอร์ 2.Instruction ในภาพควรมีเกณฑ์ระบุ ด้วย เพราะมีผู้ร่วมกิจกรรมไม่ได้ตั้งชื่อ เรื่อง ทำให้เสียคะแนน 3. ภาพควรเป็นภาพสี

16 ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม ค่าอาหาร........................................................3300.- บาท ค่าดอกไม้ติดเสื้อผู้ดำเนินกิจกรรม.............. 470.- บาท รวม....................................................... 4770.- บาท ค่าอาหาร........................................................3300.- บาท ค่าดอกไม้ติดเสื้อผู้ดำเนินกิจกรรม.............. 470.- บาท รวม....................................................... 4770.- บาท

17 http://school.obec.go.th/sri pruetta/creative49.htm

18


ดาวน์โหลด ppt โดย โรงเรียนศรี พฤฒา จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google