งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการพัฒนา คุณภาพ เครือข่าย โรงพยาบาล ในจังหวัด เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการพัฒนา คุณภาพ เครือข่าย โรงพยาบาล ในจังหวัด เชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการพัฒนา คุณภาพ เครือข่าย โรงพยาบาล ในจังหวัด เชียงราย

2 ระดับการพัฒนาคุณภาพ บันไดขั้นที่ 1 รพ. แม่ฟ้าหลวง บันไดขั้นที่ 2 รพ. เชียงแสน พาน แม่สรวย แม่ลาว เวียงป่าเป้า เวียงแก่น ค่ายเม็งรายฯ เทิง

3 ระดับการพัฒนาคุณภาพ กำลังผ่านการ Accredit รพ. ขุนตาล พญาเม็งราย ผ่าน Re- Accredit รพ. เวียงเชียงรุ้ง โอเวอร์บรุ๊ค รอ Re- Accredit 1. รพร. เชียงของ แม่จัน พระญานสังวร ( ภายใน พ. ค.54)

4 ระดับการพัฒนาคุณภาพ รอ Re- Accredit 2. รพ. แม่สาย ( ภายใน ปี 55)

5 สิ่งที่ต้องการความ ช่วยเหลือ เยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อม รับการประเมินตามระดับการ พัฒนา มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ ละทีม เช่น RM PCT IC ฯลฯ นำเสนอผลงานเด่นของทีม มีการ benchmark ตัวชี้วัดที่ สำคัญ อบรมความรู้การพัฒนา คุณภาพที่ update จัดประชุมทีม FA ของทุก โรงพยาบาล

6 สิ่งที่ต้องการความ ช่วยเหลือ มีเวทีนัดพบ รพ. ที่ได้รับ งบประมาณเตรียมประเมินขั้น 3 ( แม่สรวย แม่ลาว เวียงป่า เป้า เวียงแก่น ) อยากให้ รพ. ที่ผ่านการ Accredit เป็นพี่เลี้ยง

7 คณะกรรมการ ลำดั บชื่อสกุลโรงพยาบาล 1 คุณโสภาเจนจัดรพ. เวียงป่าเป้า 2 คุณสุจินดาเตจ๊ะรพ. เวียงป่าเป้า 3 ทญ. ชไมพรธนกุลมาสรพ. สมเด็จสมเด็จพระญานสังวร 4 คุณบังอรมณีกันวังรพ. สมเด็จสมเด็จพระญานสังวร 5 คุณขวัญใจสานมาลารพ. เวียงเชียงรุ้ง 6 คุณประภัสสรไชยชนะรพ. ป่าแดด 7 คุณเพ็ญศรีคำเหล็กรพร. เชียงของ 8 คุณศุภลักษณ์อิ่นแก้วรพ. แม่สรวย 9 คุณพิเชฐคำถาเครือรพ. แม่สรวย 10 คุณประภาศรีทิพย์อุทัยรพ. เวียงแก่น 11 คุณอาภรณ์ทองทิพย์รพ, ขุนตาล 12 คุณลำพรรณ์จิตต์รัตนอนันต์รพ. เทิง 13 คุณการุณจันทรัตน์รพ. แม่ลาว 14 คุณวาสนาวงศ์นุปิงรพ. แม่ลาว 15 คุณพีรดาโฆสิตรพ. แม่ฟ้าหลวง 16 ทพ. วีระอิสระธานินท์รพ. แม่จัน 17 คุณวราภรณ์ภัทรมงคลเขตต์รพ. แม่จัน 18 คุณนิรภรณ์หลวงฟองรพ. แม่สาย 19 คุณรัชนีปั้นสนรพ. พญาเม็งราย 20 คุณอัมพันธ์ไชยปิงรพ. โอเวอร์บุร๊ค 21 พ. ต. หญิงพัชรีธวัชพีระชัยรพ. ค่ายเม็งรายฯ 22 ร. อ. หญิงนัยน์มะส่าห์รพ. ค่ายเม็งรายฯ 23 รพ. เชียงแสน

8


ดาวน์โหลด ppt แผนการพัฒนา คุณภาพ เครือข่าย โรงพยาบาล ในจังหวัด เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google