งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม GFMIS.ขบ.02 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม GFMIS.ขบ.02 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม GFMIS.ขบ.02 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ

2

3

4

5 บันทึกการจ่ายชำระเงิน แบบฟอร์ม GFMIS. ขจ.01

6

7

8 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Excel Loader สำหรับลูกหนี้เงินยืมกรณีเงินนอกงบประมาณ การบันทึกตั้งลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม GFMIS.ขบ.03 : ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

9

10

11

12 2.บันทึกการจ่ายชำระเงิน แบบฟอร์ม GFMIS. ขจ.01

13

14

15 กรณีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่ตั้งเบิก
3. การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม GFMIS.บช.01 : ใบบันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร G1 กรณีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่ตั้งเบิก

16

17

18

19 4. การบันทึกตั้งเงินเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งโดยไม่มีลูกหนี้บัญชีเงินรอรับคืน : แบบฟอร์ม GFMIS.บช.01 ประเภทเอกสาร BD

20

21

22

23 5. บันทึกการนำส่งเงิน : แบบฟอร์ม GFMIS. นส
5.บันทึกการนำส่งเงิน : แบบฟอร์ม GFMIS.นส.02-2 : ใบนำส่งเงิน ประเภทเอกสาร R7

24

25

26 6. การลดยอดลูกหนี้เงินยืมและเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง : แบบฟอร์ม GFMIS. บช
6.การลดยอดลูกหนี้เงินยืมและเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง : แบบฟอร์ม GFMIS.บช.01 – ใบบันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร BE

27

28

29

30 การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม GFMIS. บช
การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม GFMIS.บช.01 : ใบบันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร G1 กรณีที่ค่าใช้จ่ายเท่ากับการตั้งเบิก

31

32

33

34 การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม GFMIS. บช
การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม GFMIS.บช.01 : ใบบันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร G1 กรณีที่ค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งเบิก

35

36

37


ดาวน์โหลด ppt ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม GFMIS.ขบ.02 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google