งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม GFMIS. ขบ.02 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม GFMIS. ขบ.02 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม GFMIS. ขบ.02 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ

2 2

3 3

4 4

5 5 บันทึกการจ่ายชำระเงิน แบบฟอร์ม GFMIS. ขจ.01

6 6

7 7

8 8 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Excel Loader สำหรับลูกหนี้เงินยืม กรณีเงินนอกงบประมาณ การบันทึกตั้งลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม GFMIS. ขบ.03 : ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

9 9

10 10

11 11

12 12 2. บันทึกการจ่ายชำระเงิน แบบฟอร์ม GFMIS. ขจ.01

13 13

14 14

15 15 3. การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม GFMIS. บช.01 : ใบ บันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร G1 กรณีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่ตั้ง เบิก

16 16

17 17

18 18

19 19 4. การบันทึกตั้งเงินเบิกเกิน ส่งคืนรอนำส่งโดยไม่มีลูกหนี้ บัญชีเงินรอรับคืน : แบบฟอร์ม GFMIS. บช.01 ประเภทเอกสาร BD

20 20

21 21

22 22

23 23 5. บันทึกการนำส่งเงิน : แบบฟอร์ม GFMIS. นส.02-2 : ใบนำส่งเงิน ประเภทเอกสาร R7

24 24

25 25

26 26 6. การลดยอดลูกหนี้เงินยืมและ เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง : แบบฟอร์ม GFMIS. บช.01 – ใบบันทึกรายการ บัญชี ประเภทเอกสาร BE

27 27

28 28

29 29

30 30 การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม GFMIS. บช.01 : ใบ บันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร G1 กรณีที่ค่าใช้จ่ายเท่ากับการตั้งเบิก

31 31

32 32

33 33

34 34 การบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม : แบบฟอร์ม GFMIS. บช.01 : ใบ บันทึกรายการบัญชี ประเภทเอกสาร G1 กรณีที่ค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งเบิก

35 35

36 36

37 37


ดาวน์โหลด ppt 1 ทำการตั้งเบิกเพิ่ม แบบฟอร์ม GFMIS. ขบ.02 เพื่อชดใช้ใบสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google