งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) คือตัวการสำคัญที่ทำให้ อุณหภูมิของโลก เพิ่มขึ้น... ก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO 2 ) ก๊าซมีเทน (CH 4 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) คือตัวการสำคัญที่ทำให้ อุณหภูมิของโลก เพิ่มขึ้น... ก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO 2 ) ก๊าซมีเทน (CH 4 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) คือตัวการสำคัญที่ทำให้ อุณหภูมิของโลก เพิ่มขึ้น... ก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO 2 ) ก๊าซมีเทน (CH 4 ) ก๊าซไนตรัสออกไซด์(N 2 O) ไอน้ำ (H 2 O) ก๊าซโอโซน (O 3 ) และก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC)

2 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคาร โดยนำมาใช้กับอาคารหอสมุด เมื่อ 1 ต.ค. 46 อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลตำบลปากแพรก เป็นอาคาร 2 ชั้นครึ่ง ขนาดกว้าง 26.80 เมตร ยาว 20.00 เมตร เจ้าหน้าที่ 25 คน ผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 350 คน เปิดบริการปีละ 340 วัน

3 หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ดำเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า มาตั้งแต่ปี 2546 เมื่อครั้งเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์รักษาสภาพ ภูมิอากาศเพื่อเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย (CCP) ความเป็นมา โดยได้จัดทำบัญชีการใช้พลังงานไฟฟ้า และตั้งเป้าหมายการลดการใช้ 20 % มาตรการที่ใช้ : ลดจำนวนการใช้ และลดชั่วโมงการใช้งานต่อวัน ปี 2546 สามารถลดได้ 21 % ลด CO 2 =14.5 ตัน ปี 2550 สามารถลดได้ 41 % ลด CO 2 =27.5 ตัน คำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซ CO 2 =ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้(KWh) x 0.538 ก.ก.

4 กิจกรรมไฟฟ้าหารสอง ในปี 2546 สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 27,075 กิโลวัตต์ต่อปี ลด CO 2 = 14.5 ตัน x 0.538 ก.ก. =14,566 ก.ก.

5 กิจกรรมการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ในปี 2550 สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 51,026 กิโลวัตต์ต่อปี ลด CO 2 = 27.4 ตัน x 0.538 ก.ก. =27,452 ก.ก.

6 การคำนวณหาปริมาณการใช้ไฟจากหลอดไฟฟ้าและ เครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้สูตร หน่วยการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง) = วัตต์จากหลอดไฟ/เครื่องใช้ไฟฟ้า 1000 x จำนวนชั่วโมง ที่ใช้งาน ก่อนปรับปรุง ปี 2545หลอดไฟฟ้า หลังปรับปรุง ปี 2546 หลังปรับปรุง ปี 2550 ลดลง=4,759.06 KWh เพิ่มขึ้น=2,802.90 KWh จากปี 46 ลดลงจากปี 45 1,956.16 KWh 11%

7 เครื่องปรับอากาศ ก่อนปรับปรุงปี 2545 ลดลง=15,551.54 KWh ลดลงจากปี 45 39,777.97 KWh 42% หลังปรับปรุงปี 2546 ลดลง= 24226.44 KWh จากปี 46

8 จอคอมพิวเตอร์ ก่อนปรับปรุงปี 2545 ลดลง=2,240.6 KWh หลังปรับปรุงปี 2546 หลังปรับปรุงปี 2550 ลดลง= 1,201.4 KWh จากปี 46 ลดลงจากปี 45 3,442 KWh 52%

9 ก่อนปรับปรุงปี 2545 ลดลง=4,524 KWh ลดลงจากปี 45 5,850 KWh 88% หลังปรับปรุงปี 2546 หลังปรับปรุงปี 2550 ลดลง= 1,326 KWh จากปี 46 กระติกน้ำร้อน

10 “It is not enough to have a good mind, the main thing is to use it well.” --Rene Descartes “เพียงคิดดีเท่านั้นยังไม่พอ สำคัญที่สุด คือ จะต้องนำไปปฏิบัติให้ดีด้วย ” --เรอเน เดสคาเตส


ดาวน์โหลด ppt ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) คือตัวการสำคัญที่ทำให้ อุณหภูมิของโลก เพิ่มขึ้น... ก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO 2 ) ก๊าซมีเทน (CH 4 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google