งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประหยัดพลังงานในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประหยัดพลังงานในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประหยัดพลังงานในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
คณะผู้จัดทำ 1. อ.ทศพร ชัยนุรักษ์ เทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม) 2. อ.ธรรมนูญ แก้วเสถียร วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 3. อ.กฤษฏา ชาติกานนท์ โรงเรียนดอนบอสโก 4. อ.กฤษณะรักษ์ ประศาสน์ครุการ วิทยาลัยเทคนิคการญจนาภิเษก มหานคร 5. อ.มินตรา ตรงต่อการ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

2 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
การประหยัดพลังงานในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1.บอกองค์ประกอบหลักของระบบการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในโรงงานได้ 2.อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียกำลังไฟฟ้าในสายส่งได้ 3.อธิบายการสูญเสียกำลังไฟฟ้าในหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 4.อธิบายวิธีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพได้ 5.บอกวิธีการดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าได้

3 การประหยัดพลังงานในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
แบบทดสอบ การประหยัดพลังงานในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

4 ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสายส่ง
ซิงโครนัสมอเตอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า สายส่งกำลังไฟฟ้า

5 อุปกรณ์รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อจ่ายไปใช้งานคือ
กล่องควบคุมย่อย กล่องควบคุมหลัก ภาระ สายไฟแรงสูง

6 ข้อใดกล่าวผิดในเรื่องกำลังสูญเสียในสาย
กระแสไฟฟ้าในสายส่งมีค่าสูงกำลังสูญเสียมีค่ามาก สายส่งไฟฟ้าที่มีระยะทางไกล กำลังสูญเสียมาก สายส่งไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่เกินไป กำลังลังสูญเสียมาก จุดต่อสกปรกหรือหลวมสูญเสียกำลังมาก

7 ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียกำลัง ไฟฟ้าที่หม้อแปลง
ความต้านทานของขดลวด ขณะที่ไม่มีการจ่ายโหลด แกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้า ภาระของหม้อแปลงไฟฟ้า การอาร์คที่ขั้วต่อ

8

9 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าของไทย ระบบสายส่งแรงดันปานกลาง
ระบบสายส่งแรงสูง 500 kV , 230 kV, 115 kV , 69 kV กฟน kV, 12 kV กฟภ kV, 22 kV, 11 kV 380/220 V ระบบสายส่งแรงดันปานกลาง ระบบสายใช้งาน

10 ระบบการส่งจ่ายไฟฟ้า บทที่1.2 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม จากคู่มือผู้เรียน หน้า 21 อ้างอิงแผ่นใส IC 020

11 การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในสายส่ง
บทที่1.2 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม จากคู่มือผู้เรียน หน้า 23 อ้างอิงแผ่นใส IC 023

12 การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในสายส่ง
บทที่1.2 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม จากคู่มือผู้เรียน หน้า 22 อ้างอิงแผ่นใส IC 021

13 การสูญเสียในสายส่งแรงต่ำ
ก. การสูญเสียในสายส่งแรงดันต่ำหลัก บทที่1.2 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม จากคู่มือผู้เรียน หน้า 24 อ้างอิงแผ่นใส IC 024

14 การสูญเสียในสายส่งแรงต่ำ
ก. การสูญเสียในสายส่งแรงดันต่ำหลัก (ต่อ) บทที่1.2 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม จากคู่มือผู้เรียน หน้า 25 อ้างอิงแผ่นใส IC 025

15 การสูญเสียในสายส่งแรงต่ำ
ข. การสูญเสียในสายส่งแรงดันต่ำย่อย บทที่1.2 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม จากคู่มือผู้เรียน หน้า 26 อ้างอิงแผ่นใส IC 026

16 หม้อแปลงจำหน่าย (Distribution Transformer)
หม้อแปลงชนิดนี้ส่วนใหญ่อยู่ภายนอกอาคาร ดังนั้น ต้องมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม และหม้อแปลงจะต่ออยู่ที่ปลายของระบบสายส่งและใช้งานตลอดเวลา

17 ส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้า
บทที่1.2 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม จากคู่มือผู้เรียน หน้า 26 อ้างอิงแผ่นใส IC 027

18 การสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า
บทที่1.2 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม จากคู่มือผู้เรียน หน้า 27 อ้างอิงแผ่นใส IC 028

19 ประสิทธิภาพของหม้อแปลง
(การวัดจริง) ประสิทธิภาพ = × 100 [%] (เชิงพาณิชย์) ประสิทธิภาพ = × 100 [%] = × 100 [%] กำลังขาเข้า กำลังขาออก กำลังขาออก + กำลังสูญเสีย กำลังขาเข้า - กำลังสูญเสีย

20 ตารางแสดงมาตรฐานกำลังสูญเสียของหม้อแปลง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หม้อแปลง 1 เฟส Watt Loss Core Loss KVA 11 KV 19 KV 22 KV Copper Loss Imp (%) 10 70 75 160 2.0 20 110 120 330 30 150 480 40 190 200 740 2.2

21 ตารางแสดงมาตรฐานกำลังสูญเสียของหม้อแปลง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หม้อแปลง 3 เฟส Core Loss KVA Copper Imp 11 KV 22 KV 33 KV Loss (%) 50 190 210 230 1050 4 100 320 340 350 1750 4 160 460 480 500 2350 4 250 650 670 700 3250 4 315 770 800 850 3900 4 400 930 960 1000 4600 4 500 1100 1150 1200 5500 4 630 1300 1350 1400 6500 4 800 1600 1600 1700 11000 6 1000 1950 1950 2000 13500 6 1250 2300 2300 2350 16400 6 1500 2800 2800 2850 19800 6 2000 3250 3250 3300 24000 6

22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียและประสิทธิภาพของหม้อแปลง
บทที่1.2 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม จากคู่มือผู้เรียน หน้า 27 อ้างอิงแผ่นใส IC 029

23 การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
บทที่1.2 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม จากคู่มือผู้เรียน หน้า 28 อ้างอิงแผ่นใส IC 030

24 ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก

25 ตู้ควบคุมไฟฟ้าย่อย

26 ตู้ควบคุมไฟฟ้า บทที่1.2 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม จากคู่มือผู้เรียน หน้า 28 อ้างอิงแผ่นใส IC 031

27 การดูแลตู้ควบคุมไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
บทที่1.2 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม จากคู่มือผู้เรียน หน้า 28 อ้างอิงแผ่นใส IC 032


ดาวน์โหลด ppt การประหยัดพลังงานในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google