งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะ ผู้จัดทำ การประหยัดพลังงานในระบบส่ง จ่ายกำลังไฟฟ้า 1. อ. ทศพร ชัยนุรักษ์ เทคโนโลยีสยาม ( ช่าง กลสยาม ) 2. อ. ธรรมนูญ แก้วเสถียร วิทยาลัยสารพัดช่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะ ผู้จัดทำ การประหยัดพลังงานในระบบส่ง จ่ายกำลังไฟฟ้า 1. อ. ทศพร ชัยนุรักษ์ เทคโนโลยีสยาม ( ช่าง กลสยาม ) 2. อ. ธรรมนูญ แก้วเสถียร วิทยาลัยสารพัดช่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะ ผู้จัดทำ การประหยัดพลังงานในระบบส่ง จ่ายกำลังไฟฟ้า 1. อ. ทศพร ชัยนุรักษ์ เทคโนโลยีสยาม ( ช่าง กลสยาม ) 2. อ. ธรรมนูญ แก้วเสถียร วิทยาลัยสารพัดช่าง สระบุรี 3. อ. กฤษฏา ชาติกานนท์ โรงเรียนดอนบอสโก 4. อ. กฤษณะรักษ์ ประศาสน์ครุการ วิทยาลัยเทคนิคการญจนาภิเษก มหานคร 5. อ. มินตรา ตรงต่อการ วิทยาลัยเทคนิคมาบตา พุด

2 วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม การประหยัดพลังงานในระบบส่ง จ่ายกำลังไฟฟ้า 1. บอกองค์ประกอบหลักของระบบการส่งจ่าย กำลังไฟฟ้าในโรงงานได้ 2. อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสีย กำลังไฟฟ้าในสายส่งได้ 3. อธิบายการสูญเสียกำลังไฟฟ้าในหม้อแปลง ไฟฟ้าได้ 4. อธิบายวิธีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างมี ประสิทธิภาพได้ 5. บอกวิธีการดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าได้

3 แบบทดสอบ การประหยัดพลังงานในระบบ ส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

4 ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบ ของสายส่ง ก. ซิงโครนัสมอเตอร์ ข. เซอร์กิตเบรกเกอร์ ค. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ง. สายส่งกำลังไฟฟ้า

5 อุปกรณ์รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อจ่ายไปใช้งานคือ ก. กล่องควบคุมย่อย ข. กล่องควบคุมหลัก ค. ภาระ ง. สายไฟแรงสูง

6 ข้อใดกล่าวผิดในเรื่องกำลัง สูญเสียในสาย ก. กระแสไฟฟ้าในสายส่งมีค่าสูง กำลังสูญเสียมีค่ามาก ข. สายส่งไฟฟ้าที่มีระยะทางไกล กำลังสูญเสียมาก ค. สายส่งไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ เกินไป กำลังลังสูญเสียมาก ง. จุดต่อสกปรกหรือหลวมสูญเสีย กำลังมาก

7 ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดการ สูญเสียกำลัง ไฟฟ้าที่หม้อแปลง ก. ความต้านทานของขดลวด ขณะที่ไม่ มีการจ่ายโหลด ข. แกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้า ค. ภาระของหม้อแปลงไฟฟ้า ง. การอาร์คที่ขั้วต่อ

8

9 500 kV, 230 kV, 115 kV, 69 kV กฟน. 24 kV, 12 kV กฟภ. 33 kV, 22 kV, 11 kV 380/220 V ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าของไทย

10 ระบบการส่งจ่าย ไฟฟ้า

11 การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในสาย ส่ง

12

13 การสูญเสียในสายส่งแรงต่ำ ก. การสูญเสียในสายส่งแรงดันต่ำ หลัก

14 การสูญเสียในสายส่งแรงต่ำ ก. การสูญเสียในสายส่งแรงดันต่ำ หลัก ( ต่อ )

15 ข. การสูญเสียในสายส่งแรงดันต่ำ ย่อย การสูญเสียในสายส่งแรงต่ำ

16 หม้อแปลงจำหน่าย (Distribution Transformer) หม้อแปลงชนิดนี้ส่วนใหญ่อยู่ ภายนอกอาคาร ดังนั้น ต้องมี ความคงทนต่อสภาพแวดล้อม และหม้อ แปลงจะต่ออยู่ที่ปลายของระบบสายส่ง และใช้งานตลอดเวลา

17 ส่วนประกอบของหม้อแปลง ไฟฟ้า

18 การสูญเสียในหม้อแปลง ไฟฟ้า

19 ประสิทธิภาพของหม้อแปลง ( การวัดจริง ) ประสิทธิภาพ = × 100 [%] ( เชิงพาณิชย์ ) ประสิทธิภาพ = × 100 [%] = × 100 [%] กำลังขา เข้า กำลังขา ออก กำลังขา เข้า กำลังขาออก + กำลังสูญเสีย กำลังขาเข้า - กำลังสูญเสีย

20 ตารางแสดงมาตรฐานกำลังสูญเสียของหม้อแปลง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หม้อแปลง 1 เฟส Watt Loss Core Loss KVA 11 KV 19 KV 22 KV Copper Loss Imp (%) 10 70 75 160 2.0 20 110 120 330 2.0 30 150 160 480 2.0 40 190 200 740 2.2

21 ตารางแสดงมาตรฐานกำลังสูญเสียของหม้อแปลง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หม้อแปลง 3 เฟส Core Loss KVA 11 KV 22 KV 33 KV Copper Loss Imp (%) 50 190 210 230 1050 4 100 320 340 350 1750 4 160 460 480 500 2350 4 250 650 670 700 3250 4 315 770 800 850 3900 4 400 930 960 1000 4600 4 500 1100 1150 1200 5500 4 630 1300 1350 1400 6500 4 800 1600 1700 11000 6 1000 1950 2000 13500 6 1250 2300 2350 16400 6 1500 2800 2850 19800 6 2000 3250 3300 24000 6

22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียและ ประสิทธิภาพของหม้อแปลง

23 การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างมี ประสิทธิภาพ

24 ตู้ควบคุม ไฟฟ้าหลัก

25 ตู้ควบคุม ไฟฟ้าย่อย

26 ตู้ควบคุมไฟฟ้า

27 การดูแลตู้ควบคุมไฟฟ้าให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt คณะ ผู้จัดทำ การประหยัดพลังงานในระบบส่ง จ่ายกำลังไฟฟ้า 1. อ. ทศพร ชัยนุรักษ์ เทคโนโลยีสยาม ( ช่าง กลสยาม ) 2. อ. ธรรมนูญ แก้วเสถียร วิทยาลัยสารพัดช่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google