งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

300 106 ชีวิตและ สิ่งแวดล้อม 1 3(3-0-6) TU,F:15-16.30 ห้อง มอดินแดง MD Lec. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มข. Life and Environment 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "300 106 ชีวิตและ สิ่งแวดล้อม 1 3(3-0-6) TU,F:15-16.30 ห้อง มอดินแดง MD Lec. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มข. Life and Environment 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 300 106 ชีวิตและ สิ่งแวดล้อม 1 3(3-0-6) TU,F:15-16.30 ห้อง มอดินแดง MD Lec. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มข. Life and Environment 1

2 ผู้สอน 1. ผศ. ธีรนันท์ พฤกษ์ กันทรากร ( 4.5 ช. ม.) 2. ผศ. ประภัทร วิเศษมงคลชัย (4.5 ชม.) 2. ผศ. ประภัทร วิเศษมงคลชัย (4.5 ชม.) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มข. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มข. 3. ผศ. ปราโมทย์ ครองยุทธ (6 ชม.) ภาควิชา สถิติ คณะ วิทยาศาสตร์ มข. 3. ผศ. ปราโมทย์ ครองยุทธ (6 ชม.) ภาควิชา สถิติ คณะ วิทยาศาสตร์ มข. 4. ผศ. ปัณณวัฒน์ ศักดิ์ทัศนา (30 ชม.) ภาควิชา ฟิสิกส์ คณะ วิทยาศาสตร์ มข. ภาควิชา ฟิสิกส์ คณะ วิทยาศาสตร์ มข.

3 หัวข้อที่สอน 1. คณิตศาสตร์ใน ชีวิตประจำวัน 1.1 คณิตศาสตร์กับการ ดำรงชีวิต 1.2 คณิตศาสตร์กับปรกฏ การณ์ธรรมชาติ 1.3 สมการเชิงอนุพันธ์และ การประยุกต์

4 หัวข้อที่สอน ( ต่อ ) 2. สถิติในชีวิตประจำวัน 2.1 ระเบียบวิธีทางสถิติมูล ฐาน 2.2 ความน่าจะเป็น 2.3 การประยุกต์

5 3. การวัด, การเก็บข้อมูล, เลขนัยสำคัญ, การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้กราฟ และการประยุกต์ 4. ปริมาณเวกเตอร์ และปริมาณสเกลาร์

6 5. ความเร็วสัมพัทธ์ 6. คลื่น 7. งาน และพลังงาน 8. โครงสร้างของอะตอม และธรรมชาติของรังสี 9. ความหมายของรังสีและ การจำแนกประเภท 10. อันตรกิริยาระหว่างรังสี กับสสารตัวกลาง

7 10 อันตรกิริยาระหว่างรังสีกับสสาร ตัวกลาง 11 การกำหนดปริมาณรังสีและ เครื่องวัดรังสี 12 ผลทางชีวภาพของรังสี 13 ขีดจำกัดหรือปริมาณรังสีสูงสุดที่ ยอมให้รับได้ 14 อันตรายจากรังสีและการป้องกัน รังสี 15 การเกิดอุบัติเหตุทางรังสี 16 การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ การปนเปื้อนของรังสีในสิ่งแวดล้อม 17 คุณสมบัติของรังสีเอกซ์ที่นำมาใช้ ประโยชน์ทางการแพทย์

8 การประเมินผล Midt. 26 ก. ค.54 13-16 น. เต็ม 50% (Math.=20%,Stat.=15%, Physics=15%) Final 27 ก. ย.53 8.30-11.30 เต็ม 50% (Physics=50%))


ดาวน์โหลด ppt 300 106 ชีวิตและ สิ่งแวดล้อม 1 3(3-0-6) TU,F:15-16.30 ห้อง มอดินแดง MD Lec. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มข. Life and Environment 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google