งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1 Life and Environment 1 3(3-0-6) TU,F: ห้อง มอดินแดง MD Lec. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.

2 4. ผศ.ปัณณวัฒน์ ศักดิ์ทัศนา (30ชม.)
ผู้สอน ผศ.ธีรนันท์ พฤกษ์กันทรากร (4.5 ช.ม.) 2. ผศ.ประภัทร วิเศษมงคลชัย (4.5ชม.) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 3. ผศ.ปราโมทย์ ครองยุทธ (6ชม.) ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 4. ผศ.ปัณณวัฒน์ ศักดิ์ทัศนา (30ชม.) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.

3 หัวข้อที่สอน 1. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1
หัวข้อที่สอน 1.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณิตศาสตร์กับการดำรงชีวิต คณิตศาสตร์กับปรกฏการณ์ธรรมชาติ สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์

4 หัวข้อที่สอน (ต่อ) 2. สถิติในชีวิตประจำวัน 2
หัวข้อที่สอน (ต่อ) สถิติในชีวิตประจำวัน 2.1 ระเบียบวิธีทางสถิติมูลฐาน ความน่าจะเป็น 2.3 การประยุกต์

5 การวัด, การเก็บข้อมูล, เลขนัยสำคัญ, การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้กราฟ และการประยุกต์ ปริมาณเวกเตอร์ และปริมาณสเกลาร์

6 คลื่น 5. ความเร็วสัมพัทธ์ งาน และพลังงาน
5. ความเร็วสัมพัทธ์ คลื่น งาน และพลังงาน โครงสร้างของอะตอมและธรรมชาติของรังสี ความหมายของรังสีและการจำแนกประเภท อันตรกิริยาระหว่างรังสีกับสสารตัวกลาง

7 การกำหนดปริมาณรังสีและเครื่องวัดรังสี ผลทางชีวภาพของรังสี
อันตรกิริยาระหว่างรังสีกับสสารตัวกลาง การกำหนดปริมาณรังสีและเครื่องวัดรังสี ผลทางชีวภาพของรังสี ขีดจำกัดหรือปริมาณรังสีสูงสุดที่ยอมให้รับได้ อันตรายจากรังสีและการป้องกันรังสี การเกิดอุบัติเหตุทางรังสี การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบการปนเปื้อนของรังสีในสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติของรังสีเอกซ์ที่นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

8 การประเมินผล Midt. 26 ก.ค.54 13-16 น. เต็ม 50% (Math.=20%,Stat.=15%,
Physics=15%) Final 27 ก.ย เต็ม 50% (Physics=50%))


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google