งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง

2 Drug allergy

3 Fixed drug eruption

4 Steven-Johnson syndrome

5 Toxic Epidermal Necrolysis

6 SJS/ TEN ต้องแสดงคำเตือน ความเสี่ยงผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรง
ในฉลากและเอกสารกำกับยา allopurinol carbamazepine phenobarbital phenytoin lamotrigine ibuprofen meloxicam tenoxicam nevirapine sulfadiazine sulfadoxine sulfamethoxazol sulfasalazine amoxycillin rifampicin dapsone

7 Urticaria

8 Urticaria Pathogenesis

9 Urticaria

10 Urticaria

11 Urticaria IgE mediated release of Histamine
Antigen >> shell fish temperature parasite Drug >> ASA ,Penicillin

12 Acute Urticaria Treatment Mild symptom >> H1 antagonist
soothing lotions Severe symptom >> doctor

13 หลีกเลี่ยงสารก่อการแพ้
Chronic Urticaria Treatment >> H1 antagonist soothing lotions หลีกเลี่ยงสารก่อการแพ้

14 Eczema

15 Eczema

16 Treatment Stage of Eczema acute subacute Chronic Wet dressing
Topical steroid Antihistamine Antibiotics acute NSS 3% boric Burrow soln If infected subacute Moderate potency Chronic Moderate To high potency +Keratolytic

17 Eczema

18 Endogenous Eczema Atopic Dermatitis

19 Treatment Skin hydrating Occlusive emollient Topical steroid therapy
up to symptom Topical calcineurin inhibitor Tacrolimus Pimecrolimus

20 Endogenous Eczema Seborrheic Dermatitis

21 Treatment Loosening and removal of scales and crust
3% salicylic in olive oil Salicylic, Coal tar shampoo Inhibit yeast colonization Imidazole cream/ shampoo oral antifungal in severe case Reduction erythema and itching Low potency steroid cream/ lotion Control secondary infection

22 Exogenous Eczema Irritant Contact Dermatitis >> Acid, Base

23 Exogenous Eczema Allergic Contact Dermatitis >> โลหะ เครื่องสำอาง พืช สารเคมี

24 Treatment Treatment of symptoms Avoidance of additional encounters
Acute >> Topical drying agents Chronic >> Emollients Pruritus >> Oral Antihistamine Avoidance of additional encounters

25 Corticosteroid S/E Local Systemic
Atropic changes Acne form eruption Hypertrichosis Pigmentary changes Infection Allergic reaction Systemic Suppression of Hypothalamic Pituitary-adrenal axis Metabolic side effect

26 Antifungal

27 Fungal Infections Superficial fungal infection Deep fungal infection

28 Superficial Fungal Infections
Tinea versicolor เชื้อสาเหตุ Malassezia furfur

29 Superficial Fungal Infections
Dermatophytosis เชื้อสาเหตุ Trichophyton Microsporum Epidermophyton

30 Dermatophytosis Tinea capitis Tinea corporis

31 Dermatophytosis Tinea cruris Tinea unguium

32 Dermatophytosis Tinea Pedis Tinea manuum

33 Superficial Fungal Infections
Candidiasis เชื้อสาเหตุ Candida albican

34 Antifungal Therapy Topical Systemic

35 Antifungal Therapy

36 Topical Fungal Therapy
Keratolytic agent Whitfield ointment 6%Benzoic acid เป็น antifungal 3%Salicylic acid เป็น keratolytic ลด keratin ที่ผิว ช่วยเพิ่มการดูดซึมของตัวยาออกฤทธิ์ ช่วยการฆ่าเชื้อราและกระตุ้นการสร้างผิวที่ดีและแข็งแรงขึ้น

37 Topical Fungal Therapy
Antiseptics Gentian violet ต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และพยาธิ โดยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์แบคทีเรีย และเชื้อรา วิธีใช้ นำสำลีชุบยาทาตามบริเวณที่เป็น วันละ 2-3 ครั้ง

38 Topical Fungal Therapy
Agent effective only for Tinea versicolor Selenium sulfide suspension Sodium thiosulfate solution Propyline glycol solution (50%)

39 Topical Fungal Therapy
Selenium sulfide suspension วิธีใช้ เทยาลงบนผิวหนังพร้อมกับน้ำเล็กน้อย ถูไปให้ทั่วบริเวณจนเกิดฟอง ทิ้งไว้ 10 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด

40 Topical Fungal Therapy
Agent effective only for Candida infection Polyene antibiotic Nystatin

41 Topical Fungal Therapy
Agent effective only for Dermatophytes Tolnaftate Undecylenic acid

42 Topical Fungal Therapy
Broad spectrum antifungal agents Imidazole compounds

43 Topical Fungal Therapy
Broad spectrum antifungal agents Ciclopirox olamine

44 Topical Fungal Therapy
Broad spectrum antifungal agents Allyamine Terbinafine

45 Systemic Fungal Therapy
Griseofulvin Dose mg/day effective only for Dermatophytes ADR ปวดศีรษะ GI disturbance Photosensitivity: SLE porphyria Clinical uses Duration Tinea capitis 4-6 weeks Tinea corporis 6-12 weeks Tinea unguium(finger) 4-6 months (toe) 12 months

46 Systemic Fungal Therapy
Azole Group Imidazole Ketoconazole CYP3A4 inhibitor Triazole Fluconazole Itraconazole CYP3A4 inhibitor

47 Systemic Fungal Therapy
Ketoconazole ตับบกพร่อง ควรปรับลดขนาดลง DI Antacid, CYP3A4(strong)->H2blocker, PPI>> ketoconazole Macrolide, Ca2+-block, etc. ->toxic ADR พบบ่อย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ยาขนาดสูง ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น อาจพบ gynecomastia oligospermia ประจำเดือนผิดปกติ (long term use) อาการไม่พึงประสงค์ต่อตับ พบน้อย (1/15000) แต่ 80%ที่พบ Enz transminases , alkaline phosphatase เพิ่มขึ้น และควรอยู่ในความดูแลของแพทย์

48 Systemic Fungal Therapy
Ketoconazole Adult mg/day Children ≥ 2 yrs mg/kg/day Clinical uses Dosage Duration Tinea versicolor 200 mg/d 10 days Dermatophytes mg/d ≥ 4 weeks Candidiasis 1-2 weeks

49 Systemic Fungal Therapy
Fluconazole Adult mg/day Children ≥ 2 yrs Loading dose 6-12 mg/kg/day Maintenance dose mg/kg/day ตับบกพร่อง ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา ไตบกพร่อง ควรปรับลดขนาดลงตามค่า CrCl DI Antacid, CYP3A4(strong)->H2blocker, PPI>> fluconazole ADR พบได้น้อย เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ ผมร่วง (dose>400mg/day)

50 Systemic Fungal Therapy
Fluconazole Clinical uses Dosage Duration Tinea versicolor 400 mg/d Single dose Tinea pedis 150 mg weekly 3-4 weeks Tinea unguium 24 weeks

51 Systemic Fungal Therapy
Fluconazole>> Candidiasis Clinical uses Dosage Duration Oropharyngeal children 6 mg/kg loading 3 mg/kg maintenance 2 weeks adult mg/day 7-14 days Vaginal 150 mg singledose

52 Systemic Fungal Therapy
Itraconazole Dose oral mg/day ตับบกพร่อง ไม่มีข้อมูล ไตบกพร่อง CrCl<30 ml/min ไม่แนะนำให้ใช้ ADR พบบ่อยและสัมพันธ์กับขนาดยา คลื่นไส้ อาเจียน ยาขนาดสูง (dose>400mg/day) อาจพบ K ต่ำและอาการบวม

53 Systemic Fungal Therapy
Itraconazole Clinical uses Dosage Duration Cure rate Tinea versicolor 200 mg/d 7 days 75-94% Tinea corporis 100 mg/d 14 days - Tinea pedis mg/d 2-4 weeks 200 mg bid 1 week

54 Systemic Fungal Therapy
Itraconazole Clinical uses Dosage Duration Tinea unguium Fingernail 200 mg/d 6 weeks 200 mg bid pulse /2 months Toenail 12 weeks pulse /3 months

55 Systemic Fungal Therapy
Itraconazole Clinical uses Dosage Duration Candidiasis Oropharyngeal 200 mg/d 1-2 weeks Esopharyngeal mg/d ≥ 3 weeks Vaginal 200 mg/bid singledose

56 Candidiasis Clotrimazole Toche treatment 1 tab every 4 hrs 14 days
prophylaxis 1 tab tid Miconazole oral gel children> 2 yrs-adult 2.5 ml qid children 6 mo-2 yrs ml qid ใช้ต่อเนื่อง 1 สัปดาห์หลังอาการหาย

57 Antiviral

58 Viral Infections Herpes simplex

59 Herpes simplex Genital HSV Acyclovir
Children mg/kg/day 3-4 divided dose chronic 80 mg/kg/day 3 divided dose Adult Initial mg qid 10 days or 400 mg tid 5-10 days recurrent mg qid 5 days or 400 mg tid 5 days chronic support 400 mg bid or 200 mg 3-5 times/day 12 mo

60 Viral Infections Herpes zoster

61 Viral Infections Herpes zoster

62 Herpes zoster Acyclovir Adult 800 mg every 4 hrs 7-10 days
Acyclovir cream or ครีมพญายอ apply every 4 hrs >> 5 times/day Neurophatic Pain>> Analgesic /? /3B Bacterial infection>> Antibiotic

63 Viral Infections Chickenpox

64 Chickenpox Varicella virus ระยะฟักตัว 10-20 วัน Treatment
Paracetamol ถ้ามีไข้สูง Antihistamine เช่น CPM, Hydroxyzine ในรายที่คันมากๆ Antiviral start within 24 hrs rash onset Acyclovir Children >40 kg + Adult 800 mg qid 5 days Children ≥ 2 yrs <40 kg 20 mg/kg/dose qid 5 days

65 Scabiasis Sarcoptes scabis var. Hominis Life cycle days

66 Scabiasis พบตามซอกต่างๆ อาการ คันมาก bacterial infection

67 Pediculosis Pediculus humanus capitis Pediculus humanus corporis
Phthirus puris

68 Treatment Benzyl benzoate lotion 25% body>>neck to toe
leave for 24 hrs 3 days Permethrin cream 5% body >>neck to toe leave for 8-14 hrs Hair >> leave for 10 mins

69 Treatment Lindane cream 1% body >>neck to toe
Adult leave for 8-12 hrs children leave for 6-8 hrs Hair >>shampoo 4-5 mins lotion/ cream 12 hrs C/I >> premature infant, uncontrolled seizure Precipitated sulfur ointment 3- 5% body >>neck to toe 3-5 days

70 Treatment Malathion (A-lices®) leave for 10 mins Carbaryl shampoo 0.6%

71 STD

72 Gonorrhea

73 Gonorrhea

74 C.trachomatis

75 C.trachomatis

76 C.trachomatis


ดาวน์โหลด ppt ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google