งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้าง หน้าที่ และ การเกิดโรค กาญจนา จันทร์สูง พ. บ. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้าง หน้าที่ และ การเกิดโรค กาญจนา จันทร์สูง พ. บ. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้าง หน้าที่ และ การเกิดโรค กาญจนา จันทร์สูง พ. บ. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 The functions of endocrine system Body energy level Reproduction Growth and development Internal balance of body systems Response to surrounding stress and injury

3 Endocrine organs

4 Pituitary gland and hypothalamus

5 Pituitary gland hormones Anterior pituitary –Prolactin (PRL) –Growth hormone (GH) –Adrenocorticotropin (ACTH) –Thyroid stimulating hormone (TSH) –Luteinizing hormone (LH) –Follicle stimulating hormone (FSH) Posterior pituitary –Oxytocin –Antidiuretic hormone (ADH)

6 Growth hormone deficiency/excess

7 Acromegaly Headache Excessive sweating Sleep disturbance Carpal tunnel syndrome Changing appearance Cardiovascular event Diabetes CA colon

8 Thyroid hormone

9 Common thyroid problems Goiter Thyroid cancer Hypothyroidism Hyperthyroidism Thyroiditis

10 Hyperthyroidism Decreased energy Slow heart rate Dry skin Constipation Cold intolerance Hyper menorrhea*

11 Hyperthyroidism Exopthalmic goiter (Grave’s disease) Anxiety Tachycardia Diarrhea Weight loss Oligo-menorrhea

12 Adrenal gland hormones Adrenal cortex –glucocorticoids –mineralocorticoids –sex hormone Adrenal medulla –epinephrine –norepinephrine

13 Cushing syndrome

14

15 Weight gain Fatigue/myopathy Hypertension Hirsutism Amenorrhea Purplish striae Personality change DM / osteoporosis

16 Addison syndrome Weakness / fatigue Pigmentation of skin Pigmentation of mucosa Wight loss Anorexia / Nausea Hypotension

17 The pancreatic hormone

18 Type of DM Type I diabetes : insulin deficiency Type II diabetes : insulin resistance Diagnosis Diagnosis : FBS > 126 mg% for 2 consecutive times or 2 hrs. post prandial glucose > 200 mg% with symptoms. Diagnosis Diagnosis : FBS > 126 mg% for 2 consecutive times or 2 hrs. post prandial glucose > 200 mg% with symptoms.

19 Symptoms and signs of D.M. Polyphagia Polydipsia Polyuria Blurred vision Fatigue Wight loss Poor wound healing Impotence Recurrence Infections

20 Diabetic complications Acute complications –Hypoglycemia –Diabetic ketoacidosis/ Hyperosmolar Long term complications –Hypertension –Stroke –CHD –Diabetic retinopathy / cataract –Diabetic nephropathy –Diabetic neuropathy –Diabetic feet –Infections

21 Obesity / Metabolic syndrome

22

23

24

25 The Metabolic SyndromeCurrent Perspective The Metabolic Syndrome: Current Perspective Body Size BMI Central Adiposity Body Size BMI Central Adiposity Insulin Resistance HyperinsulinemiaHyperinsulinemia GlucoseMetabolismGlucoseMetabolism Uric Acid Metabolism MetabolismDyslipidemiaDyslipidemiaHemodynamicHemodynamic Novel Risk Factors Factors + Glucose intolerance  Uric acid  Urinary uric acid clearance  TG  PP lipemia  HDL-C  PHA Small dense LDL  SNS activity  Na retention Hypertension  CRP  PAI-I  Fibrinogen Coronary Heart Disease

26

27

28

29

30

31

32

33 Hormonal control of reproduction Hypothalamus Anterior pituitary Gonads GnRH LHFSH Endocrine cells Steroid and peptide hormones Gamete production

34 LH FSH MENS Proliferative phaseSecretory phase 0 7 14 21 28 Days

35 Male hormone excess Gynecomastia Galactorhea

36 Menopause

37 Menopausal problems Vaginal dryness Perimenopausal bleeding Psychologic symptoms Osteoporosis Cardiovascular disease

38

39

40 Risk factors of osteoporosis Female Post menopausal Age Race Body frame Smoking Caffeine Alcohol Lack of excercise Low calcium intake Medication conditions –DM –Hyperthyroidism –Anorexia –Chronic lung disease –Steroid abused

41 Treatments Osteoporosis Regular exercise Calcium / Calcitonin / Bisphosphanate Hormonal replacement therapy Cardiovascular disease Hormonal replacement therapy

42

43 Scenario คุณแน่งน้อยเป็นสุภาพสตรีวัย 56 ปีมี โรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวานมา 5 ปี รักษาโดยการใช้ยากิน นอกจาก โรคเบาหวานแล้วคุณแน่งน้อยยังมี ความดันโลหิตและไขมันในเลือดสูง เธอปวดข้อเข่าเป็นประจำจึงมักซื้อยา ชุดกินเองอยู่เสมอ คุณแน่งน้อยน้ำหนัก 85 กิโลกรัม สูง 160 เซนติเมตร แพทย์ ผู้ดูแลแนะนำให้คุณแน่งน้อยลดน้ำหนัก เธอจึงมาใช้บริการที่ Health center ของท่าน ท่านจะจัดโปรแกรมการดูแลเธอ อย่างไร จึงจะเหมาะสมและปลอดภัย ที่สุด


ดาวน์โหลด ppt ระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้าง หน้าที่ และ การเกิดโรค กาญจนา จันทร์สูง พ. บ. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google